Začína sa obdobie sklamania z technológie RFID?

17. 07. 2006 | 12/2005 | Comments [0]

Začína sa obdobie sklamania z technológie RFID? Zdá sa, že technológia založená na identifikácii rádiovou frekvenciou (RFID) už nemôže naďalej ťažiť z nádejí, ktoré sa očakávali pri začiatkoch jej vzniku. Ak sa nádeje nestanú skutočnosťou, užívateľov RFID (Radio Frequency IDentification) bude očakávať po strate ilúzií neodvratné sklamanie.

Začína sa obdobie sklamania ztechnológie RFID?Zdá sa, že technológia založená na identifikácii rádiovou frekvenciou (RFID) už nemôže naďalej ťažiť z nádejí, ktoré sa očakávali pri začiatkoch jej vzniku. Ak sa nádeje nestanú skutočnosťou, užívateľov RFID (Radio Frequency IDentification) bude očakávať po strate ilúzií neodvratné sklamanie. Strata ilúzií je spôsobená tým, že sa nedosiahli prínosy az krátkodobéhohľadiska sa RFID nepodarí uplatniť na trhu adosiahnuť očakávania, ktoré sa vkladali do tejto techniky. Ztoho ďalej vyplýva, že RFID čoskoro postihne obdobie rozčarovania, pretože najmenej 50 perc. projektov RFID bolo neúspešných. Firma Gartner je zdlhodobého hľadiska napriek tomu presvedčená, že táto technika bude jednou znajstrategickejších technológií, ktorú si do roku 2018 podniky budú postupne osvojovať.

PROGNÓZA

Hoci RFID nie je nová technika, podnikateľské zámery stále nie sú jednoducho schopné dosiahnuť predpokladané ciele. Užívateľom dochádza trpezlivosť, pretože očakávali, že RFID už prekonala dostatočne dlhé prechodné obdobie na to, aby vcelom rozsahu predviedla svoju pripravenosť začať riešiť ich problémy, sdostatočnou finančnou primeranosťou. Ak žiadny ztýchto predpokladov nebol splnený, užívatelia RFID by sa mali pripraviť na prichádzajúce sklamanie ztejto technológie. Očakáva sa, žeprognózu rozvoja tejto technológie na základe už uvedeného modelu vývoja po špirále vypracuje firma Gartner do konca roku 2006. Zdlhodobého hľadiska, firma Gartner nezatracuje techniku RFID. Jej stanovisko vychádza zo základného strategického prístupu, ktorý vždy potrebuje veľa rokov na vývoj techniky, ktorú vedia ľudia reálne využiť. Podnikateľom trvalo 20 rokov, kým sa naučili efektívne využívať údaje čiarového kódu v praxi. Pre RFID to určite nebude trvať tak dlho, ale bude to trvať určite dlhú dobu. Zaujímavý je poznatok, že firma Wal-Mart sa zaoberá technikou RFID od roku 1990. Nakoniec priekopníci, ktorí rýchlo aúspešne zvládnu túto techniku budú si môcť pripísať väčšiu časť svojich komerčných úspechov ksvojej schopnosti využívať RFID.

FID NIE JE JEDNOZNAČNÝ NÁSTUPCA

Jedna distribučná organizácia, ktorú Gartner kontaktovala, poskytla znalosti a skúsenosti setiketami RFID. Tento poskytovateľ je pokladaný za najlepšieho užívateľa čiarového kódu. Má hlboké znalosti otechnológii čiarového kódu, a od polovice deväťdesiatych rokovvynaložil podstatný čas afinančné prostriedky na prevádzkové skúšky technológie RFID. Dlhu dobu pred tým, ako začal úpadok RFID. Táto organizácia skúšala RFID temer vkaždom procese svojho podnikania. Skúšky uzavrela s konštatovaním, že technológia RFID neposkytuje nič naviac, čo by nemohla robiť rýchlejšie apresnejšie vporovnaní s čiarovým kódom. Konštatovala, že pre predmety jej podnikania, ak za RFID zaplatí rovnako ako za čiarový kód, čiarové kódovanie považuje stále za prvotriednu technológiu. Nemôže ovplyvniťcenu alebo rozvoj novej technológie a vtom je obsiahnutá vhodnosť RFID pre rozličné procesy zbierania dát.

ODHAD RIZIKA

Skoré prijatie RFID si vyžaduje odhad rizika, ktorý mnoho podnikateľov nemá vypracovaný. Očakáva sa, že vroku 2007, najmenej 50 % projektov RFID začatých v roku 2004, bude neúspešných. Kto sa vsúčasnosti rozhoduje čo najskôr využívať RFID, bude musieť prevziať úlohu priekopníka, pretože vtejto oblasti neexistujú žiadne využiteľné praktické skúsenosti alebo návody overených postupov. Väčšie prevádzkové skúšky zaujímavé preproces riadenia ajednoduchú kontrolu procesu, si vyžiadajú milióny USD pre naprojektovanie asamotnú prevádzkovú skúšku. Linda Dillman zfirmy Wal-Mart vyhodnotila odhad rizika RFID svojej spoločnosti. Na otázku prečo firma pracuje stouto experimentálnou technológiou, odpovedala: „ Pretože sa nebojíme veci skúšať.“ Firma je presvedčená, že ak chce zostať na čele logistiky atechnológie, musí skúšať aj technológie, ktoré nebudú úspešné aspoločnosť stým nesmie mať problém. Ak sa ľubovoľný podnik chce stať priekopníkom v oblastiRFID, potrebuje mať vypracovaný podobný odhad rizika. To nie je vtom, že Wal-Mart plánuje neúspech, vskutočnosti má mnoho zaujímavých myšlienok ako využívať RFID, ale spoločnosť musí úplne pochopiť všetky obsiahnuté riziká. PO ROKU 2007?

Do roku 2007 sa bude strategickými podnikateľskými zámermi v oblasti RFID významne zaoberať len obmedzený počet stále aktívnych priekopníkov. Hoci sa vpodnikateľských zámeroch počas skúšobnej periódy dosiahnu určité drahé azrejmé neúspechy, určite sa nájdu podniky, ktoré vyhodnotia aj efektívne postupy. Tieto postupy budú preberať ďalšie spoločnosti opakovaním podnikateľských zámerov s najlepším vedomím a svedomím, až sa dosiahne stav, ktorý umožní masové prijatie identifikačnej techniky RFID v priemysle.

Mnoho entuziazmu vloženého do projektov spojených sRFID prichádza na základe nepochopenia súčasného rozvoja vtechnológiách zberu údajov. Postupne, ako sa budú príslušné projekty RFID realizovať a spoločnosti začnú pociťovať mimoriadne náklady súvisiace stechnológiou RFID, mnohé znich sa vrátia ktradičným technológiám zberu dát, voblastiach kde je to vhodné alen ak to bude nevyhnutné rozhodnú sa preidentifikačnú techniku RFID.

Image gallery


Write review