Informačná bezpečnosť - rovnováha medzi rizikom a výkonnosťou

06. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Desiaty ročník Globálneho prieskumu spoločnosti Ernst & Young o informačnej bezpečnosti sa v tejto súvislosti zameriava na aktuálny stav informačnej bezpečnosti a najmä na faktory, ktoré formujú jeho budúcnosť. Úlohou tohto prieskumu je pomôcť organizáciám hlbšie porozumieť aktuálnym trendom v oblasti informačnej bezpečnosti.

Informačná bezpečnosť – dosiahnutie rovnováhy medzi rizikom avýkonnosťou

Existuje názor, že čím viac sa veci menia, tým viac zostávajú rovnaké. Platí to aj voblasti bezpečnosti. Už tisíce rokov sa ľudia usilujú ochrániť svoj majetok. Civilizácie stavali vysoké múry, obrovské pevnosti, využívali rôzne mechanizmy atajomstvá na chránenie svojich cenností. Niekedy sa však zároveň chceli podeliť oich krásu s inými – bez ohľadu na to, oaký predmet išlo, alebo aká vysoká bola jeho hodnota. Rovnaké základné princípy bezpečnosti sa dnes dajú aplikovať do nových technológií, na nových trhoch avnových organizáciách. Vdnešných časoch sa ústredné zásady týkajú dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií a zdrojov.

Desiaty ročník Globálneho prieskumu spoločnosti Ernst & Young oinformačnej bezpečnosti sa vtejto súvislosti zameriava na aktuálny stav informačnej bezpečnosti anajmä na faktory, ktoré formujú jeho budúcnosť. Úlohou tohto prieskumu je pomôcť organizáciám hlbšie porozumieť aktuálnym trendom voblasti informačnej bezpečnosti, ako aj nasmerovať ich úsilie do oblastí, ktoré podľa nás najviac vyžadujú zlepšenie.

VÝSLEDKY PRIESKUMU

Pri vyhodnocovaní prieskumu bolo zaujímavé pozorovať, ako organizácie zabezpečujú súlad medzi informačnou bezpečnosťou apodnikateľskými cieľmi, čo je hnacou silou potreby zlepšení voblasti informačnej bezpečnosti, ako organizácie riadia funkcie informačnej bezpečnosti a ako zabezpečujú pokrytie informačnej bezpečnosti ľudskými zdrojmi. Informačná bezpečnosť vždy bojovala soskutočnosťou, že bola oddelená od podnikania. Úsilia oharmonizáciu oveľa viac pootvorili dvere funkciám informačnej bezpečnosti aumožnili jej plne sa zblížiť spodnikaním. Tohtoročný globálny prieskum ukázal, že spoločnosti naďalej zlepšujú svoju informačnú bezpečnosť. Stále však nedokážu nájsť presnú rovnováhu medzi úsilím zmierňovať riziko a iniciatívami sústredenými na výkonnosť.

Viac vpriloženom pdf

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review