Komisár EK pre podnikanie a informačnú spoločnosť Erkki Liikanen exkluzívne pre eFocus

31. 07. 2006 | 1/2004 | Komentáre čitateľov [0]

Európska únia prístavom stability a prosperity. Ako hodnotíte súčasný stav informatizácie a rozvoj informačných a komunikačných technológií v členských štátoch EÚ a v nových pristupujúcich krajinách EÚ ? Čo ponúka program e-Europe+ v tejto oblasti ?

Komisár EK pre podnikanie ainformačnú spoločnosť Erkki Liikanen

Ako hodnotíte súčasný stav informatizácie arozvoj informačných akomunikačných technológií včlenských štátoch EÚ av nových pristupujúcich krajinách EÚ ? Čo ponúka program e-Europe+ vtejto oblasti?

– Akčný plán e-Europe+ znamená spoločné úsilie s pristupujúcimi akandidátskymi krajinami EÚ založené na vyhranenom politickom záväzku. Prijala ho Rada EÚ vGothenburgu vjúni 2001, aby pomohol urýchliť reformu amodernizáciu ich ekonomík, posilňoval budovanie kapacít ainštitúcií, zlepšil celkovú konkurencieschopnosť aposilnil sociálnu súdržnosť. Rozvoj ekonomiky založenej na znalostiach sa môže urýchliť usmernením špecifickej činnosti na dosiahnutie špecifických cieľov. Spoločný akčný plán e-Europe+ obsahuje jednoznačne identifikované konkrétne činnosti adátumy ich splnenia. Finančné prostriedky na tieto činnosti pochádzajú väčšinou znárodných rozpočtov pristupujúcich akandidátskych krajín, zo špeciálnych národných programov alebo v integrácii s činnosťaminárodných ekonomických rozvojových plánov atiež zexistujúcich rozpočtov. Európska komisia pomocou programu Phare vytvorila možnosti financovania, z ktorého sa môže financovať pomocou schválených ukazovateľov organizačná alogistická podpora koordinácie e-Európa+ vkrajinách zapojených do Phare.

PDF prílohy

Stiahnite si PDF verziu článku


Napísať komentár