Sila spoločnej vízie

26. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Sila spoločnej vízie. Spoločná vízia je súbor nástrojov, ktoré umožňujú motivovať pracovníkov, aby robili to, čo manažéri potrebujú. Nie preto, že musia, ale preto, že chcú. Ľudia, ktorí nemajú svoju vlastnú víziu, sú nespokojní a nemajú jasný cieľ svojej práce.

Sila spoločnej vízie

Spoločná vízia je súbor nástrojov, ktoré umožňujú motivovať pracovníkov, aby robili to, čo manažéri potrebujú. Nie preto, že musia, ale preto, že chcú. Ľudia, ktorí nemajú svoju vlastnú víziu, sú nespokojní a nemajú jasný cieľ svojej práce.

PREČO JE VÍZIA DÔLEŽITÁ?

Pre manažérov je lepšie, ak pracovníci prijmú za vlastnú víziu, ktorá je v súlade s cieľom a stratégiou orga-nizácie. Spoločná vízia umožňuje nenásilne zaujať a získať pracovníkov pre riadenie poznatkov a koordinovať ich činnosť. Spoločná vízia je taká, ktorú berú ľudia za svoju a ako takú ju podporujú.

Má tri úlohy:

• pomáha hľadať a vytvárať ciele organizácie a jej častí,

• motivuje pracovníkov,

• pomáha manažérom koordinovať a kontrolovať činnosti organizácie.

Ďalším dôvodom, prečo podporovať tvorbu spoločnej vízie, je fakt, že ľudia potrebujú mať pocit, že niekam patria. Prečo by teda nemohla byť jed¬notiacim prvkom vízia?

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review