Cestou ku globálnej E-ekonomike

30. 07. 2006 | 12/2000 | Comments [0]

Cestou ku globálnej E-ekonomike. Veľa ľudí hovorí o objavení tzv. "novej ekonomiky". Iba málo z nich je však schopných túto novú ekonomiku definovať. Čo je na nej "nové"? Je to ekonomika vedomostí. Spoločným definujúcim aspektom novej ekonomiky je narastajúca dôležitosť znalostí. Čo to ale presne znamená?

Cestou ku globálnej E-ekonomikeVeľa ľudí hovorí o objavení tzv. “novej ekonomiky”. Iba málo z nich je však schopných túto novú ekonomiku definovať. Čo je na nej “nové”? Je to ekonomika vedomostí. Spoločným definujúcim aspektom novej ekonomiky je narastajúca dôležitosť znalostí. Čo to ale presne znamená? Musíme uvažovať o dvoch významných typoch vedomostného priemyslu. Prvým z nich sú odvetvia, ktorých hlavným produktom je vedomosť, znalosť ako taká. Druhým sú odvetvia, ktoré riadia a transportujú vedomosti. Prvá skupina zahŕňa odvetvia ako softvér, biotechnológie, hardvér informačných technológií a povolania ako technici, vedci, výskumníci, programátori a návrhári. Ich hlavným výstupom je výskum pretransformovaný do nových produktov a služieb. Druhá skupina je tvorená subjektami, ktorí sa zúčastňujú na procese riadenia, spracovávania a distribúcie informácií – telekomunikácie, banky, poisťovne, právne a reklamné spoločnosti, medicína a zdravotníctvo a veľká časť vládnych a vzdelávacích štruktúr. V týchto odvetviach je efektívna výmena a správa informácií základným faktorom úspechu.

V novembri 1998 sa The Progressive Policy Institue (PPI) stal garantom projektu, ktorý definoval “novú ekonomiku” v podmienkach USA. V júli 1999 tento projekt vyústil do súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré spolu definujú index novej ekonomiky (New Economy Index) (http://www.neweconomyindex.org). S využitím rovnakých kategórií a metodológie zrealizovala v roku 1999 Rubin Systems Inc, pridružená spoločnosť META Group, projekt indexu novej globálnej E-ekonomiky. Globálny index E-ekonomiky reprezentuje dôležité porovnanie ekonomickej dynamiky a sily, ako aj technologickej spôsobilosti a potenciálu každej zo 47 hodnotených krajín. Predmetom hodnotenia boli ukazovatele, ktoré možno začleniť do nasledujúcich 5 skupín, ktoré majú podstatný vplyv na rozvoj ekonomík v nasledujúcich rokoch:

VEDOMOSTNÉ PROFESIE (KNOWLEDGE JOBS)

Vedomostné a informačne orientované profesie sú hnacou silou novej ekonomiky. Tieto pracovné miesta úzko súvisia s technikou a informačnými technológiami, so zväčšujúcou sa potrebou kvalifikovaného staršieho manažmentu. Okrem toho neustále sa zvyšujúce požiadavky si vyžadujú vyššiu úroveň školení a výcviku. Kľúčovými ukazovateľmi v tejto skupine sú: * dostupnosť kvalifikovaných technikov a inžinierov v rozhodujúcich oblastiach, * dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov v oblasti informačných technológií, * dostupnosť kompetentného staršieho manažmentu, * sieť verejných a súkromných inštitúcií pre vyššie vzdelávanie osôb vo veku 17 až 34 rokov GLOBALIZÁCIA

Zatiaľ čo stará ekonomika bola národne orientovaná, nová ekonomika má globálny charakter. Podľa odhadov v roku 2000 bude trh v hodnote viac ako 21 bil. USD celkovej svetovej produkcie otvorený globálnej konkurencii, v porovnaní s 4 biliónmi USD v roku 1995. Tento nárast je spôsobený globálnymi finančnými trhmi, redukciou ekonomických a obchodných bariér a – pravdepodobne v najväčšej miere – technologickou zmenou, ktorá umožňuje jednoduchšie nájsť spoločnosti a predávať produkty a služby takmer kdekoľvek. Táto skupina ukazovateľov je charakterizovaná: * exportom tovarov, * exportom komerčných služieb, * priamymi investičnými tokmi do zahraničia, * priamymi investíciami v cenných papieroch v zahraničí, * stupňom protekcionizmu, t.j. mierou, ktorou národný protekcionizmus zamedzuje importu zahraničných produktov a služieb.

EKONOMICKÁ DYNAMIKA

Stará ekonomika bola stelesňovaná veľkými spoločnosťami postavenými pred obmedzenú konkurenciu v stabilných, nákladovo orientovaných trhoch. Nová ekonomika je celá o ekonomickej dynamike a súťaži – je symbolizovaná rýchlo rastúcimi, podnikavými spoločnosťami s vlastnými charakteristickými znakmi. Schopnosť spoločností inovovať a prísť na trh rýchlejšie sa stáva veľmi dôležitým určujúcim činiteľom konkurenčnej výhody. Významnými ukazovateľmi v tejto skupine sú: * celková produktivita – HDP na zamestnanú osobu, * motivácia pracovníkov – identifikácia zamestnancov s cieľmi spoločnosti, * manažment procesov – dôraz na manažment procesov (napr. kvalita, včasnosť uvedenia na trh) v krajine, * podnikanie – zmysel manažmentu spoločností pre podnikanie, inovačnú iniciatívu , * finančné zdravie spoločností, * rizikový kapitál – dostupnosť rizikového kapitálu pre rozvoj podnikania.

TRANSFORMÁCIA NA DIGITÁLNU EKONOMIKU

V starej ekonomike prakticky všetky ekonomické transakcie vyžadovali presun fyzických tovarov a papierových záznamov, a často vzájomnú interakciu “z očí do očí”. V novo vznikajúcej digitálnej ekonomike bude podstatná časť obchodných ako aj vládnych transakcií riadená a vedená cez digitálne elektronické prostriedky. Dôležitými ukazovateľmi v tejto skupiny sú: * počet pripojení na internet, * stupeň rozvoja elektronického obchodu a legislatívnej podpory, * investície do telekomunikácií, * počítače v používaní (podiel na celosvetovo používaných počítačoch), * výkon počítačov (podiel na celosvetovo inštalovanom výkone v MIPS – millions of instructions per seconds).

TECHNOLOGICKÁ INOVAČNÁ KAPACITA

V starej ekonomike ekonomický rast mal pôvod v náraste v oblasti dodávok kapitálu, pracovných síl alebo prírodných zdrojov. Rast v novej ekonomike pramení v zvyšovaní miery znalostí a inovácií a v ich všeobecnom osvojení. Kľúčovými ukazovateľmi z tohto pohľadu sú: * priemerný ročný počet patentov priznaných rezidentom danej krajiny, * celkové výdavky na výskum a vývoj, * celoštátny počet personálu a zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja.

Zo sumarizácie výsledkov za rok 1999 vyplýva, že vedúcou krajinou z pohľadu nového e-ekonomického indexu sú USA, čo nie je žiadnym prekvapením vzhľadom na dlhotrvajúcu vitalitu americkej ekonomiky v posledných niekoľko rokoch. Príčiny tohto rastu majú pôvod v sile finančného trhu a v náraste nového sektoru americkej ekonomiky: informačných technológií a telekomunikácií. Tento konkrétny sektor je rozhodujúcim faktorom pre úspech v digitálnej ére, v prostredí novej elektronickej ekonomiky (podrobnejšie informácie viď The Rubin Report , v rubrike Analýzy/Trendy.)

Nová ekonomika je ekonomika založená na znalostiach a nápadoch, v ktorej kľúčom k vytváraniu nových pracovných miest a vyššej životnej úrovni sú inovačné, priekopnícke myšlienky a technológie vložené do služieb a vyrábaných produktov. Je to ekonomika, kde riziko, nepredvídateľnosť, neistota a sústavná zmena sú skôr pravidlom ako výnimkou.

Nová ekonomika nastoľuje potrebu nových prístupov vo verejnej politike. Zákony, pravidlá a inštitúcie starej industriálnej éry musia byť prestavané tak, aby zohľadňovali fakt, že staré poriadky ustupujú viac rozptýlenej ekonomike tvarovanej informačnými technológiami a novými komunikačnými sieťami, ako napríklad Internet. Súčasná ekonomika je oveľa zložitejšia, dynamickejšia, viac závislejšia na inováciách ako kedykoľvek predtým a sily, ktoré určujú jej charakter, transformujú všetko – od spôsobu ako vzdelávame naše deti a organizujeme naše pracovné miesta až po cesty, ktorými zlepšujeme našu prosperitu, bránime naše národné záujmy a ozdravujeme životné prostredie.

Na margo výroku Charlesa Darvina, (,,Nie najsilnejšie druhy prežijú, ani najinteligentnejšie, ale tie, ktoré sú najviac prístupné zmenám.”) treba snáď len dodať: Pre zachovanie schopnosti konkurencie v budúcom ekonomickom prostredí nie je dôležitá terajšia sila ani inteligencia, ale prístupnosti krajiny a jej lídrov (nielen) technologickým zmenám.

RASTISLAV MACHEL, IVAN BERNÁTEK,

Firma: Meta Group

Image gallery


Write review