Medzinárodná technologická spolupráca s podporou Európskej komisie

29. 07. 2006 | 12/2004 | Komentáre čitateľov [0]

Medzinárodná technologická spolupráca s podporou Európskej komisie. Slovenská republika už v procese asociácie k Európskemu spoločenstvu bola oprávnená čerpať finančné prostriedky z európskych výskumno-vývojových fondov prostredníctvom podávania projektov.

Medzinárodná technologická spolupráca s podporou Európskej komisieSlovenská republika už v procese asociácie k Európskemu spoločenstvu bola oprávnená čerpať finančné prostriedky z európskych výskumno-vývojových fondov prostredníctvom podávania projektov. Od 1. mája 2004 sa otvoria pre slovenských žiadateľov ďalšie atraktívne možnosti financovania technologických potrieb, výskumu a vývoja, či inovácií.

Z týchto fondov a programov je možné financovať rozvoj inovácií v najširšom možnom zmysle slova, to znamená od základného výskumu cez aplikovaný výskum a vývoj technológií až po testovanie, aplikáciu a transfer nových technológií.

PROGRAMY NA PODPORU ROZVOJA IKT

Keďže informatizácia spoločnosti založenej na znalostiach je jednou zo základných priorít Európskeho spoločenstva, informačné a komunikačné technológie (IKT) patria medzi oblasť podporovanú nielen na politickej úrovni (akčný program e-Europe 2005) ale aj na technologickej. Európske spoločenstvo ročne investuje vyše 1 mld. € na vývoj a aplikáciu nových IKT. Tieto prostriedky sú dostupné formou prípravy návrhov projektov do príslušných programových iniciatív. Ide najmä o šiesty rámcový program (6RP) – priorita Technológie informačnej spoločnosti, ďalej o program e-Ten (TEN-Telecom – trhovo-orientovaný program rozvoja a implementácie e-služieb založených na európskych komunikačných sieťach), program e-Content (zameraný na vývoj a využitie digitálneho obsahu v globálnych sieťach) a programy COST a EUREKA.

ZA EURÓPSKE I ZA SVOJE

Kým programy 6RP, e-Ten, e-Content disponujú vlastnými rozsiahlymi rozpočtami na financovanie projektov, programy COST a EUREKA poskytujú možnosť vstupu do projektov len za podmienky zabezpečenia financií z národných zdrojov, ktoré sú v súčasnosti na Slovensku takmer nedostupné. Ostatné programy, vrátane povstupových a štrukturálnych fondov (ku ktorým vyššie uvedené programy nepatria) poskytujú obmedzené možnosti financovania vývoja nových IKT a sú zamerané najmä na rozvoj infraštruktúr a podporu priorít Európskeho spoločenstva v iných oblastiach ako výskum, vývoj a inovácie.

PROGRAM IST

Šiesty rámcový program (6RP) predstavuje základný nástroj na koordináciu, plánovanie, implementáciu a financovanie spoločných európskych výskumno-vývojových aktivít v období 2002 až 2006. Z rozpočtu tohto programu (17,5 mld. €) sa okrem projektov na vývoj nových technológií a procesov financujú aj koordinačné a plánovacie aktivity v rámci rozšírenej Európskej únie (financovanie európskych centier, príprava nových scenárov na výskum a vývoj, podpora ľudských zdrojov, a pod.).

PRIORITA IST

Predstavuje jednu a zároveň najväčšiu zo siedmich základných priorít 6RP koordinovanú Generálnym riaditeľstvom Informačná spoločnosť. Rozpočet na päťročné obdobie predstavuje 3,6 mld € a je určený na financovanie projektov výskumu, vývoja, testovania a pilotných aplikácií inovatívnych IKT. Tematicky táto priorita pokrýva výskum v oblasti: aplikovaných IKT (tzv. e-služieb), komunikačných, výpočtových a softvérových technológií, komponentov a mikrosystémov, vedomostných technológií a rozhraní. Okrem priority IST možno podávať projekty aj z iných príbuzných priorít, kde je využitie IKT pre efektívny rozvoj daného sektoru nevyhnutné (materiálové a produkčné technológie, dopravné systémy, energetika, životné prostredie, a pod.).

MOŽNOSTI ÚČASTI

Na projektoch 6FP a IST sa môžu zúčastňovať všetky právnické i fyzické osoby z členských a asociovaných krajín EÚ. Projekty sú otvorené nielen pre organizácie zaoberajúce sa vývojom nových technológií, ale aj pre širokú skupinu potenciálnych užívateľov predmetných technológií. Financovanie zo strany EÚ dosahuje najčastejšie 50 % z oprávnených nákladov projektu. Projekty sa predkladajú v konzorciu minimálne troch partnerov v tzv. výzvach na podávanie návrhov vyhlasovaných Európskou komisiou.

PODPORA MSP, ETI

Pre malé a stredné podniky (MSP – firmy do 250 zamestnancov a obratom do 40 mil eúr) pripravila Európska komisia (EK) špeciálne opatrenia na uľahčenie ich účasti v projektoch 6RP. Okrem klasických projektov môžu MSP, ktoré nemajú vlastné vývojové kapacity (napr. užívatelia inovatívnych technológií) využiť tzv. schému CRAFT, kde EK kofinancuje až 100 % nákladov na subkontraktovanie výskumno-vývojových aktivít. MSP môžu takisto využiť aj tzv. ETI projekty (Economic and Technological Intelligence), ktoré majú prostredníctvom konzultačných organizácií prístup k expertným službám pri príprave návrhov projektov, technologickému prieskumu a marketingu technológií.

TECHNOLOGICKÁ SPOLUPRÁCA PODPOROVANÁ EK

Transfer technológií je proces implementácie technológie do reálneho prostredia (ide o komerčné či nekomerčné využitie technológie pri výrobnom procese alebo poskytovaní služieb) a súčasne je ďalšou oblasťou rozvoja inovácií podporovanou Európskym spoločenstvom. Transfer technológií možno realizovať prostredníctvom licencií, technickej spolupráce, joint venture, komerčnej zmluvy s technickou podporou, alebo výrobnej zmluvy (napr. subkontrakting).

EURÓPSKA SIEŤ CENTIER NA PRENOS INOVÁCIÍ

V roku 1995 založila Európska komisia sieť Centier na prenos inovácií (Innovation Relay Centres – IRC) s cieľom rýchlejšie implementovať nové technológie a výsledky výskumu a vývoja do praxe a súčasne podporiť marketing inovácií. V súčasnosti je do siete zapojených 72 centier v 31 krajinách Európy, pozostávajúcich z vyše 250 organizácií a 1 000 technologických brokerov. V rámci Slovenska pôsobí IRC Slovakia koordinované BIC Bratislava s partnermi BIC Group, SOPK a NARMSP.

VYUŽÍVANIE VÝSLEDKOV V PRAXI

Ide o jednu z priorít EÚ podporovanú prostredníctvom siete IRC, v rámci ktorej sa podporuje marketing nových technológií (vyvinutých buď v rámci európskych programov alebo v rámci aktivít vedecko-výskumných organizácií či firiem) na európskych trhoch.

ONLINE DATABÁZY TECHNOLÓGIÍ (BBS)

Tieto databázy vyvinula centrálna jednotka IRC na podporu medzinárodného transferu technológií prostredníctvom elektronickej výmeny technologických ponúk a požiadaviek. Každá ponuka a požiadavka sa zadáva prostredníctvom regionálnej jednotky IRC na podnet subjektu, ktorý má záujem o jej zverejnenie v rámci 31 krajín Európy. Databáza v súčasnosti obsahuje vyše 5 000 technologických vstupov a je dostupná zdarma na stránkach irc-slovakia

PODPORA PRI VYPRACOVANÍ PROJEKTOV

Výskumno-vývojové aktivity v Slovenskej republike administratívne a koordinačne zastrešuje Ministerstvo školstva SR a pre jednotlivé programy sú nominovaní experti, ktorí zastupujú Slovensko v programových výboroch a takisto podporujú aj veľmi limitovanú informačnú podporu pre potenciálnych uchádzačov o financovanie.

Potreby záujemcov možno uspokojiť aj prostredníctvom niekoľkých poradenských spoločností, ktoré pôsobia na Slovensku a zameriavajú sa na prípravu návrhov projektov pre klientov.

BIC BRATISLAVA

Je to podnikateľské a inovačné centrum, ktoré poskytuje svoje služby inovatívnym podnikateľom z celého Slovenska už od roku 1991. V súčasnosti sa zameriava najmä na podporu účasti slovenských firiem v európskych výskumno-vývojových programoch, ďalej na transfer technológií, regionálny rozvoj, financovanie firiem a podnikateľské a investičné poradenstvo. Svojim klientom ponúka komplexnú podporu pri príprave návrhu projektu či realizácii medzinárodnej technologickej spolupráce vo všetkých technologických oblastiach. Okrem priamej podpory pri vypracovaní návrhov BIC Bratislava organizuje aj medzinárodné stretnutia firiem, na ktorých môžu účastníci stretnúť partnerov na prípravu projektov, komerčnú technologickú spoluprácu, či konzultácie s domácimi a zahraničnými expertmi v tejto problematike. Viac informácií o programoch, transferu technológií, podporných projektoch a podujatiach nájdete na stránkach bic.sk

Ivan Filus, BIC Bratislava


Napísať komentár