Vyberajte zamestnancov profesionálne

13. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Vyberajte zamestnancov profesionálne. Každá organizácia neustále potrebuje vyhľadávať a zamestnávať nových ľudí. Buď vzniká potreba pokrytia priebežného úbytku zamestnancov,alebo je nutné obsadiť nové pracovné pozície v súvislosti s rozširovaním podnikateľských aktivít.

Vyberajte zamestnancov profesionálne

Každá organizácia neustále potrebuje vyhľadávať a zamestnávať nových

ľudí. Buď vzniká potreba pokrytia priebežného úbytku zamestnancov,

alebo je nutné obsadiť nové pracovné pozície v súvislosti s rozširovaním

podnikateľských aktivít. Pri výbere zamestnancov dávajte pozor na niekoľko

dôležitých skutočností.

Nehľadajte „superzamestnancov“

Požiadavky na nových uchádzačov mnohokrát obsahujú veľmi veľký zoznam skúseností, osobnostných

vlastností, požiadaviek na tímovú spoluprácu, špeciálnych schopností, zručností

a pod. Uvedomte si, že stanovenie príliš vysokých a nerealistických požiadaviek na vyhľadávané osoby vedie vo väčšine prípadov k tomu, že sa miesto nepodarí obsadiť.

Pri špecifikácii pracovného miesta nestanovujte požiadavky, ktoré prakticky

nikto nedokáže úplne splniť.

Nehľadajte presné kópie

Mnohí manažéri sa domnievajú, že pri obsadzovaní uvoľneného pracovného

miesta musia hľadať nového zamestnanca, ktorý vykonával totožnú

prácu v rovnakom odvetví a pokiaľ je to možné aj v podobnom podniku. Takýto

prístup často bráni inováciám, novým myšlienkam a potenciálnym zmenám. Minulé skúsenosti by mohli byť prínosom len vtedy, keby sa podnikové podmienky nemenili. Avšak práve

zmeny sú hnacím motorom budúcej prosperity každej firmy. Neváhajme

prijať na pracovné miesto osoby, ktoré majú základné praktické skúsenosti

a vedomosti s danou oblasťou práce a k tomu môžu do vašej firmy priniesť

ešte niečo nové.

Viac v priloženom pdf

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review