Poznajte svojich zákazníkov

16. 07. 2006 | 3/2005 | Comments [0]

Poznajte svojich zákazníkov predtým, než vám utečú. Nízka kvalita dát, minimálne alebo žiadne úsilie o jej zvyšovanie a nedostatočná či úplne chýbajúca implementácia procesu unifikácie klientov.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.