Nové trendy CRM

16. 07. 2006 | 3/2005 | Comments [0]

CRM zo všetkých uhlov. Dnešné organizácie sa nachádzajú v rozličných fázach vývoja smerom k zákaznícky orientovanému mysleniu. Čoraz viac firiem sa usiluje využiť Customer Relationship Management (CRM) na zvýšenie príjmov a ziskov, zníženie nákladov a zvýšenie zákazníckej spokojnosti. Porozumieť tomu, čo CRM je a čo nie je, je základným predpokladom efektívneho využitia tejto stratégie.

CRM zo všetkých uhlovDnešné organizácie sa nachádzajú vrozličných fázach vývoja smerom kzákaznícky orientovanému mysleniu. Čoraz viac firiem sa usiluje využiť Customer Relationship Management (CRM) na zvýšenie príjmov aziskov, zníženie nákladov azvýšenie zákazníckej spokojnosti. Porozumieť tomu, čo CRM je a čo nie je, je základným predpokladom efektívneho využitia tejto stratégie.

Prelom 20. a21. storočia sa často charakterizuje globalizáciou, diverzifikáciou adereguláciou trhov, masívnym rozvojom nových technológií aich konvergenciou sneustálym skracovaním životného cyklu produktov. Tieto zmeny vtrhovom prostredí vedú kzvýšenej konkurencii naprieč trhovými segmentami izákazníkmi.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review