Virtualizácia - značne nevyužitá sila

12. 09. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Virtualizácia - značne nevyužitá sila. Virtualizácia je proces umožňujúci distribúciu a zdieľanie IT zdrojov tak, aby zodpovedali potrebám spoločností. Tento proces zároveň umožňuje transformáciu IT v dátových centrách celého sveta. Virtualizácia prináša podstatné zmeny do každého aspektu infraštruktúry organizácie, ovplyvňuje prakticky všetko, čo vo firme robíte. Poskytuje značnú pružnosť, flexibilitu.

Virtualizácia – značne nevyužitá sila

Virtualizácia je proces umožňujúci distribúciu a zdieľanie IT zdrojov tak, aby zodpovedali potrebám spoločností. Tento proces zároveň umožňuje transformáciu IT v dátových centrách celého sveta. Virtualizácia prináša podstatné zmeny do každého aspektu infraštruktúry organizácie, ovplyvňuje prakticky všetko, čo vo firme robíte. Poskytuje značnú pružnosť, flexibilitu.

Nový celosvetový prieskum, ktorý vznikol v spolupráci so spoločnosťou HP, preukázal, že hoci 86 percent manažérov pre IT už realizovalo projekty virtualizácie, väčšina z nich je len v úvodných fázach.

Prudký nástup virtualizácie

Nasadzovanie virtualizácie prudko stúpa v celosvetovom meradle. A aj keď mnohí respondenti v prieskume uviedli očakávanie, že budú nakoniec virtualizovať 75 percent svojho prostredia, manažéri pre IT a ďalší ľudia zodpovední za rozhodnutia v tejto oblasti, ešte stále nevnímajú peniaze, ktoré minú na virtualizáciu ako investíciu do rastu podniku. Len málo z nich nasadzuje virtualizáciu na základe komplexnej stratégie, čo môže obmedzovať schopnosť vytvárať obnoviteľné, flexibilné zdroje zamerané na priority podniku.

Zatiaľ čo respondenti chápu, že virtualizácia znižuje náklady a zvyšuje efektivitu (80 percent respektíve 70 percent), väčšina si nespája účinnejšiu a nákladovo efektívnejšiu infraštruktúru vytvorenú tak, aby sa adaptovala na meniace sa potreby podniku, s celkovým posilnením výkonnosti podniku. Len 37 percent si spája virtualizáciu so zrýchlením rastu a 35 percent ju považuje za konkurenčnú výhodu.

„Spoločnosti, ktoré si uvedomia celkový potenciál virtualizácie dokážu zrýchliť svoj rast prostredníctvom jednoduchšieho uvádzania nových alebo rozšírených služieb,“ povedala Ann Livermore, výkonná viceprezidentka divízie Technology Solutions Group v HP. „Stratégia postavená len na nákladoch a efektivite prehliada schopnosť virtualizácie znižovať riziko pomocou zlepšenia kontinuity aktivít podniku a zvýšenia ochrany údajov koncových užívateľov.“

Jeden z IT manažérov v Číne, ktorý rozumie sile virtualizácie, sa vyjadril: „S vývojom podniku rastie potreba po väčšom počte operačných platforiem. Teraz, po investovaní do virtualizácie, už nebudeme istú dobu musieť pridávať ďalší hardvér a vieme ten existujúci prispôsobiť zmenám podniku a jeho potrebám.”

Spoločnosť HP teraz uvádza novinky v najširšom portfóliu produktov, služieb a riešení pre nasadenie virtualizácie v dátovom centre, ktoré umožnia zjednodušenie riadenia, zníženie nákladov a pomôžu manažérom IT dosiahnuť výsledky, ktoré sa od nich požadujú.

Využitie sily virtualizácie

Virtualizácia prináša podstatné zmeny do každého aspektu infraštruktúry organizácie. Jeden z dopytovaných technologických manažérov vo Veľkej Británii povedal: „Virtualizácia ovplyvňuje prakticky všetko, čo robíme. Poskytuje značnú pružnosť, ktorá je podstatnou pre podnik, ako je ten náš. Druhá vec je, že nám poskytuje ohromnú flexibilitu z pohľadu rýchleho rastu, ako geograficky tak aj z pohľadu rýchlosti zmien.“

Podľa prieskumu HP medzi najväčšie bariéry alebo inhibítory virtualizácie patria: nutná investícia vopred, tréning a skúsenosti zamestnancov, získanie súhlasu od vedenia spoločnosti a plánovania infraštruktúry. Päťdesiat päť percent opýtaných sa vyjadrilo, že budú potrebné zmeny kultúry v oblasti riadenia alebo nakupovania v rámci líniového riadenia a viac investícií do školenia technologických pracovníkov.

Vyškolenie a skúsenosti personálu úzko súvisia s problémom efektívneho riadenia fyzických ako aj virtuálnych zdrojov. Ako to povedal jeden z opýtaných manažérov v Spojených štátoch: „Školenie a skúsenosti zamestnancov sú určite bariérou, ktorú musíme prekonávať, pretože virtuálne prostredie si skutočne vyžaduje školenie a musíte sa v ňom vedieť zorientovať. Nie je to niečo také, kde by ste mohli niekomu povedať: „počuj, zvirtualizuj toto“. Je potrebné zrealizovať značný objem školení, aby sa táto technológia mohla nasadiť a riadiť.“

S rozširovaním virtualizácie očakávajú manažéri pre IT, že hlavnou prioritou ostane zjednodušovanie riadenia zmiešaných prostredí. Jeden technologický manažér z Veľkej Británie, ktorý sa zúčastnil prieskumu a tiež rieši tento problém, uviedol svoj príklad: „Momentálne máme problém, ktorý nevieme izolovať. Takže jednou z našich možností je virtualizovať jeden zo serverov v prostredí, ale keď to spravíme, zneguje to všetky štatistické informácie, ktoré sme zozbierali počas posledných ôsmich alebo deviatich mesiacov, pretože akonáhle prejdete na virtuálne prostredie, všetko je iné.“

Nová ponuka od spoločnosti HP poskytuje podporu pre potreby organizácií, ktoré siahajú od desktopu po dátové centrum. Sústreďuje sa na znižovanie prevádzkových nákladov, zmierňovanie rizika heterogénneho prostredia a uvoľňovanie zdrojov na poskytovanie nových služieb. Zameriava sa na tri špecifické oblasti: riadenie aplikácií a prevádzky, prekonávanie infraštruktúrnych bariér a maximalizáciu architektúr klientov. Riešenia HP Business Service Management (BSM) a IT Service Management (ITSM) boli obohatené o nové funkcie pre monitoring a podporu virtualizácie, ktoré plynulo prepoja biznis služby s fyzickými a virtuálnymi zdrojmi, ktoré ich poskytujú a riadia. Toto umožní rýchlejšie nasadenie, zníženie nákladov a rýchlejšie riešenie problémov.

Viac informácií o virtualizačných funkciách od HP, vrátane výpovedí zákazníkov HP o ich skúsenostiach s implementáciou virtualizácie, možno nájsť na internetovej stránke www.hp.com/go/virtualize


Write review