Chyby pri prijímaní zamestnancov

26. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Chyby pri prijímaní zamestnancov. Získanie a výber zamestnancov, predovšetkým tých, ktorí budú zastávať dôležité miesta, patrí k najvýznamnejším personálnym úlohám. Ich správna realizácia vyžaduje prípravu a zodpovedajúcu pozornosť. Čas venovaný vyhľadávaniu a výberu zamestnancov je lepšia investícia ako riešenie problémov spôsobených nevhodne prijatými ľuďmi.

Chyby pri prijímaní zamestnancov

Získanie a výber zamestnancov, predovšetkým tých, ktorí budú zastávať dôležité miesta, patrí k najvýznamnejším personálnym úlohám. Ich správna realizácia vyžaduje prípravu a zodpovedajúcu pozornosť. Čas venovaný vyhľadávaniu a výberu zamestnancov je lepšia investícia ako riešenie problémov spôsobených nevhodne prijatými ľuďmi.

VÝZNAM PRÍPRAVY

Ak nie sú zreteľne stanovené požia¬davky kladené na pracovné miesto (očakávané pracovné výsledky a s ni¬mi spojené osobné nároky) či pracovné a ďalšie podmienky na obsadzované po¬zície, správny výber nového zamestnan¬ca je prakticky nemožný. Keď je miesto nové, je preňho potrebné presne charak¬terizovať jeho úlohy a zodpovednos¬ti, keď už existuje, je vhodné skontro¬lovať jeho charakteristiku a v prípade potreby ju zmeniť tak, aby odrážala skutočné požiadavky tejto pozície.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review