E-ekonomika: jedinečná šanca pre malé firmy i malé ekonomiky

30. 07. 2006 | 12/2000 | Comments [0]

E-ekonomika: jedinečná šanca pre malé firmy i malé ekonomiky. Vznikajúca elektronická ekonomika, alebo E-ekonomika, podporovaná čoraz väčším zbližovaním počítačových, komunikačných a funkčných technológií, od základov zmenila spôsob podnikania.

E-ekonomika: jedinečná šanca pre malé firmy i malé ekonomikyVznikajúca elektronická ekonomika, alebo E-ekonomika, podporovaná čoraz väčším zbližovaním počítačových, komunikačných a funkčných technológií, od základov zmenila spôsob podnikania. Elektronický obchod rastie exponenciálne, posilnený novými hodnotami, ktoré firmy ponúkajú svojim zákazníkom, expandujúcou technologickou infraštruktúrou a adekvátnym legislatívnym prostredím. Počas niekoľkých rokov sa internet rozšíril zo siete pre 3 milióny používateľov prevážne v USA na masové komerčné médium s takmer 200 miliónmi užívateľov na celom svete. Rosemary O´MAHONY patrí k analytikom a vizionárom poprednej poradenskej firmy Andersen Consulting. Využili sme jej krátky pobyt v Bratislave, aby sme rozobrali širšie súvislosti e-Ekonomiky, jej dopad nielen na industriálnu ekonomiku krajiny ako celku, ale predovšetkým na nové obchodné príležitosti ba i hrozby.

  • Vo februárovej prílohe Informačné technológie sme publikovali váš článok o nových pravidlách pre existujúce a vznikajúce organizácie, ktoré vyplývajú práve z nástupu e-ekonomiky. Ako by ste charakterizovali práve tento nový fenomén – elektronickú ekonomiku?

- Používam širokú definíciu: ako výmenu tovarov alebo služieb na komerčné účely za použitia elektronického média, najmä internetu. Kľúčovým v tejto definícii je práve komerčný aspekt. Nezhrňujeme do toho posielanie e-mailu, či web stránku. Ale do elektronickej ekonomiky patrí taká internetová stránka, ktorá sa využíva napríklad na marketingové účely. Takisto by sa do tejto definície dalo zahrnúť aj to, ak sa internet používa na obstarávanie tovarov a služieb. Z novších spôsobom prejavu e-ekonomiky možno spomenúť platby a logistiku, či vyžívanie internetu na zabezpečovanie ľudských zdrojov.

Táto nová charakteristika je kombinácia pravidiel starej, klasickej ekonomiky a nových pravidiel. V spomínanom článku vo vašej prílohe som niektoré pravidla už uviedla. Prestalo platiť päť základných ekonomických predpokladov, ktoré tvorili základ úspechu tradičných lídrov na trhu. Náklady na spoluprácu a vzájomné vzťahy s partnermi už nie sú vysoké. Hmotné aktíva už nezohrávajú centrálnu úlohu v ponuke, ktorou sa firmy obracajú na spotrebiteľov. Veľkosť už nie je faktorom limitujúcim zisk. Prístup k informáciám už nie je obmedzený a drahý. A vybudovanie firmy s celosvetovým pôsobením už netrvá roky a nevyžaduje také investície.

  • Avšak nedávne korekcie, ktoré nastali na akciovom trhu začiatkom tohto roku práve u počítačových a telekomunikačných firiem s vysokým rastom akoby naznačovali, že ani staré pravidlá nemožno zahodiť z jedného na druhý deň.

- Isteže. Doterajšie pravidlá ako potreba dosiahnuť zisk, disciplína, potreba investovať do značky, potreba zmeniť niektoré procesy, budovať a rozvíjať nové zručnosti sú naďalej aktuálne. Sme však svedkami novej dynamiky, ktorú sme nezažili v starom hospodárstve.

  • Mnohí vsádzajú na nové strategické výhody, ktoré ponúka elektronická ekonomika, avšak zabúdajú na druhú stranu mince – na nové hrozby…

- Potenciálne výhody e-ekonomiky sú v tom, že máte možnosť napríklad pomocou sofistikovaných softvérových elektronických nástrojov ako Riadenie vzťahov so zákazníkmi (Customer Relationship Management – CRM) lepšie spoznať potreby a očakávania jednotlivých zákazníkov a v konečnom dôsledku aj spomedzi masy zákazníkov poskytnúť tovary a služby ,,ušité” pre konkrétneho spotrebiteľa. Pre mnohé spoločnosti je to veľmi dôležité. S potenciálnej výhody sa môže stať strategická výhoda, ak práve týmto novým spôsobom si firma udrží súčasných zákazníkov a prípadne získa nových. Ďalšou výhodou je možnosť rapídne znižovať náklady. A hrozby? Pochopiteľne, objavujú sa v nových podobách. Jedna z tých zmien, ktorú sme zažili, keď porovnávame predchádzajúce roky a tento rok je: mnohé spoločnosti sa zapájajú do e-obchodovania a e-ekonomiky pod tlakom konkurencie. Tento značný tlak vyvíjajú veľké spoločnosti viac ako tie novodobé internetové, tzv. dot.com spoločnosti.

Hrozby budú prichádzať od tých konkurentov, ktorí v nových odvetviach postupujú rýchlejšie, alebo od veľkých spoločností z iných odvetví, ktorí potom vstúpia aj do vášho odvetvia. Toto sú oveľa väčšie hrozby než tie, ktoré súvisia s príchodom nadnárodnej spoločnosti na národný, lokálny trh. Samozrejme, budú aj konkurenti, ktorí prídu na lokálny trh zvonku, ale väčšina hrozieb prichádza zvnútra, z národného prostredia.

  • Mnohé klasické firmy buď sa transformujú do podoby virtuálnej organizácie, alebo dokonca nové spoločnosti vznikajú čisto ako virtuálne organizácie… Nie je to len globálny model firmy Amazon.com, ale aj na malých trhoch, povedzme ako je slovenský, vznikli už virtuálne firmy. Ako je na túto zmenu pripravený vrcholový manažment, investori?

- To čo je také dynamické, a niekedy aj z dlhodobého horizontu ťažko predvídateľné, je dôsledok internetu, univerzálnej siete. Skupina firiem, s ktorými môžete spolupracovať na globálnej úrovni, je oveľa väčšia ako kedykoľvek predtým. Mnohé spoločnosti si sami začínajú klásť otázku, aké sú to schopnosti, ktoré ich odlíšia od tých ostatných. Potom si kladú otázku, či majú uzavrieť spojenectvo s niekým ďalším, aby svoje schopnosti rozšírili namiesto toho, aby sa snažili zachovať si pôvodný status. To je obrovská zmena pre mnohé spoločnosti. U mnohých vrcholových manažérov to vyvoláva nepríjemný pocit, že budú závislí na niekom zvonku. Mnohé spoločnosti nemajú skúsenosti, aby našli toho správneho partnera a aby zvládli tento nový obchodný vzťah. To je vlastne nová zručnosť, ktorú budú musieť získať. A súčasne platí: nájsť nového partnera môže byť obrovskou výhodou pre tých, ktorí začínajú v novej oblasti. Mám teraz na mysli niektoré menšie spoločnosti, ktoré si nemôžu dovoliť budovať vlastnú logistiku, ale mohli by ju získať od partnera. Internet a e-ekonomika má veľa výhod predovšetkým pre malé a stredné podniky.

  • Už sa tu spomenul jeden z problémov – potreba nových zručností. S tým však súvisí nedostatok odborníkov z určitých špecializácií. Poznáme iniciatívy dokonca pod gesciou vlád na prilákanie špecialistov, napríklad Nemecka, podobnou cestou ide Írsko a koniec koncov i USA, kde sa už dlhodobo snažia získať najlepšie mozgy z rozličných kútov sveta. Celosvetovo sa nedostatok programátorov, odborníkov z oblasti informačných, komunikačných technológií a sietí čoskoro prejaví ako nikdy predtým…

- Áno, mnohé spoločnosti, najmä zo Spojených štátov a v západnej Európe nadobúdajú pocit, že ich schopnosti, aby sa angažovali v e-ekonomike sú obmedzené tým, že im chýbajú kľúčové zručnosti z informačných technológií, ale aj nová podnikateľská stratégia a zručnosti. Spomenuli ste iniciatívy v Nemecku a Írsku. Myslím si, že to predstavuje príležitosť pre také krajiny ako je Slovensko a pre ďalšie krajiny v strednej Európe, kde je vysoká úroveň týchto technických zručností, aby sa uzavreli určité partnerstvá s inými krajinami. Zaujímavým príkladom je Švédsko, kde veľmi skoro zaviedli elektronické obchodovanie a podľa našich prieskumov má táto krajina menšie obavy ako ostatní, že bude nedostatok týchto zručností. Zdá sa nám, že švédske firmy to dôraznejšie a vytrvalejšie zdôrazňovali v rámci svojich spoločností, aby sa investovalo a nadobúdali nové zručnosti. Je to obrovská príležitosť pre krajiny, či už veľké, alebo malé, a znamená to, že spoločnosti budú musieť investovať oveľa viac do toho, aby poskytovali trvalú prípravu svojim ľuďom.

  • Má do procesu vytvárania novej elektronickej ekonomiky a infraštruktúry nejakým spôsobom zasahovať štát, vláda, alebo iné centrálne orgány? Vidíme, že sa tak to deje v niektorých štátoch Európskej únie. Argumentuje sa tým, že nie všetko je v moci veľkých spoločnosti…

- Z prieskumov a analýz nám vyplýva, že vrcholový manažment a predstavitelia európskych spoločností si želajú určitý zásah vlády. Aby sa vybudoval regulačný rámec a podporila e-ekonomika. Ak takýto rámec nebude existovať, považujú to za prekážku. Asi pre 18 mesiacmi sa Európska komisia začala tým vážne zaoberať a zverejnila Akčný plán Európa pre e-ekonomiku a s tým súvisiace aktivity. Cieľom je vytvoriť rámec, ktorý sa zoberá hlavnými regulačnými otázkami, ako uznávanie elektronických podpisov a zmlúv, ochrana zákazníkov, ochrana údajov, deregulácia telekomunikácii. Týmto programom začala Európska komisia postupovať dopredu veľmi progresívne. Národné vlády jednotlivých členských štátov EÚ budú pokračovať ďalej s implementáciou tohto rámca. Predpokladá sa, že všetci si ho osvoja a zavedú do koncom tohto alebo do začiatku budúceho roka. Takto sa vytvorí priaznivejšie prostredie.

Osobne sa nazdávam, že sa bude musieť pokročiť ešte ďalej. Vlády budú musieť urobiť viac pre liberalizáciu trhu práce a musia tiež odstrániť určité prekážky podnikania. Na rozdiel od USA, ktoré sú veľmi priaznivým prostredím pre podnikateľov a podnikanie, vo väčšine európskych krajín vás strojí veľa námahy, keď si chcete založiť spoločnosť. Je to byrokratický proces s množstvom sankcií, ak niečo neurobíte dobre.

  • Rozvoj telekomunikácii a mobilného internetu sa akoby vymykal z tejto schémy o zaostávaní Európy v najnovších technológiách za USA. Najmä severské firmy odštartovali veľmi dobre a dnes sú celosvetovými lídrami, v mnohých smeroch dokonca predbehli americké spoločnosti. Čím si to vysvetľujete?

- Tu máme jeden rukolapný prípad, keď európske štruktúry a vlády zasiahli prezieravo pozitívne. Bola to vlastne snaha Európskej komisie, aby bola jednotná norma GSM, a to je jeden z faktorov, ktorý dnes poskytuje Európe výhodu. Európa má technologické výhodu oproti USA a to by jej mohlo dopomôcť k tomu, že sa stane vedúcou silou v oblasti elektronického obchodovania. Táto pozíciu sa dá potvrdiť len vtedy, ak sa Európa nezastaví a pohne rýchlo ďalej dopredu. Vzniká tu veľa služieb, čo sa týka mobilného obchodovania, mnohí operátori už poskytujú mobilné bezdrôtové terminály (pre bankové operácie a cestovanie). Tento trend bude silnieť aj pre mobilné pracovné sily, aby využívali možnosti mobility a plnohodnotného prístupu k informáciami. Medzi prvými túto príležitosť vítajú obchodníci, ľudia, ktorí pracujú v teréne. Máme v rukách technológiu, ktorá sa ďalej vyvíja a má ešte svoje obmedzenia… Treba však ísť ďalej aj napriek súčasným limitom bezdrôtovej technológie, pretože tieto otázky sa skôr či neskôr vyriešia a my potrebuje osvojiť si v praxi nové podnikateľské modely. Získavať skúsenosti v predstihu je totiž veľkou konkurenčnou výhodou.

*Akcelerátorom inovačného tempa v USA je prítomnosť rizikového tzv. venture kapitálu, ktorý financuje nové myšlienky a nové firmy. Európa nemá v tom také bohaté tradície, ani prítomnosť rizikového kapitálu na starom kontinente nie je taká masívna ako v zámorí. Aj keď v najnovšie štúdii Andersen Consulting sa zdôrazňuje, že situácia sa zlepšuje a časť rizikového kapitálu sa presúva aj do Európy.

- Je pravda, že dlho bol obrovský rozdiel medzi rizikovým kapitálom v USA a Európe. Už z historického hľadiska bol venture capital v USA, aby financoval nové myšlienky. V Európe sa viac používal, keď bolo potrebné financovať management byuot (kúpa spoločnosti vlastným podnikovým vedením – poznámka j.s.). Táto situácia sa v Európe zmenila. Je tu už viac rizikového kapitálu na financovanie nových myšlienok. V celom rade krajín vidíme, že napriek korekciám na akciovom trhu začiatkom tohto roka, tento rizikový kapitál je naďalej k dispozícii, aby financoval nové podniky. Teraz rizikoví kapitalisti si začínajú viac vyberať, nezaujímajú sa len o kvalitu a originalitu novej myšlienky a sú kritickejší voči základnému podnikateľskému modelu a mimoriadnu pozornosť venujú zloženiu manažmentu. Doteraz sa zameriavali hlavne na kvalitu myšlienky. Budú v tom pokračovať, ale hlavný doraz sa presúva na kvalitu realizácie. Z hľadiska toho, či treba urobiť viac, aby našli k sebe cestu tí správni ľudia, teda podnikatelia s rizikovými kapitalistami, začína viac záležať na tom prepojiť podnikateľov so skúsenými biznismenmi. Objavujú sa noví sprostredkovatelia, ktorí toto spojenie vybudujú. To je nový typ rizikového kapitalistu, ktorý sa objavuje na mnohých miestach. Aj americkí rizikoví kapitalisti sa značné zameriavajú na príležitosti, ktoré sú v Európe. Môj predpoklad: rizikový kapitál nebude limitujúcim faktorom. Tým obmedzujúcim budú technické zručností a schopnosť prilákať skúsených biznismenov do nových podnikov. A to je samostatná otázka pre Európu, kde už v mentalite tunajších ľudí je to, že majú averziu voči riziku. Tí ľudia, ktorí majú nápady a dokázali by využiť rizikový kapitál už aj preto že majú aj skúsenosti, sú pravdepodobne už niekde zamestnaní. A keď navyše z princípu majú odpor voči riziku, veľmi ťažko sa ich podarí získať pre takýto podnik. V USA je v mentalite ľudí, je to súčasťou kultúry, že ľudia vedia podstúpiť osobné riziko. V tomto smere budú musieť Európania pracovať na sebe a meniť svoje modely správania.

JOZEF ŠUPŠÁK

Image gallery


Write review