Procesné riadenie spoločnosti a moderné nástroje na zefektívnenie procesov

12. 01. 2008 | 1/2008 | Komentáre čitateľov [0]

Procesné riadenie a Business Process Management (BPM) patria v súčasnom podnikovom a IT svete k najviac frekventovaným pojmom. Procesné riadenie je prirodzený a komplexný manažérsky prístup k realizácii podnikania, vytvárajúci predpoklady pre vysoko efektívnu, agilnú, inovatívnu a prispôsobivú organizáciu, ktorá ďaleko presahuje možnosti dosiahnuteľné tradičným manažérskym prístupom.

Procesné riadenie spoločnosti amoderné nástroje na zefektívnenie procesovProcesné riadenie aBusiness Process Management (BPM) patria vsúčasnom podnikovom a IT svete k najviac frekventovaným pojmom. Procesné riadenie je prirodzený akomplexný manažérsky prístup k realizácii podnikania, vytvárajúci predpoklady pre vysoko efektívnu, agilnú, inovatívnu a prispôsobivú organizáciu, ktorá ďaleko presahuje možnosti dosiahnuteľné tradičným manažérskym prístupom.Uvedená definícia, akokoľvek je dobrá, je príliš všeobecná na definovanie prvkov atechnológií, ktoré ju majú podporovať. Vpraxi sa preto u zákazníkov, manažérov a analytikov stretávame srôznym chápaním pojmov procesné riadenie, procesná analýza a proces. ČO JE PROCESNÉ RIADENIE

Procesné riadenie je činnosť vedúca k transformácii funkčne orientovanej organizácie na organizáciu procesného typu.

Postup implementácie procesnej organizácie sivyžaduje personálne aprojektové zabezpečenie. Prvým krokom je vytvorenie tímu procesnej organizácie aharmonogramu projektu. Analýza existujúceho stavu organizácie má za cieľ identifikovať kľúčové hodnototvorné procesy aeliminovať procesy nevytvárajúce hodnotu. Každý proces musí mať definovaného svojho interného alebo externého zákazníka ahodnotu, ktorú pre neho vytvára. Každý proces musí mať definovaného svojho vlastníka zodpovedného za optimálny priebeh avýstupy. Pre všetky procesy musia byť stanovené indikátory požadovaného výkonu (merateľné ciele, štandardy aporovnávacie benchmarky). Prozákaznícka orientácia, zodpovednosť projektových tímov za dosahovanie výsledkov akontrola dosahovania stanovených cieľov musia byť monitorované aprocesy musia prechádzať permanentným zdokonaľovaním. Riešenie úloh stakýmto vysokým stupňom abstrakcie azložitosti v prostredí heterogénnej IT infraštruktúry organizácie musí podporovať vhodná IT technológia. Technologická skladačka vytvorená v rámci organizácie zrôznych navzájom neprepojených softvérových produktov, ktorá má za cieľ pokryť celú oblasť procesného návrhu, zavedenia procesov do prevádzky, ich vykonávanie asledovanie, nemusí organizácii priniesť efektívne naplnenie požadovaných očakávaní.

Plná verzia vpriloženom pdf

Kľúčové slová: procesné riadenie, prínosy, implementácia BPM, uplatnenie BPM

Galéria obrázkov

PDF prílohy

Stiahnite si PDF verziu článku


Napísať komentár