Znižovanie podnikových rizík

06. 08. 2008 | 6/2008 | Comments [0]

Čoraz viac podnikov si uvedomuje potenciálne katastrofické efekty a následky neštandardných udalostí. Snažia sa prijímať opatrenia na zamedzenie takýchto stavov, alebo aspoň obmedziť ich potenciálny negatívny dopad. Zarážajúce však je, že aj napriek existujúcej výstrahe je aj naďalej drvivá väčšina spoločností a podnikov nedostatočne vybavených a pripravených čeliť potenciálnym neočakávaným katastrofám.

Znižovanie podnikových rizík

Čoraz viac podnikov si uvedomuje potenciálne katastrofické efekty anásledky neštandardných udalostí. Snažia sa prijímať opatrenia na zamedzenie takýchto stavov, alebo aspoň obmedziť ich potenciálny negatívny dopad. Zarážajúce však je, že aj napriek existujúcej výstrahe je aj naďalej drvivá väčšina spoločností apodnikov nedostatočne vybavených apripravených čeliť potenciálnym neočakávanýmkatastrofám.

Povedomie oriziku dnes už nestačí

Riadiaci pracovníci sú skutočnosťami oexistencií rizík čoraz viac konfrontovaní azároveň zdanlivo zastrašovaní potrebnými investíciami do času, finančných aľudských zdrojov. Je pochopiteľné, že čelia pomerne veľkej výzve pri plánovaní postupov pre obnovu po potenciálnej havárii alebo katastrofe. Nedávne štúdie ukazujú, že povedomie oexistencii nebezpečenstva amožných dopadoch je veľmi vysoké, avšak viac ako polovica respondentov uviedla, že ich spoločnosti nemajú pripravené efektívne plány pre krízové stavy (BCP – Business Continuity Plan), ani plány pre obnovu po havárii (DRP – Disaster Recovery Plan).Ak si zoberieme ako veľa je vhre, resp. aké veľké riziká existujú, riadiaci pracovníci by sa nemali dať odradiť potenciálnymi nákladmi na prípravu plánov anástrojov pre prípad havárie alebo katastrofy. Úroveň schopností súčasných technológií, infraštruktúry azodpovedných pracovníkov podniku je rozhodujúcou zpohľadu zabránenia aobmedzenia potenciálnych katastrofických finančných strát, ktoré môžu mať vkonečnom dôsledku fatálny dopad na podnik ajeho existenciu.

Viac vpriloženom pdf

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review