Celosvetový trh s PC: do roku 2010 sa zdvojnásobí.

20. 07. 2006 | 12/2005 | Comments [0]

Celosvetový trh s PC: do roku 2010 sa zdvojnásobí.Na konci tohto desaťročia, dosiahne počet osobných počítačov používaných na celom svete 1,3 miliardy kusov, v porovnaní so súčasným počtom 575 miliónov kusov. Tieto závery uvádza nová správa firmy Forrester Research, Inc., ktorá hodnotí prírastky nových PC na vznikajúcich trhoch, spolu 16 krajín.

Celosvetový trh sPC: do roku 2010 sa zdvojnásobí

Na konci tohto desaťročia, dosiahne počet osobných počítačov používaných na celom svete 1,3 miliardy kusov, vporovnaní so súčasným počtom 575 miliónov kusov. Tieto závery uvádza nová správa firmy Forrester Research, Inc., ktorá hodnotí prírastky nových PC na vznikajúcich trhoch, spolu 16 krajín. 16 vznikajúcich trhov analyzovaných vtejto správe je uvedených podľa veľkosti populácie vpríslušnej krajine, takto: Čína, India, Indonézia, Brazília, Pakistan, Rusko, Nigéria, Bangladéš, Mexiko, Filipíny, Vietnam, Egypt, Etiópia, Turecko, Irán, Thajsko. Do roku 2010 odberatelia vUSA, Európe aďalekom Východe doplnia celosvetový trh o150 miliónov nových PC. Významnejší nárast spôsobiavznikajúce trhy, na ktorých sa očakáva do roku 2010 prírastok 556 miliónov nových PC, čo predstavuje medziročný nárast o31 % (CAGR), zhodnoty 75 miliónov PC vroku 2003. Konkurencia pôsobiaca na spoločne využívanom trhu zavedie na vznikajúcich trhoch súťaž vyspelých priemyselných dodávateľov, ako sú firmy Dell aHP a miestnych výrobcov aod základu zmení pravidlá súťaže. Rýchlosť adopcie výpočtovej techniky bude určovať cena.

„Zdlhodobého hľadiska nebudú na týchto trhoch prevládať súčasné výrobky od západných výrobcov PC“, uviedol starší analytik Simon Yates. „Namiesto nich prirodzenou cestou zaujmú vedúce postavenie na spoločne využívanom trhu miestni výrobcovia PC, napríklad ako sú Lenovo Group vČíne aAquarius vRusku, ktorí lepšie odhadnú zostavu PC, jeho cenu aaplikácie, ktoré sa uplatnia na miestnych trhoch.“

Vybrané krajiny: predpoklady do roku 2010

Čína: odhaduje sa výroba 178 miliónov nových PC. India: predpokladá sa dodanie 80 miliónov nových PC. Je predurčená na dodávky formou outsourcingu, súčasná India má jeden znajnižších prírastkov PC na svete. Na konci desaťročia bude adopcia PC rásť medziročne o37 %. Indonézia: bude potrebovať 40 miliónov nových PC. Predpokladá sa medziročný nárast o 40 %, z2,6 miliónov vroku 2003 na 40 miliónov. Mexiko: dosiahne pokrytie 46 PC na 100 obyvateľov. Dosahuje najväčší prírastok PC na % populácie zo všetkých šestnástich analyzovaných vznikajúcich trhov. Na vznikajúcich trhoch sa dosiahne prírastok PC v3 etapách Západní výrobcovia PC zvíťazia v prvom kole, ale zdlhodobého hľadiska budú dominantní miestni výrobcovia.

1. etapa: moderné mestá. Husto osídlené mestá, vzdelaní, značne uvedomelí užívatelia PC so zložitejšou výbavou, kedysi začínali na základnej úrovni PC, ale v súčasnosti požadujú výkonnejšie PC asú motivovaní nákupom technológie od západných firiem ako sú: Dell, HP, IBM. 2. etapa: stredná kvalifikovaná trieda. Skupina predstavuje najväčšiu pozornosť vzhľadom na predaj veľkého množstva PC. Predstavujú ju vzdelaní užívatelia, majitelia starších PC.Zameriavajú sa na miestnych výrobcov PC, ktorí dodávajú PC spríslušným vybavením, prijateľnou cenou avhodnými aplikáciami pre podmienky miestneho trhu. Pri nákupe sa rozhodujú podľa ceny bez ohľadu na výrobnú značku. 3. etapa: masový trh na vidieku. Predstavuje dlhodobú príležitosť pre odvetvie výroby PC, aby dokázalo vzbudiť záujem tejto časti obyvateľstva oPC. Môžu sa ponúkať alternatívne zariadenia kPC, napríklad inteligentné telefóny. Túto skupinu tvorí vidiecke obyvateľstvo s nízkymi príjmami, ktoré jeveľmi citlivé na ceny. Vkomunite chýba infraštruktúra, peňažné prostriedky, komunikácia aspoľahlivé napájacie zdroje na využívanie PC.

Ako pokryť požiadavky

Forrester uvádza, že výrobcovia PC sa musia pripraviť na zabezpečenie narastajúcich požiadaviek. Na pokrytie zvýšeného počtu požiadaviek, ktoré budú nasledovať po skúsenostiach prvých užívateľov, výrobcovia budú musieť vyvinúť novú generáciu výrobkov výpočtovej techniky, ktoré sú prístupné, jednoduché, lokalizované, užitočné, trvanlivé adobre udržiavané.

Západní versus miestni dodávatelia PC

Výhoda sa prikláňa na stranumiestnych dodávateľov, čomu nasvedčuje ohlásený predaj jednotiek PC firmy IBM do firmy Lenovo Group vČíne, demonštruje pochopenie IBM, že majorita nárastu voblasti PC sa bude generovať na vznikajúcich trhoch abude vedená miestnymi výrobcami.

Operačný systém Windows versus Linux

Výhody sa prikláňajú na stranuLinuxu. Zriadenie platformy Windows natýchto nových trhoch bude na záver súboja. Dedičstvo na týchto trhoch nezaťažené operačným systémom Windows znamená, že miestni výrobcovia môžu dosiahnuť zníženie ceny PC jeho náhradou za Linux. prevádzkovatelia pevných sietí verzus rádiových sietí. Výhody sa prikláňajú na stranurádiových sietí. Na rozvoj pevných sietí mimo centier hlavných miest chýbajú investície a tak vidiecka populácia musí čakať na spojenie cez nové rádiové technológie v sieťach WiMax a3G. Napríklad vČíne, Nokia aSiemens investovali do nových sietí GSM najväčších poskytovateľov mobilných služieb vkrajine, prevádzkovaných spoločnosťami China Mobile aChina Unicom.

(mk)

Prieskum: Forrester Research

Image gallery


Write review