Softvérové pirátstvo v SR pokleslo

12. 07. 2006 | 7/2006 | Comments [0]

Pozitívny trend. Slovenská republika opätovne potvrdila pozitívny trend v oblasti vývoja miery softvérovej kriminality. Za rok 2005 už druhýkrát po sebe zaznamenávame medziročne zníženie miery nelegálneho softvéru. Výsledky štúdie Global Piracy Study, ktorú dnes zverejňuje združenie Business Software Alliance, ukazujú, že zatiaľ čo celosvetová miera pirátstva zostáva na nezmenenej úrovni 35%, Slovenská republika sa zaradila medzi krajiny, ktorým sa podarilo mieru používania nelegálneho softvéru znížiť.

Softvérové pirátstvo vSR pokleslo Slovenská republika opätovne potvrdila pozitívny trend voblasti vývoja miery softvérovej kriminality. Za rok 2005 už druhýkrát po sebe zaznamenávame medziročne zníženie miery nelegálneho softvéru. Výsledky štúdie Global Piracy Study, ktorú dnes zverejňuje združenie Business Software Alliance, ukazujú, že zatiaľ čo celosvetová miera pirátstva zostáva na nezmenenej úrovni 35%, Slovenská republika sa zaradila medzi krajiny, ktorým sa podarilo mieru používania nelegálneho softvéru znížiť.

„Sme radi, že za rok 2005 môžeme za Slovenskú republiku oznámiť jednopercentný pokles podielu nelegálneho softvéru. Miera softvérovej kriminality klesla zo 48% na 47%. Tento pokles tiež predstavuje medziročné zníženie škôd spôsobených na Slovensku výrobcom softvéru, ato zo 48 miliónov USD (1,42 mld. SKK) vroku 2004 na 44 mil. USD (1,3 mld. SKK) vroku 2005. Fakt, že Slovenská republika sa aj vďaka aktivitám asociácie BSA približuje kštandardnému trhovému prostrediu vo vyspelej Európe, považujeme za kľúčový úspech,“ povedal Roman Karabelli, tlačový hovorca BSA vSR. VStrednej aVýchodnej Európe sa miera pirátstva znížila v15 z18 krajín zahrnutých do tohtoročnej štúdie. Pozoruhodný bol pokles naUkrajine, kde miera pirátstva za posledný rok poklesla ošesť percentuálnych bodov na úroveň 85 percent. Globálne straty spôsobené softvérovým pirátstvom predstavovali vroku 2005 sumu 34 miliárd dolárov, čo znamená vporovnaní spredchádzajúcim rokom nárast o1,6 miliardy. Vkrajinách sveľmi veľkým softvérovým trhom môžu aj relatívne nízke miery pirátstva predstavovať obrovské straty. Kým Spojené štáty mali najnižšiu mieru pirátstva zo všetkých sledovaných krajín na úrovni 21 percent, tiež zaznamenali najvyššie individuálne straty – 6,9 miliardy dolárov. VČíne boli zaznamenané druhé najvyššie straty vo výške 3,9 miliardy dolárov pri miere pirátstva 86 percent. Za ňou nasledovalo Francúzsko so stratami vo výške 3,2 miliardy amierou pirátstva 47 percent. Ďalšie kľúčové zistenia: · Krajiny snajvyššou mierou pirátstva boli: Vietnam (90 percent), Zimbabwe (90 percent), Indonézia (87 percent), Čína (86 percent) aPakistan (86 percent). ·Krajiny snajnižšou mierou pirátstva boli: Spojené štáty americké (21 percent), Nový Zéland (23 percent), Rakúsko (26 percent) aFínsko (26 percent). „Rozdiely vmiere pirátstva sú spôsobené mnohými faktormi – silou ochrany duševného vlastníctva, dostupnosťou pirátskeho softvéru, kultúrnymi rozdielmi atrendmi na trhu sIT,” povedal John Gantz, hlavný výskumný analytik spoločnosti IDC.

Image gallery


Write review