Konferencia TRENDY, STRATÉGIE A IT TECHNOLÓGIE pre roky 2008 až 2010

28. 01. 2008 | 3/2008 | Komentáre čitateľov [0]

Najdôležitejšie technologické trendy, ktoré ovplyvnia podnikanie na Slovensku do roku 2010. Termín konania: 5.3.2008, kongresové centrum Technopol Bratislava - Petržalka

eFOCUS konferencia

TRENDY, STRATÉGIE A IT TECHNOLÓGIE pre2008 až 2010Najdôležitejšie technologické trendy, ktoré ovplyvnia podnikanie na Slovensku do roku 2010

Termín konania: 5.3.2008, kongresové centrum Technopol Bratislava – Petržalka

Odborný garant:

Konferencia je určená pre vedúcich pracovníkov v oblasti IT, manažérov IT, decison makers z rozhrania ekonomiky a technologií a rovnako tiež pre špecialistov na softvér, služby a infraštruktúru.

Program konferencie

08.30 – 09.00 Registráciaúčastníkov a ranná káva

09.00 – 09.05 Otvorenie

I. SOFTVÉR A SLUŽBY AKO ICH (NE)POZNÁME

09.05 – 09.25Globálne trendy v slovenských reáliách (prezentácia)

Prehľad globálnych technologických trendov pre najbližšie roky, ich presah do slovenskej reality. Jozef Šupšák, šéfredaktor eFOCUS

09.25 – 09.55 Software as a Service – príležitostí, kritické faktory a porovnanie s klasickým modelom dodávky aplikácií (prezentácia)(SaaS modely)Software as a Service sa v poslednom období stáva lákavou alternatívou prevádzky podnikových aplikácií, a to najmä pre malé a stredné podniky. Prezentácia zhrnie základné charakteristiky tohoto modelu dodávky aplikačnej funkcionality užívateľov, a to z pohľadu: biznisu, IT manažmentu a používanej technológie. ďalej porovná SaaS model s klasickým modelom dodávky aplikácií a porovná ich výhody, nevýhody a kritické faktory.Prof. Jiří Voříšek, prezident Českej spoločnosti pre systémovú integráciu

09.55 – 10.25 Outsourcing na Slovensku – pripútajte sa, štartujeme! (prezentácia)S oznámenímPripútajte sa – štartujeme!sa stretávame v situáciách, ktoré sú charakterizované rýchlosťou, možnosťou rýchlej zmeny, ktorá by tých nepripútaných mohla vyhodiť zo sedla. V prípade IT outsourcingu na Slovensku sme už niekoľko rokov “pripútaní”, no očakávaný štart nenastal.Za akých podmienok a kedy odštartujeme? Na túto otázku sa snaží odpovedať táto prezentácia.

Valent Gura, HP Services Country Manager

10.25 – 10.50 Trendy podnikových aplikácií (ERP, CRM, SCM)(prezentácia) Podnikové aplikácie sa stávajú bežným podporným nástrojom pracovníkov srozhodovacími právomocami, úzko prepojenými sdnešnými aplikáciami úrovne MS Office. Užívateľ od nich čoraz viac očakáva maximálnu integritu, intuitívne ovládanie, rýchlu dostupnosť, unifikovanú univerzálnosť aobojsmernú komunikáciu. Špecializované riešenia, ako CRM, SCM aďalšie sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou astrácajú zminulosti status IS nadstavby. Žiadny štandardný IS vsúčasnosti už nepostačuje na pokrytie všetkých procesov rýchle sa rozvíjajúcej spoločnosti, čo má za následok bežnú systémovú integráciu rôznych špecializovaných systémov. Tomáš Kollár, vedúci implementačného oddelenia KARAT Slovakia

10.50 – 11.05Prestávka na kávu 11.05 – 11.30Business Process Management – ako efektívne riadiť (prezentácia)Business Process Management (BPM) je prístup k riadeniu podniku kombinujúci metódy a technológie, ktoré umožňujú riadiť celý životný cyklus podnikových procesov. Tento prístup zaohľadňuej ako sa na procesoch podieľajú ľudia, organizácie, aplikácie, dokumenty a iné zdroje informácií. Motiváciou na zavedenie takéhoto prístupu k riadeniu je získanie schopnosti čo najskôr a čo najvhodnejšie reagovať na podnety, či už interné, vzniknuté vnútri podniku ako externé, viac či menej predvídateľné, od legistalívy až po trh.

Jozef Balun, generálny riaditeľ Novitech

11.30 – 11.55Servisná orientácia – dopady na podnikanie aIT vnasledujúcich 10 rokoch (prezentácia) Prezentácia sa bude venovať kľúčovým aspektom servisnej orientácie ajej dopadom na podnikanie aIT. Poukáže na možné cesty vedúce kautomatizácii biznis procesov aukáže hlavné princípy pri efektívnom používaní „služieb“. Poskytne tiež príklady technológii, ktoré môžu byť základom architektúry orientovanej na „služby“. Zároveň odpovie na otázku, aká je dobrá IT stratégia adobrý implementačný plán pri budovaní podniku so servisnou orientáciou.

Roman Vranský, managing consultant Capgemini Slovensko

11.55 – 12.20Efektívne riadenie IT služieb a automatizácia procesov IT (prezentácia)IT dnes je neodmysliteľnou súčasťou biznisu – a bez IT už biznis len veľmi ťažko dokáže fungovať. To čo ich spája, sú IT služby, ktoré IT poskytuje biznisu a biznis ich dennodenne využíva na dosahovanie svojich obchodných cieľov. Pokiaľ chceme hovoriť o efektívnom riadení IT služieb, potom automatizácia procesov IT je práve tá oblasť, ktorá by k tomu mala najviac prispieť. Ale na to, aby sme k automatizácii IT procesov mohli pristúpiť, musíme procesom IT rozumieť a dosiahnuť, aby tieto procesy sa v organizácii zaviedli a dodržiavali. Využitím poznatkov a skúseností ITIL je možné sa vybrať na cestu, ktorej výsledkom je efektívne riadenie IT služieb vďaka automatizácie IT procesov. Tomáš Janitor , ITSM konzultant IBM Slovensko

12.20 – 12.40 Zmena riadenia IT služieb. ITIL v praxi – prípadová štúdia (prezentácia)Zrozvojom interoperability informačných systémov aslužieb eGovernmentu narastajú aj vorganizáciách štátnej averejnej správy požiadavky na skvalitňovanie služieb poskytovaných útvarom IT pre interných a externých používateľov. Prezentácia sa zaoberá postupmi astavom implementácie ITIL pri zmene riadenia IT služieb vdaňovej správe.

Jaroslav Hlavačka, metodik riadenia projektov, Daňové riaditeľstvo SR

12.40 – 13.40OBED II. A) SEKCIA: INFRAŠTRUKTÚRA

13.40 – 14.05 Konsolidácia a riadenie infraštruktúry – Quo vadis? (prezentácia) Trendy v konsolidácii a riadení IT infraštruktúry podnikov * VCIAO (Virtualizácia, Centralizácia/Konsolidácia, Integrácia, Akcelerácia, Optimalizácia) * Pohľady na konsolidáciu infraštruktúry z niektorých trendových perspektív: zabezpečenie nepretržitej činnosti podniku (BCM), bezpečnosť, správa identít a prístupu (IAM), workload provisioning, poskytovanie aplikácií, DataCentrá a Green Computing, ukladanie dát, * Limity a hranice konsolidácie infraštruktúry IT, * Budúcnosť infraštruktúry IT

Peter Krošlák, Project manager PosAm

14.05 – 14.30 Optimalizácia IT infraštruktúry a Windows Server 2008 (prezentácia) Mnohé organizácie potrebujú zmeniť svoju IT infraštruktúru znákladovej položky na strategickú výhodu. Prístup Microsoftu koptimalizácii IT im poskytne holistický pohľad na podnikovú infraštruktúru, uľahčí automatizáciu procesov, zjednoduší aplikáciu osvedčených postupov aumožní štruktúrovaný prechod na dynamické IT. „Dynamic IT” je vízia Microsoftu pre novú generáciu integrovaných produktov a technológií, ktoré pomôžu zákazníkom získať strategickú výhodu pomocou IT. Predstavíme vám akú úlohu v tomto procese zohrá najvýznamnejšia novinka na poli serverov – Windows Server 2008. Ján Paulech, Server Business Group Lead, Microsoft

14.30 – 14.55 Virtualizácia dátového centra – cesta k optimalizácii podnikania (prezentácia)

Prezentácia poskytuje pohľad na virtualizáciu a riešenia Sun Microsystems v súvislosti s konsolidáciou Dátových centier. Obsahuje informácie o používaných technológiách, riešeniach, ako aj príklady ich nasadenia u vybraných zákazníkov. Ľubomír Vaňo , technický špecialista Sun Microsystems

14.55 – 15.20 Virtualizácia dátového centra v Slovak Telekom – prípadová štúdia (prezentácia)

Prevádzková a investičná efektívnosť sú v ostatnom odbodí kľúčovou témou IT v projektovej aj v operačnej oblasti. Popri automatizácii monitorovacích, administrátorských, testovacích a operačných procesov sa rozhodujúcim faktorom efektívnosti stáva virtualizácia zariadení na ukladanie dát a serverovských technológií s cieľom zvýšiť efektívnosť využitia systémových zdrojov. Zdieľanie systémových zdrojovvo virtualizovanom prostredí pre potreby vykrytia výkonových špičiek spracovávania IT dát aoptimálne plánovanie týchto zdrojov sú možnosťou, ktorá poskytuje výsledky viac než inšpiratívne.Oto Malý, vrchný riaditeľ divízie IT Slovak Telekom

15.20- 15.45 Informačná bezpečnosť – súboj ľudí, procesov atechnológií (prezentácia) Informačná bezpečnosť je často vnímaná ako IT disciplína a odpoveďou na riešenie bezpečnostných problémov je implementácia technických riešení. Technické riešenia sú schopné automatizáciou činností zvýšiť výkonnosť a znížiť chybovosť v porovnaní s manuálnym procesom. Bohužiaľ, schopnosť ľudskej spoločnosti mentálne si osvojiťzásadnú zmenu (v prístupe, procese, organizácii) je podstatne nižšia ako schopnosť osvojiť si (aplikovať,nasadiť) zásadne novú technológiu.

Pavol Adamec, Director, Risk Advisory Services – Security, Privacy and Continuity, KPMG Slovensko II.B) SEKCIA: PROCESY & ZNALOSTÍ & KOMUNIKÁCIA

13.40- 14.05 Business Intelligence ako súčasť podnikových procesov a aplikácií (prezentácia)

Voblasti Business Intelligence sa postupne profilujú tri typy aplikácií: prvým typom je operatívne BI riadené analytikmi. Druhým typom je strategické BI, kde je porovnávaná aktuálna výkonnosťs plánom vrámci aplikácií pre riadenie výkonnosti. Posledným typom sú aplikácie BI riadené procesmi, kde BI je vložená priamo do business procesu, čo prináša nielen efektívnejšie využitie informácíí, ale aj optimalizáciu business procesov. Gabriela Hečková, Technology Sales Consultant, Oracle Slovensko

14.05- 14.30 Data Quality – podmienka nutná alebo postačujúca pre BI budúcnost? (prezentácia) Zavádzanie systému riadenia kvality dát je jedným zo základných predpokladov úspešného nasadzovania riešení data warehousingu, business inteligencie a riešení dátovej integrácie. Oboznámte sa s prístupom ku riešeniu Master Data Managementu ako kombinácii IT prostriedkov abusiness stratégie pre „dátovú kultúru“, ktorých kombinácia zabezpečuje jednotné akvalitné kľúčové dáta vo všetkých firemných procesoch arelevantných informačných systémoch.

Monika Gregorová, Senior Business Analyst, Data Quality, Adastra 14.30- 14.55 Prístupy rôzne – komunikácia zjednotená (prezentácia)

Unified Communications sú dnes anie náhodou spoločným menovateľom produktových portfólií významných ICT firiem aprakticky všetkých výrobcov telefónnych ústrední. Existujú viaceré pohľady, rôzne prístupy aj riešenia. Aký je ale ich skutočný prínos apridaná hodnota pre biznis?

Martin Lohnert, Chief Technology Officer Soitron

14.55- 15.20 Portálové riešenia v samospráve- prípadová štúdia (prezentácia)

Enterprise Portal je nástroj pre integráciu informácií, ľudí a procesov. Plné využitie možnostiportálového riešenia v danej organizácií si vyžaduje okrem zvládnutia technologickej náročnosti riešenia aj široké znalosti organizačnej štruktúry, procesov a v neposlednom rade aj schopnosť predvídania ďalšieho vývoja a smerovania trendov v tejto oblasti.To, že moderné portálové riešeniemá jednoznačne svoje uplatnenie aj v samospráve, dokazuje portál APIR a vybudovaná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja.Rastislav Lukáč, Senior Project Manager, Ness Slovensko15.20 – 15.45Data centrum miest aobcí – moderná komunikácia (prezentácia) Dlhodobým cieľom projektu je poskytovanie 150 štandardných elektronických služieb vo všetkých 2938 samosprávach Slovenska. Projekt buduje významný centrálny bod samospráv prepojený na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Toto prepojenie bolo úspešne otestované apo uskutočnení formálnych krokov bude realizované na ÚPVS aj naostro. Príprava konceptu sa dátuje od roku 1998 a jej súčasťou sú už viaceré projekty.

Miroslav Drobný, eSlovensko

15.45 – 16.00 Prestávka 16.00 – 16.45 Panelová diskusia

16.45 – 17.00 Vyžrebovanie tomboly, záver konferencie

Hlavní partneri konferencie :

Partneri konferencie:

Galéria obrázkov

PDF prílohy

Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8
Príloha č. 9
Príloha č. 10
Príloha č. 11
Príloha č. 12
Príloha č. 13
Príloha č. 14
Príloha č. 15
Príloha č. 16
Príloha č. 17
Príloha č. 18
Príloha č. 19


Napísať komentárDigitálny svet a právne aspekty jeho fungovania

  • Efektívne vymáhanie práv
  • Ochrana súkromia v digitálnom svete
  • IT zmluvy

Bratislava, 24.9.2020

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

8. septembra 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť