Sourcingové stratégie – čo je dôležité

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

Sourcingové stratégie – čo je dôležité. Spoločnosť Gartner definuje strategický sourcing ako dynamickú dodávku interných alebo externých biznis, resp. IT zdrojov a služieb, ktoré zabezpečia, že sa splnia stanovené obchodné ciele v danej organizácii. Sourcingová stratégia je teda množina scenárov, plánov, direktív, rozhodnutí, ktoré dynamicky definujú a integrujú externé a interné zdroje a služby požadované na plynulú podporu obchodných cieľov.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.