Otvorenosť namiesto manipulácie.

13. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Otvorenosť namiesto manipulácie. Budovanie kultúry partnerských vzťahov kladie rozhodujúci dôraz na komunikáciu. Jednou z častých zábran partnerského vzťahu organizácie so zamestnancami je...

Otvorenosť namiesto manipulácie

Budovanie kultúry partnerských vzťahov kladie rozhodujúci dôraz na

komunikáciu. Jednou z častých zábran partnerského vzťahu organizácie

so zamestnancami je tendencia manipulovať s ľuďmi, opierajúca sa

o predstavu, že určité ciele možno lepšie dosiahnuť vtedy, keď sa podarí skryť

ich alebo ich nedať úplne najavo.

Medzi riadením a manipuláciou existuje len tenká hranica – jej všeobecné určenie môže byť neľahké, no jej prekročenie si ľudia spravidla veľmi dobre uvedomujú. Ako nástroj, ktorý ovplyvňuje správanie zamestnancov, má preto manipulácia iba obmedzenú účinnosť a veľmi často sa obracia proti tým, ktorí využívajú jej „metódy“.

Nástroje manipulácie

Manipulácia sa v praxi opiera o množstvo nástrojov, jednoduchých i zložitejších, vedomých i čiastočne neuvedomených. K relatívne jednoduchým nástrojom manipulácie patria niektoré

metódy komunikácie. Často ide o sľuby či snahu emocionálne apelovať na druhú stranu.

Vyjadrenia ničiace rozhovor

Manipulácia, opierajúca sa o emocionálne apely, môže byť krátkodobo úspešná. Často sa s úspechom využíva v predaji, spravidla však nie je základom dlhodobejšej motivácie, ovplyvňujúcej

správanie pracovníkov. Zložitejšiu formu manipulácie pri komunikácii predstavujú vyjadrenia,

ktorých cieľom je zabrániť rozhovoru alebo diskusii na určitú tému alebo tento rozhovor rýchle

ukončiť. Ide napr. výroky:

– „To nemôže nikdy fungovať!“

– „O tom nemusíme vôbec hovoriť!“

– „Načo sú zmeny? Všetko funguje v poriadku!“

– „Máte s tým vôbec skúsenosti?“

– „Na tom sa všetci zhodneme!“

– „Tento systém sa osvedčil!“

– „To tu už bolo!“

– „Vy tiež veríte všetkému!“

– „Zaoberali ste sa tým niekedy?“

Viac v priloženom pdf

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review