Význam BPM pre riadenie IT

26. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Význam BPM pre riadenie IT. Jedným zo strategických cieľov v ktorejkoľvek väčšej organizácii býva zmena doterajšej štruktúry či zmena riadenia niektorej z podporných oblastí, napr. sekcie informatiky. Zámerom takejto zmeny je transformácia organizačnej zložky na stredisko podporných (napr. IT) služieb, ktoré by efektívnejším spôsobom podporovalo primárne procesy organizácie a poskytovalo služby vlastníkom týchto procesov na vyššej úrovni.

Význam BPM pre riadenie IT

Jedným zo strategických cieľov v ktorejkoľvek väčšej organizácii býva zmena doterajšej štruktúry či zmena riadenia niektorej z podporných oblastí, napr. sekcie informatiky. Zámerom takejto zmeny je transformácia organizačnej zložky na stredisko podporných (napr. IT) služieb, ktoré by efektívnejším spôsobom podporovalo primárne procesy organizácie a poskytovalo služby vlastníkom týchto procesov na vyššej úrovni. Samozrejme, významným predpokladom je fakt, že organizácia svoje biznis procesy ovláda, pozná a, v optimálnom prípade, má zdokumentované. Ak schválená architektúra informačného systému bude založená na podpore hlavných (biznis) procesov, potom aj stredisko IT služieb sa musí prispôsobiť na túto zmenu prechodom na procesné riadenie.

Podstatné črty niekoľkých úrovní riadenia IT

Ďalším zdôrazňovaným predpokladom zmien je funkčné oddelenie riadenia strategických, taktických a operatívnych činností v oblasti IT služieb. Dôvodom sú rôzne priority týchto procesov, ako aj rôzne postupy a nástroje operatívneho a strategického riadenia.

Zmeny napr. v manažmente IT služieb si však vyžadujú aj iné okolnosti. V prípade mnohých organizácií to môže byť napr. prechod na euro a inovácia informačných systémov, ktorá prinesie viacero nových technológií a ktoré zrejme nebude možné prevziať a prevádzkovať ich doterajšími postupmi a spôsobmi riadenia IT služieb.

Ďalší rozvoj v oblasti riadení IT služieb je spravidla charakterizovaný dvoma odlišnými prístupmi. Prvým je koncepčná riadiaca činnosť, ktorá v každej organizácii predstavuje základný, teoreticky podložený a principiálny manažérsky prístup. Druhým je uspokojenie najpálčivejších požiadaviek organizácie v reálnom čase vychádzajúc z existujúceho stavu, ktoré predstavuje zase tradičný operatívny prístup. Oba prístupy majú svoje opodstatnenie a oba vychádzajú z logických požiadaviek a reálnych podmienok.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review