BENCHMARKING - cesta k dokonalosti

30. 07. 2006 | 12/1999 | Komentáre čitateľov [0]

BENCHMARKING - cesta k dokonalosti. Benchmarking je sústavný, systematický proces zameriavajúci sa na porovnávanie vašej vlastnej efektívnosti z hľadiska produktivity, kvality a praxe so špičkovými spoločnostiami a organizáciami.

BENCHMARKING – cesta k dokonalostiBenchmarking je sústavný, systematický proces zameriavajúci sa na porovnávanie vašej vlastnej efektívnosti z hľadiska produktivity, kvality a praxe so špičkovými spoločnostiami a organizáciami. Na tento termín nadväzuje ďalší anglický termín “benchlearning”, čo je proces vysvetľujúci vplyv benchmarkingu na rozvoj firemnej sféry a celej spoločnosti. Ide v podstate o osvojovanie si nových poznatkov na základe benchmarkingu. Autorská dvojica KARLOF a OSTBLOM ho charakterizujú nasledovne:

1. Benchmarking je priamo zameraný na zvyšovanie operatívnej i strategickej efektívnosti, čo je skutočným obsahom činnosti organizácie. 2. To vedie k preorientovaniu firemnej kultúry smerom k procesu osvojovania si nových poznatkov, zvyšovaniu ich pracovných schopností, kvalifikácie a efektívnosti, čo má zasa za následok trvalý proces rozvoja. Cieľom celkovej tejto organizovanej činnosti je VYTVÁRAŤ HODNOTU, KTORÁ PREVYŠUJE NÁKLADY NA JEJ VYTVORENIE.

Ak chceme dosiahnuť tento cieľ, je potrebné dodržať autormi vytýčené faktory úspešnosti:

1. Úplná účasť managementu

Proces zmien ovplyvňuje všetky riadiace úrovne organizácie. Nikto si nemôže dovoliť stáť bokom a čakať, zatiaľ čo práca je v plnom prúde. Úplný úspech závisí na úplnej účasti. V čo najväčšej možnej miere by do týchto procesov mali byť okrem vedúcich pracovníkov jednotlivých útvarov zapojení aj ostatní ľudia.

2. Angažovanosť

Úspech projektov je podmienený nielen účasťou, ale tiež osobnou angažovanosťou všetkých zúčastnených. V benchmarkingu sa často angažovanosť prejavuje ako vedľajší pozitívny dôsledok, pretože metóda sa sústreďuje na výkonnosť a prevádzkovú úspešnosť. Stimuluje snahu o dobrý výkon, ktorá je väčšia či menšia ako vlastnosť každého z nás. Vôľa k vyniknutiu a k väčšej profesionalite podnecuje angažovanosť v rámci tejto úlohy.

3. Pochopenie cieľov a stratégií spoločnosti

Aby sme postúpili v rámci procesu zmien k cieľu, je nevyhnutné, aby ciele a stratégia organizácie boli všetkým objasnené a vysvetlené. Navrhnuté ciele a zmeny sú predovšetkým prevádzkového charakteru, ale musí byť vždy možné ich aplikovať aj k celkovým cieľom a stratégiám.

4. Definujte harmonogram a plán akcií

Dobré plánovanie, vyjadrené konkrétnym plánom akcií a presne vymedzeným harmonogramom, vždy prispieva k úspechu projektu. Plán akcií je dôležitý v tom zmysle, že si každý uvedomí, čo projekt vyžaduje, pri čom harmonogram musí byť pochopiteľne dodržaný preto, aby sa splnilo očakávanie zadávateľov projektu.

5. Sústredenie managementu na projekt

Jednou vecou, ktorá môže zmariť nielen realizáciu projektu, ale celý tento projekt benchmarkingu, je nedostatok záujmu zo strany najvyššieho vedenia. Proces zmien nie je niečím, čo by mohlo vedenie organizácie niekomu odovzdať a pozorovať situáciu z pozadia. Úspech a zlepšenie výsledkov vyžaduje energickú podporu najvyššieho vedenia.

6. Informácie

Sú širokým a neurčitým pojmom. Je to niečo podobné ako láska a peniaze, ktorých nemôžete mať dosť. Keď v tomto prípade hovoríme o informáciách, máme na mysli nielen povinnosť vedenia projektu informácie poskytovať, ale tiež povinnosť organizácie informácie vyhľadávať. Najvhodnejšie je udržiavať si globálny súbor informácií formou dokumentácie, iniciatívne z nich čerpať a oboznamovať s podrobnosťami projektu. Okrem toho by mal.o vedenie projektu vydávať oficiálne bulletiny.

7. Energia a vytrvalosť

Nemožno ani príliš často opakovať, že úspešný proces zmien vyžaduje energiu a vytrvalosť zo strany všetkých účastníkov. Postupovať od obilného zrna k bochníku chleba zahájením, uskutočňovaním, realizáciou a dokončovaním projektu benchmarkingu vyžaduje veľkú energiu a vytrvalosť, ak projekt nemá stratiť svoju hybnú silu.


Napísať komentár