Implementácia IS KARAT v CKM 2000 Travel

13. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Implementácia IS KARAT v CKM 2000 Travel. Od polovice deväťdesiatych rokov je spoločnosť CKM 2000 Travel činná v oblasti cestovného ruchu so zameraním na služby študentom a mladým ľuďom. Cieľom je umožniť spoznávanie iných kultúr a krajín a od toho sa odvíja aj portfólio produktov, ktoré ponúka. Zabezpečuje letenky a autobusové lístky na cesty po celom svete.

Implementácia IS KARAT v CKM 2000 Travel

Od polovice deväťdesiatych rokov je spoločnosť CKM 2000 Travel činná v oblasti cestovného ruchu so zameraním na služby študentom a mladým ľuďom. Cieľom je umožniť spoznávanie iných kultúr a krajín a od toho sa odvíja aj portfólio produktov, ktoré ponúka. Zabezpečuje letenky a autobusové lístky na cesty po celom svete. Klientom ponúka jazykové a pracovné pobyty. Ťažiskom služieb je predaj produktov šitých podľa individuálnych potrieb klientov, čo umožňuje v maximálnej miere spĺňať ich očakávania. Rozvíja aj služby v oblasti aktívneho cestovného ruchu. Na medzinárodnej úrovni úzko spolupracuje s partnerskými spoločnosťami v Českej Republike, Bulharsku a Rumunsku.

Od založenia spoločnosti sa rozširuje skladba produktov spoločnosti, aj spôsob ich predaja. V súčasnosti funguje päť „kamenných“ prevádzok na Slovensku, k tomu Telesales a dva internetové portály.

ROZHODNUTIE O ZMENE

Pred zavedením informačného systému KARAT každá organizačná jednotka používala vlastnú inštaláciu fakturačného a skladového softvéru, ktorý umožňoval predaj produktov spoločnosti. Dáta z jednotlivých prevádzok sa posielali v podobe záloh do centrály, kde sa vkladali do účtovného softvéru. Keď odhliadneme od faktu, že daný systém spracovania dát vyžadoval pomerne vysokú asistenciu obsluhy, mali sme za danej situácie spoľahlivý systém na vedenie účtovníctva.

Aké dôvody nás teda viedli k rozhodnutiu o zmene fakturačného a účtovného softvéru?:

o Úsilie o vytvorenie on-line fakturačného a účtovného softvéru.

o Vysoká prácnosť pri kontrole dát, ktoré sa v účtovníctve nachádzajú.

o Nástroj na centrálnu evidenciu informácií v našej firme.

o Nástroj, ktorý umožní implementovať fakturáciu priamo do nášho on-line systému predaja.

o Nástroj na tvorbu vnútropodnikových výkazov, bez nevyhnutnosti asistencie človeka pri tvorbe výkazu (automatické generovanie z dát v účtovníctve).

Výsledkom bolo vypracovanie zadania, na ktorého základe bol IS KARAT upravený na naše špecifické potreby, pretože ako cestovná kancelária máme aj zo zákona vyplývajúce špecifiká pri účtovaní.

Viac v priloženom pdf

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review