Softvér zlepšuje schopnosť IT reagovať na zmeny v podnikaní

29. 07. 2006 | 12/2005 | Comments [0]

Softvér zlepšuje schopnosť IT reagovať na zmeny v podnikaní.Na nedávnom výročnom sympóziu ITxpo analytici firmy Gartner konštatovali, že odvetvie informačnej technológie napriek ťažkostiam v západnej Európe, ktorá mešká za inými regiónmi, sa naďalej rozvíja. Predstavili svoje názory na vývoje kľúčovej techniky, ktoré pomôžu IT rýchlejšie reagovať na zmeny potrieb z podnikateľského prostredia.

Softvér zlepšuje schopnosť IT reagovať na zmeny v podnikaní

Na nedávnom výročnom sympóziu ITxpo analytici firmy Gartner konštatovali, že odvetvie informačnej technológie napriek ťažkostiam vzápadnej Európe, ktorá mešká za inými regiónmi, sa naďalej rozvíja. Predstavili svoje názory na vývoje kľúčovej techniky, ktoré pomôžu IT rýchlejšie reagovať na zmeny potrieb zpodnikateľského prostredia. Zistili, že zmeny softvéru predstavujú jednu znajvýraznejších iniciatív vIT, ktoré výrazne ovplyvnia používateľov adodávateľov softvérových produktov. Firma Gartner predpokladá vroku 2005 nárast výdavkov na informačnú technológiu vzápadnej Európe len o 2 %, vyjadrený vEUR. Ak sa výdavky hodnotia vUSD nárast je trochu vyšší, o 3,6 %. Vporovnaní srokom 2004 je to pozitívna zmena. Výdavky vroku 2004 obsahovali devalváciu miestnych mien o3,8 %, lepšie sú na tom vUSA kde sa dosiahol nárast o 5,8 % vzhľadom na hodnotu USD. Pretože sa očakáva ďalší ťažký rok pre dodávateľov technológie, firma Gartner oznámila pre podniky tiež dobré správy, prostredie pokračuje vpodpore nákupcov technológie, ich kúpna sila v roku 2004 rástla najmä následkom slabého USD.

Úspešné podnikateľské subjekty musia hľadať nové spôsoby ako maximalizovať efektívnosť svojich podnikateľských aktivít aprofesionáli IT musia zabezpečiť príslušné zisky zpodnikania, profit aobeh finančných prostriedkov. Firma Gartner zodpovedala, niektoré najčastejšie sa vyskytujúce otázky medzi IT aprevádzkovými podnikateľskými strediskami na problémy zmeny, najčastejšie naneschopnosť IT efektívne reagovať na túto zmenu.

„Náš prieskum ukázal, že náklady na zmenu sú teraz centrálne obmedzené podnikateľským úspechom“, povedal vedúci výskumu Peter Sondergaard. „Niekoľko rokov reagujeme na každú zmenu novými technológiami aaplikáciami, ale tým dosahujeme len predlženie cyklu zmien IT vobdobí, keď sa cyklus zmien v podnikaní neustále zmenšuje. Množstvo výhodných ponúk naznačuje pokrok, očakávame že to zmení odvetvie softvérových produktov, ktoré má veľký vplyv naočakávanú aktivitu podnikania a potrebuje stouto zmenou držať krok“, dodal Sondergaard.

Trend 1 Spotrebné technológie

Nemilosrdný postup Mooreovho zákona pokračuje vzlepšovaní výkonnosti aznižovaní cien, prevažne smikroprocesormi našiel svoju cestu do nepredstaviteľného rozsahu zariadení, špeciálne voblasti spotrebnej elektroniky. Podľa vedúceho výskumu pre hardvér asystémy Prentica, obchodovanie už neurčuje hardvér. Až 45 % predaja polovodičových obvodov je určených pre spotrebný tovar aich predaj vroku 2013 stúpne na viac ako 50 %. Spotrebiteľa viac než stúpajúca potreba obchodovania zaujímajú najmä vlastnosti výrobku, jeho životný cyklus,cena aspôsob ako by ich mohol ovplyvniť.

„Mooreov zákon nie je nejaká abstraktná koncepcia, ovplyvňuje ekonomiku moderného priemyselného svete“, uviedol Prentice. Gartner predpokladá, že odroku 2006 sa každý rok predá viac ako 10 miliárd procesorov, vroku 2013 zriadená ainštalovaná základňa prevýši 200 miliárd.

Trend 2 Virtualizácia IT

„Virtualizácia, aj keď brzdí priame priradenie softvéru kšpecifickým hardvérovým zariadeniam,predstavuje najdôležitejší stupeň na dosiahnutie mimoriadneho výsledku, zriadenie aktívnej infraštruktúry IT“, uviedol Prentice. Virtualizácia hardvéru pomôže zlepšiť využitie servera, významne zredukuje počet požadovaných systémov o viac ako 40 %. Virtualizácia už ovplyvňuje trh sprostriedkami ukladania dát. Začal sa analyzovať stolný počítač, významne redukujúci náklady na využite azabezpečenie zlučiteľného softvérového prostredia vcelom podniku. Nárast virtualizácie azvýšený rozvoj „multicore procesorov“ nasmerovali myslenie dodávateľov softvérových produktov kprehodnoteniu svojho existujúceho prístupu klicenciám“, dodal Prentice. „V konečnom dôsledku virtualizácia bude požadovať novú generáciu aplikačného softvéru schopného využívať možnosti prostredia virtualizovaného hardvéru.“

Trend 3 Rádiové spojenie

Zvýšená prevádzka rádiovým spojením nie je nová, ale podľa toho ako sa zdokonaľujú technológie, Gartner predpokladá, že rádiová komunikácia sa stane všeobecne dostupná medzi všetkými zariadeniami so vstavanými technickými prostriedkami, vrátane širokého sortimentu inteligentných zariadení. Hybridné siete budú založené natechnológiách s krátkym dosahom, ako sú Bluetooth aZigbee, postupne sa nahradiapásmom UWB (Ultra Wide Band) v sieťach WiFi asieťami s dlhším dosahom. „Trvalé spojenie aprenos veľkého objemu dát ponúka organizáciám realizovať monitorovanie svojho podnikania audalostí, ktoré ho ovplyvňujú bez vytvorenia dodatočných záložných prenosových trás“, uviedol Prentice.

Trend 4 Od výrobkom kslužbám – infraštruktúra reálneho času

„Sledujeme nepretržitý posun vpred od potreby fyzického vlastníctva výrobkov knákupu úplného spektra služieb IT. Riešenia, ako je riadená sieť služieb, sú už dobre známe. Trvalý nárast zaznamenal outsourcing, prepojením strendmi virtualizácie, sa zameral na služby avkonečnom dôsledku na podnikanie, na vybudovanie dynamickej aaktívnej infraštruktúry požadovanej dnešným podnikaním.“ Gartner považuje rozvoj infraštruktúry reálneho času za kritický stupeň na dosiahnutie definitívneho cieľa. Infraštruktúra reálneho času je infraštruktúra IT zdieľaná používateľmi, obchodnými subjektmi alebo aplikáciami kde zásady podnikania adohodnuté úrovne služby dynamicky aautomaticky urýchľujú optimalizáciu infraštruktúry IT.

Trend 5 Softvér

Zmeny v oblasti softvérových produktov sa často zdôvodňujú zdokonalením službovo orientovanej architektúry (SOA). SOA je aplikačná architektúra, ktorá je navrhnutá na priame mapovanie požiadaviek podnikania aje kľúčom kdosiahnutiu požadovanej aktivity. SOA spolu svýskytom podnikateľských aplikácií orientovaných na služby anovým rámcom na vytvorenie audržiavanie softvérových systémov známych ako službovo orientovaný rozvoj aplikácií sa nachádza medzi najvýznamnejšími hybnými nástrojmi IT. Evolúcia architektúry SOA asystémov ovplyvní všetky úrovne, od priradenia podnikateľského zámeru k IT až khardvéru azariadeniam. Predstavuje výraznú pomoc vývojárom softvérových produktov pri návrhu podnikateľských aplikácií abude pomáhať používateľom pri realizácii úplného potenciálu integračných nástrojov, výrobných procesov, portálov amonitorovania podnikateľskej aktivity.

Podľa Sondergaarda:„Náklady na zmenu sú vysoké, doba na zmenu je krátka aschopnosť rýchlo meniť podnikateľské procesy sa stala základnou požiadavkou podnikania. Výhody softvérových produktov nie sú všeobecne platné. Jednoznačné technológie sa musia využívať vsprávnom prostredí. Táto nová generácia softvérových produktov má schopnosti splniť podnikateľský zámer lepším vykonávaním práce. Očakávame, že existuje IT, ktorá pomôže najviac ovplyvniť hľadanie ako dosiahnuť zlepšenie aktívneho podnikania.“

Softvérový produkt, ak bol raz vyvinutý je často úplne nepružný. Zmena povahy softvérového produktu pomôže zlepšiť jeho životaschopnosť. Na tom sa už pracuje, balíčky podnikateľských aplikácií je potrebné rozdeliť na menšie časti, ktoré sa jednoduchšie upravujú. SOA umožňuje prehliadať si softvér počastiach. Postupne ako sa technika anormy vyvíjajú, SOA umožní podnikom kombinovať aplikačné služby sinými, bez ohľadu na pôvodných dodávateľov amiesto kde sa využívajú.

„V prostredí architektúry orientovanej na služby, každý prvok vprocese alebo procesoch sa stane službou“, uviedla viceprezidentka pre výskum Yvonne Genovese z firmyGartner. „Tým sa dosiahne zvýšenie životaschopnosti softvérových produktov, pretože umožňuje opätovne usporiadať proces alebo určiť kto bude teraz vykonávať príslušnú úroveň procesu. Týmto spôsobom podnikateľský proces mení projekty IT od veľkých viacročných realizačných projektov krýchlemu návrhu nedostatkových aplikácií arekonfiguruje existujúce systémy pomocou nástrojov založených na procesoch.“

Hoci teoretické výhody SOA sú zrejmé, investovanie do užzriadených systémov je stále nedostatočné. Vmnohých podnikateľských odvetviach existuje nedostatočný záujem upravovať to čo už raz bolo zriadené. Spoločnosti potom musia súčasne využívať už investované prostriedky azadovážiť si nový softvér vo forme dodatku a nie náhrady. SOA sa stáva tmelom zriadených systémov.

Podniky rozdelené podľa investičného správania na typ A (progresívny podnik), B (podnik využívajúci overené prostriedky) a C (konzervatívny podnik) príjmu aplikácie novej generácie rozličným spôsobom. Vroku 2005 sa najčastejšie rozhodnú preimplementáciu podobnú službovo orientovanej aplikácii podniky typu A.

Podniky typu B začnú prehodnocovať potreby pre svoje architektúry aprestavbu infraštruktúry vroku 2005, ale do roku 2007 pred začatím implementácie budú čakať na širokú dostupnosť astabilitu nových aplikácií. Podniky typu C budú čakať až kým nebude overený nástup ďalšej generácie ajej začlenenie sa medzi overené prostriedky, ale okolo roku 2010 mnohé podniky príjmu vlastné architektúry ainfraštruktúry tak, aby mohli začať implementáciu nových aplikácií.

Významný tlak na dodávateľov softvérových produktov

Pre dodávateľov softvérových produktov má rozsah inovácie obrovský dôsledok. Genovese uviedla, „Gartner očakáva konsolidáciu dodávateľov softvérových produktov v troch oblastiach súvisiacich s IT – softvérové produkty, podnikateľský zámer astratégia podnikania. Už ju začali realizovať veľké dodávateľské firmy Microsoft, IBM aSAP vytváraním ekonomických systémov kde formujú prostredie, vytvárajú pracovný rámec anormy, vktorých pracujú iní dodávatelia. Stretávajú saveľkí amalí dodávatelia, ktorí potrebujú spoločne prosperovať. Spoločnosť, ak nie je jeho dodávateľom, sa stáva súčasťou udržateľného ekonomického systému.“

Táto skutočnosť vedie kzásadnej inovácii myslenia používateľa ododávateľovi softvéru. Neuprednostňuje už vydávanie rozhodnutí o individuálnych nákupoch, ale vstupuje do vzťahov sekonomickým systémom. „Vtomto prostredí potrebujú podniky starostlivo určiť prioritu kde potrebujú väčšiu aktivitu apodľa toho si musia vybrať ekonomický systém. Používatelia môžu pociťovať potrebu na zmenu dodávateľa akontrolujú si svoju architektúru počasnávrhu podnikateľského procesu“, povedala Genovese.

Sondergaard doplnil: „Hlavné zmeny sa udiali vsoftvérovej oblasti, ktorá pokračuje správne pri riešení technických problémov. Má schopnosť ovplyvniť všetko od riadenia až pozaobstarávanie IT. Hlavný prínos ztýchto zmien je, že softvér sa približuje ksplneniu požiadaviek na aktivity dnešného podnikateľského prostredia. Súčasne pokračujú zmeny vnástrojoch, technológiách, kvalifikácii, procesoch, výrobkoch adodávateľských vzťahoch, ktoréumožnia dosiahnuť významné výzvy prenapredovanie.“

Firma: Gartner

Image gallery


Write review