Firemná kultúra a výkonnosť

13. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Firemná kultúra a výkonnosť. Firemná kultúra a výkonnosť sú dnes jedny z najčastejšie skloňovaných pojmov v manažmente. Obe dimenzie k sebe bytostne patria. Kultúra reprezentovaná virtuálne aj fyzicky je majetkom firmy, „prostredím pre život“.

Firemná kultúra a výkonnosť

Firemná kultúra a výkonnosť sú dnes jedny z najčastejšie skloňovaných pojmov v manažmente. Obe dimenzie k sebe bytostne patria. Kultúra reprezentovaná virtuálne aj fyzicky je majetkom firmy, „prostredím pre život“, je rezíduom úspechu. Výkonnosť na druhej strane je očakávanou merateľnou veličinou tým, ktorým kultúra umožňuje fungovanie – zamestnancom.

Pri troche nadsadenia si môžeme v súvislosti s týmito pojmami položiť filozofickú otázku o sliepke a vajci. Je to kultúra, čo tvorí predpoklad výkonnosti, alebo naopak efektivita vo výkonnosti určuje atribúty firemnej kultúry? Firemná kultúra v našich podmienkach už dávno nie je pojmom „že takto to chodí vonku“ alebo „tak to majú veľké firmy“ rovnako ani na výkonnosť sa nepozerá iba v optike instantného zisku či zlyhania. Oba monopoly majú svoje pevné podložie v štruktúre firiem a spoločne tvoria hodnoty lukratívne pre stakeholderov.

Prvé výskumy mapujúce vzťah výkonnosti a firemnej kultúry nachádzame na začiatku osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Autori, ktorí sa touto problematikou zaoberali sa sústredili na ekonomicky prosperujúce firmy, pričom svoju pozornosť zameriavali na identifikáciu takých premenných, ktoré boli spoločnou črtou úspešnosti. Materiály, ktoré po nich študujeme zanechávajú skôr anekdotický dojem a len veľmi ťažko ich môžeme zaradiť do kategórie štrukturovaných a exaktných meraní. Mnoho zo skúmaných firiem, ktoré boli v tom čase úspešné, časom prepadli alebo zmizli celkom. Reliabilita výskumov utrpela aj tým, že do spomenutého výskumu neboli situačne zaradené firmy neprosperujúce a slabé. Napriek týmto rozpačitým počiatkom sa prepojenie firemná kultúra a výkonnosť rýchlo udomácnili na mape agendy ľudských zdrojov a od toho času sa kvalita vzájomneho pôsobenia metodologicky uchopila. Firemná kultúra sa od deväťdesiatych rokoch merala dotazníkovými metódami a výkonnosť prostredníctvom sledovania kombinácií vybraných finančných a nefinančných ukazovateľov. Súvislosti sa zisťovali cez korelačné vzťahy.

Viac v priloženom pdf

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review