Nové trendy vo využívaní IKT v podnikoch

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

Nové trendy vo využívaní IKT v podnikoch. Slovensko sa nachádza v etape ekonomickej transformácie, kde musí prechádzať na novú cestu rozvoja, ktorú predstavuje v súčasnosti vývoj smerujúci k ekonomike založenej na znalostiach, umožňujúcej udržateľný rast, vyššie zhodnocovanie práce a vyššiu konkurenčnú schopnosť podnikov a organizácií. 

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.