Posilnenie pozície Microsoftu v SR

21. 05. 2006 | 6/2006 | Comments [0]

Microsoft Slovakia samostatne. Vďaka rastúcej ekonomike a potenciálu jej ďalšieho rozvoja v súvislosti s informačno-komunikačnými technológiami na Slovensku, Microsoft oznámil vznik samostatnej pobočky na Slovensku. Zmena nadobudne účinnosť 1. júla 2006.

Microsoft Slovakia samostatneVďaka rastúcej ekonomike a potenciálu jej ďalšieho rozvoja vsúvislosti s informačno-komunikačnými technológiami na Slovensku, Microsoft oznámil vznik samostatnej pobočky na Slovensku. Zmena nadobudne účinnosť 1. júla 2006. Rozhodnutie vyplynulo zúspechov, ktoré spoločnosť Microsoft na Slovensku dlhodobo dosahovala. „Naše rozhodnutie vytvoriť samostatnú pobočku na Slovensku je znakom toho, že vnímame Slovensko ako dôležitý trh vrámci východnej Európy,“ povedal Vahé Torossian, šéf spoločnosti Microsoft pre strednú avýchodnú Európu. „Toto rozhodnutie je prvým krokom kprehĺbeniu nášho záväzku voči Slovensku azároveň nám umožňuje budovať na príležitostiach apartnerských vzťahoch vtejto krajine lepšie, ako kedykoľvek predtým.“ Generálnym riaditeľom spoločnosti Microsoft Slovakia zostáva Róbert Šimončič. „Túto zmenu sme privítali. Vďaka nej sa budeme môcť lepšie sústrediť na špecifické požiadavky partnerov a zákazníkov na našom trhu,“ uviedol Róbert Šimončič, generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Slovakia. „Slovensko sa nachádza na správnej ceste vrozvoji znalostnej ekonomiky. Našim cieľom je byť aktívnym účastníkom tohto procesu, tým že budeme pomáhať jednotlivcom afirmám realizovať ich potenciál.“ 2006.

Image gallery


Write review