Zmeny v organizáciách a podnikateľských subjektoch

31. 07. 2006 | 1/2004 | Komentáre čitateľov [0]

Zmeny v organizáciách a podnikateľských subjektoch vyvolané vstupom SR do EÚ. V súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie treba akceptovať množstvo zmien a pravidiel.

Zmeny vorganizáciách apodnikateľských subjektoch vyvolané vstupom SR do EÚ Vsúvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie treba akceptovať množstvo zmien apravidiel. Mnohé znich majú priamy dopad na podnikateľské subjekty. Ich manažment stojí pred úlohou iniciovať vdostatočnom predstihu projekty, ktoré premietnu požadované zmeny do procesov ainfraštruktúry. Implementačné plány projektov by mali vyjadriť priority sohľadom na ekonomický dopad požiadaviek amali by obsahovať vymedzenie okruhu zmien – ktoré procesy, ktoré časti informačných systémov apod., ďalej potrebné zdroje – finančné aj ľudské, a harmonogram implementácie.

PDF prílohy

Stiahnite si PDF verziu článku


Napísať komentár