Smerovanie projektu z pozície roly Executive

26. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Smerovanie projektu z pozície roly Executive. Kľúčovou postavou projektu riadenia IT služieb (ITSM) – okrem projektového manažéra – je tiež rola Executive (inými slovami sponzor, predseda riadiaceho výboru a podobne).Tento pracovník je vlastníkom projektu, je zodpovedný za projekt a v projekte je nadriadený projektovému manažérovi.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.