EMPLOYEESHIP - ako zmobilizovať energiu všetkých

30. 07. 2006 | 12/1999 | Komentáre čitateľov [0]

EMPLOYEESHIP - ako zmobilizovať energiu všetkých. Anglický autor Claus MOLLER uvádza, že zodpovednosť je základným prvkom Employeeship, lebo bez zodpovednosti nemôže byť osoba lojálna a iniciatívna.

EMPLOYEESHIP – ako zmobilizovať energiu všetkýchAnglický autor Claus MOLLER uvádza, že zodpovednosť je základným prvkom Employeeship, lebo bez zodpovednosti nemôže byť osoba lojálna a iniciatívna. Tento termín sa dá vysvetliť nasledujúcim spôsobom:

Employeeship znamená pracovať čo najlepšie vo vlastnom záujme a v záujme firmy.

Employeeship je výrazom angažovanosti jednotlivca na úspechu spoločnosti.

Aby mohol byť niekto angažovaný a preukazoval Employeeship musí sa cítiť zodpovedným za výsledky firmy.

Osoba sa môže veľmi ťažko angažovať a pracovať čo najlepšie, pokiaľ necíti zodpovednosť.

Pocit zodpovednosti je základným predpokladom Employeeship.

Osoba, ktorá sa cíti zodpovedná za výsledky spoločnosti sa:

bude snažiť ukazovať sa v spoločnosti v tom najlepšom svetle,

bude demonštrovať lojalitu k ľudom a k cieľom spoločnosti a bude prispievať k vytváraniu a udržovaniu kolektívneho ducha,

bude iniciatívna v uvádzaní veci do praxe v každodennom živote a pri zlepšovaní a rozvíjaní firmy.

Interpretácia zodpovednosti

Zodpovednosť na niekoľkých úrovniach :

V spoločnosti sa hovorí obvykle o zodpovednosti na mnohých úrovniach: na osobnej úrovni, na úrovni oddelenia a na úrovni spoločnosti. Spoločnosť a jej zamestnanci majú niesť zodpovednosť na úrovni spoločenstva.

Zodpovednosť ukladaná, dávaná alebo volená – môže byť uložená ako požiadavka, môže byť prejavom dôvery, alebo to môže byť niečo, čo si človek zvolil.

Právna a morálna zodpovednosť.

Morálna zodpovednosť je najvyšším záujmom, ak hovoríme o Employeeship.

Zodpovednosť sám za seba a za druhých .

Je možné byť zodpovedným sám za seba, za svoju vlastnú situáciu a rozvoj a je možné túto zodpovednosť ponechať “spoločnosti”. Je možné zobrať na seba zodpovednosť za celý tým.

Zodpovednosť za časť a za celok.

Pokiaľ je zodpovednosť uplatňovaná príliš tvrdo bez riadneho zmyslu pre záujem celku, bude prevažovať byrokracia. Ide o uplatňovanie neprimeranej zodpovednosti za izolovanú záležitosť bez ohľadu na to, ako dôležitá je v rámci celku.

Negatívna interpretácia zodpovednosti.

V negatívnej interpretácii je zodpovednosť niečo, čoho sa bojíme, čomu sa snažíme vyhnúť alebo sa to dokonca snažíme hodiť na ostatných. Zodpovednosť môže byť videná ako bremeno naviac, nepríjemná povinnosť. Zodpovednosť môže byť delegovaná.

Pozitívna interpretácia zodpovednosti.

V pozitívnej interpretácii berieme na seba zodpovednosť dobrovoľne, je to niečo želateľné, zdroj potešenia, niečo o čo sa každý usiluje, rozvíja ľudí, za jej pomoci dosahujú lepších výkonov, je to jeden z najlepších prostriedkov managementu k mobilizácii ľudských zdrojov energie, talentu a tvorivosti, prosperite firmy a jej akcionárov. Pre každého zamestnanaca je prostriedkom k dosiahnutiu osobného rozvoja a k utváraniu zmysluplného života.


Napísať komentár