Moderná štátna správa prinesie lepšie služby občanom

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

Moderná štátna správa prinesie lepšie služby občanom. Výsledkom procesu modernizácie by mali byť digitalizované dokumenty, ktoré umožnia elektronickú komunikáciu a obojstrannú výmenu informácií prostredníctvom informačného systému a webových služieb, zvýšia efektívnosť fungovania verejnej správy a umožnia podať alebo získať doklady elektronickou formou bez nevyhnutnosti fyzickej návštevy úradu.

Moderná štátna správa prinesie lepšie služby občanom

Teoretické poznatky nadobúdala pri štúdiu pedagogiky a ekonómie, praktické skúsenosti v práci pre Asociáciu obchodu a Ministerstvo hospodárstva, kde získala prehľad o fungovaní štátnej správy. Dnes už deviaty rok úspešne pôsobí v spoločnosti Microsoft. Je zodpovedná za kontakt so štátnou správou, ktorá sa postupne prispôsobuje skutočnosti, že technológie sa stávajú súčasťou nášho každodenného života. Práca ju baví, pretože v nej vidí zmysel. Sprostredkúva ľuďom v oblasti štátnej správy a školstva riešenia, ktoré pomáhajú modernizovať a zlepšovať ich prácu, a prinášať tak lepšie služby občanom. Ako vidí Martina Slabejová , obchodná riaditeľka pre štátnu správu, fungovanie úradov v budúcnosti?

V spoločnosti Microsoft máte na starosti zákazníkov z verejného sektoru. Prečo treba do štátnej správy zavádzať nové technológie?

– Informatizácia je nevyhnutná, preniká do všetkých oblastí aneobíde ani štátnu správu, aj keď zmeny vnej sa zavádzajú pomalšie ako vsúkromnom sektore. Informačné technológie zefektívňujú fungovanie štátnej správy, šetria verejné zdroje, ale vprvom rade umožňujú poskytovať lepšie služby občanom. My všetci by sme privítali predovšetkým zjednodušenie administratívnych procesov a ich prepojenie. Systémy musia byť veľmi intuitívne, aby sa vnich orientoval aj človek so základnými znalosťami práce spočítačom. Samozrejme so zreteľom na bezpečnosť, najmä pri práci sosobnými údajmi občanov. Výsledkom procesu modernizácie by mali byť digitalizované dokumenty, ktoré umožnia elektronickú komunikáciu aobojstrannú výmenu informácií prostredníctvom informačného systému awebových služieb, zvýšia efektívnosť fungovania verejnej správy aumožnia podať alebo získať doklady elektronickou formou bez nevyhnutnosti fyzickej návštevy úradu. Základným kritériom by mala byť jednoduchá dostupnosť, zrýchlenie toku informácií medzi jednotlivými zložkami abezpečnosť. Príkladom takéhoto zefektívnenia služieb prostredníctvom technológií je pasové oddelenie v Jordánsku, ktoré elektronicky eviduje údaje 10 miliónov občanov adokáže ich okamžite zdieľať sostatnými úradmi ainštitúciami. To, na čo predtým platila trojdňová lehota, dnes zvládnu za pár sekúnd.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review