Premyslená inovácia IT zvyšuje konkurencieschopnosť

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

Premyslená inovácia IT zvyšuje konkurencieschopnosť. Hovorí Ing. Miroslav Melicherčík, člen predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti DATALAN:"Na Slovensku sa v dôsledku svetovej finančnej krízy budú v najbližšom období s najväčšou pravdepodobnosťou ešte intenzívnejšie stretávať dva zdanlivo protichodné firemné záujmy – šetrenie výdavkov a potreba modernizácie IT systémov a služieb."

Premyslená inovácia IT zvyšuje konkurencieschopnosť

Ing. Miroslav Melicherčík, člen predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti DATALAN, a. s.

Na Slovensku sa v dôsledku svetovej finančnej krízy budú v najbližšom období s najväčšou pravdepodobnosťou ešte intenzívnejšie stretávať dva zdanlivo protichodné firemné záujmy – šetrenie výdavkov a potreba modernizácie IT systémov a služieb. Keďže nechceme, aby sa nás a našich súčasných zákazníkov táto situácia výrazne dotkla, vnímame ju ako výzvu. Veď práve v týchto časoch sú výdavky na premyslenú modernizáciu IT služieb a infraštruktúry dôležitým faktorom na zefektívnenie činnosti firiem a posilnenie ich konkurencieschopnosti.

OPTIMALIZÁCIA IT INFRAŠTRUKTÚRY

IT infraštruktúra mnohých spoločností a inštitúcií na Slovensku sa vplyvom historického vývoja a prudkého rastu v posledných rokoch dostala do nevyhovujúceho stavu. Infraštruktúra je často náročná na správu, nákladná, nespoľahlivá a málo flexibilná. A to až do takej miery, že môže podniku alebo organizácii brániť v úspešnom napredovaní. Preto sa do popredia dostáva optimalizácia IT infraštruktúry, čo v prevažnej miere znamená konsolidáciu serverov a dátových centier prostredníctvom virtualizácie. Zmodernizovaná, zoptimalizovaná IT infraštruktúra výrazne znižuje náklady, zvyšuje efektivitu a umožňuje rýchle prispôsobovanie sa aktuálnym potrebám podniku. Posilnením celkovej výkonnosti vďaka modernej infraštruktúre sa podnik stáva omnoho viac konkurencieschopný. Aj preto očakávame, že do konca roku 2010 bude veľká väčšina veľkých a stredných spoločností disponovať zoptimalizovanou IT infraštruktúrou, prípadne bude v procese jej optimalizácie.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review