eCommerce v strednej Európe

29. 07. 2006 | 12/2002 | Comments [0]

eCommerce v strednej Európe. Internetová ekonomika v strednej Európe (obsahujúca Českú republiku, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) je v súčasnosti na veľmi dobrej úrovni, čo sa týka vybudovanej infraštruktúry. Napriek tomu využívanie internetu na nadväzovanie obchodných aktivít zostáva relatívne malé.

eCommerce v strednej Európe

Firma: IDC Internetová ekonomika v strednej Európe (obsahujúca Českú republiku, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) je v súčasnosti na veľmi dobrej úrovni, čo sa týka vybudovanej infraštruktúry. Napriek tomu využívanie internetu na nadväzovanie obchodných aktivít zostáva relatívne malé. V tom stredná Európa za západnou Európou citeľne zaostáva. Spoločnosť IDC odhaduje, že celková hodnota eCommerce, t. j. elektronického obchodovania, predstavovala v regióne v roku 2001 viac ako 600 miliónov dolárov. V niekoľkých nasledujúcich rokoch sa táto hodnota prudko zvýši, pričom najviac úsilia bude smerovať do oblasti onlinového maloobchodu, elektronických trhov (eMarketplace) a systémov pre elektronické obstarávanie materiálu (eProcurement). Významným momentom je takisto súčasné či plánované zavádzanie elektronického podpisu vo všetkých štyroch krajinách regiónu. POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH KRAJÍN Napriek mnohým podobnostiam krajín višegradskej skupiny, stoja niektoré rozdielnosti za povšimnutie. Napríklad Maďarsko po ekonomickej stagnácii v polovici 90. rokov teraz dynamicky rastie a smeruje na špičku medzi ostatnými krajinami. Populácia Českej republiky však zostáva stále najbohatšou s vyššími priemernými platmi a životnou úrovňou, ako majú ostatné stredoeurópske štáty. Poľsko má najnižší hrubý domáci produkt na osobu z pohľadu kúpnej sily obyvateľstva, je však súčasne najrýchlejšie rastúcou krajinou za posledné roky, pričom celková prosperita narastá medzi obyvateľstvom nerovnomerne. Slovensko prešlo od rozdelenia Československa nepriaznivým politickým i ekonomickým obdobím, zostalo však podľa obvyklých stredoeurópskych meradiel štandardnou krajinou. Politické zmeny budú mať vplyv na reformy a vyšší ekonomický rast.

VYUŽÍVANIE INTERNETU

Analýza, odkiaľ sa ľudia v strednej Európe pripájajú na internet, vysvetľuje, prečo tu bude internetová penetrácia naďalej nízka aj v nasledujúcich niekoľkých rokoch. Keď krajiny západnej Európy začali využívať internet, užívateľmi boli predovšetkým ľudia pristupujúci k internetu z univerzít a ďalších akademických inštitúcií. Časom vzrástlo využívanie internetu v práci, vďaka pripájaniu pracovných PC na Web, a rovnako sa začali pripájať prvé domácnosti hneď po tom, ako sa stal dostupným domáci internet. Neskôr začala internetová horúčka podporovať trh s osobnými počítačmi určenými pre malé kancelárie, i s lacnými PC montovanými najmä ako zariadenia pre pripojenie k internetu. V blízkej budúcnosti posunie využívanie domáceho internetu penetráciu nad úroveň 50 % vo väčšine západoeurópskych krajín. V strednej Európe sa v súčasnosti uskutočňuje rovnaký proces; využívanie internetu je na vysokej úrovni na univerzitách, v akademických inštitúciách a vo veľkých spoločnostiach. Napriek tomu sa situácia v malých a stredných podnikoch a predovšetkým v segmente domácností radikálne odlišuje od situácie v západnej Európe. Liberalizácia telekomunikácií je v strednej Európe iba na začiatku, na rozdiel od krajín EÚ, čo ešte nedávno znamenalo, že poplatky za ,,vykrúcané” pripojenie k internetu boli v regióne vyššie ako vo väčšine krajín západnej Európy. Hoci sa v poslednom čase tieto ceny znížili na porovnateľnú úroveň, v dôsledku všeobecne nižších príjmov sú internetové služby pre mnoho domácností a malých spoločností stále relatívne drahé. Hlavným rozdielom medzi východom a západom je však predovšetkým nízka penetrácia osobných počítačov v domácom segmente a v segmente malých firiem. Nízka úroveň využívania internetu z domácností určuje, aký typ aktivít Stredoeurópania na Webe nadväzujú. Nadväzovanie internetového prístupu na pracovisku pre súkromné účely je úplne bežné, na druhej strane nedostatok súkromia a obavy z bezpečnosti spojené s internetom obmedzujú podobné aktivity na obyčajné vyhľadávanie informácií a zábavu. Tento faktor prispieva k pomalému nábehu spotrebiteľskej eCommerce a k nízkemu využívaniu on-line bankovníctva v regióne. Pozitívnym faktom je vysoká penetrácia medzi študentmi a žiakmi, predovšetkým v Maďarsku, čo je veľmi dobré znamenie do budúcnosti. PREHĽAD ECOMMERCE Spotrebiteľské prostredie charakteristické nízkymi mzdami, tradičnými prístupmi a pokračujúcimi obavami o súkromie a bezpečnosť odsudzuje segment B2C v strednej Európe do menej výraznej úlohy v porovnaní s ostatnými regiónmi sveta; do roku 2005 bude B2C tvoriť iba 11 % všetkých eCommerce aktivít. Podnikový segment bude predovšetkým vplyvom západných spoločností a pobočiek nadnárodných firiem hrať významnú úlohu v rozvoji on-line trhu ako na strane nakupujúcich, tak i na strane dodávateľov. Celková hodnota eCommerce bude v roku 2004 predstavovať necelých 8 miliárd dolárov, čo je mimochodom menej ako polovica hodnoty eCommerce v Nemecku alebo vo Veľkej Británii dosiahnutých v roku 2000. V regionálnom kontexte však toto číslo predstavuje viac ako 2 % HDP, čo z pohľadu tohto indikátora situuje stredoeurópske krajiny iba o rok pozadu za Grécko či Portugalsko. Úroveň B2C eCommerce je stále minimálna. Ako sme už povedali, dôvodom je nízka internetová penetrácia. Navyše – až donedávna existovalo na internete iba niekoľko serióznych obchodov, predovšetkým v Českej republike. V roku 2002 možno očakávať expanziu segmentu B2C eCommerce na hodnotu zhruba 250 miliónov dolárov za celý región. V segmente B2B eCommerce s koncovými produktmi vnímajú bariéry, podobné tým v B2C, predovšetkým malé spoločnosti. Naopak, myšlienkam on-line procurementu je otvorených veľa veľkých podnikov. Výdavky na B2B eCommerce s koncovými produktmi sú tak v súčasnosti oveľa vyššie ako v segmente B2C eCommerce, pričom budú dramaticky narastať spoločne s expandujúcimi on-line predajňami zameranými na podnikovú klientelu. IDC predpokladá, že najväčšou podskupinou tovaru predávaného v segmente B2B eCommerce s koncovými produktmi budú v najbližších rokoch IT výrobky. Segment procesného B2B eCommerce (t. j. dodávateľského reťazca) má v strednej Európe v dlhodobejšom výhľade najväčší potenciál. Základy pre rozvoj systémov elektronického nákupu materiálu vo výrobnom priemysle položili – viac ako čokoľvek iné – priame zahraničné investície prúdiace do regiónu. Dve z týchto odvetví, ktoré majú v USA a v západnej Európe najrozvinutejšie procesy automatizácie dodávateľského reťazca a procesy eProcurement, t. j. elektronika a automobilový priemysel, rastú veľmi rýchlo aj v strednej Európe a dominujú najmä vďaka nadnárodným spoločnostiam. Ďalšie sektory, ktoré majú pred sebou zaujímavú perspektívu, sú spracovanie palív, chemický priemysel, farmácia a kovovýroba. Tieto odvetvia budú prijímať metódy on-line procurementu o čosi pomalšie, lebo sú väčšinou v lokálnom vlastníctve.

SCOTT MOORE

(Scott Moore je Program Manager pre IDC CEMA Communications and Internet Group.)

18.1.2002

IDC odhad ecommerce

Image gallery


Write review