Úspešné aplikácie CRM

30. 07. 2006 | 12/2001 | Comments [0]

Úspešné aplikácie CRM. Orientácia na klienta je už dlhšie strategickou víziou všetkých progresívnych organizácií. Prioritnou doménou v oblasti IT riešení sa však vzťahy so zákazníkmi stali iba nedávno.

Úspešné aplikácie CRMOrientácia na klienta je už dlhšie strategickou víziou všetkých progresívnych organizácií. Prioritnou doménou v oblasti IT riešení sa však vzťahy so zákazníkmi stali iba nedávno. CRM čiže Customer Relationship Management prezentuje úplne nový model fungovania spoločnosti. Možnosti takéhoto riešenia, resp. jeho správnej aplikácie, vie dnes len málokto doceniť. Znamenajú totiž prevrat v riadení obchodných, marketingových i výrobných aktivít, sú užitočným nástrojom manažmentu a komunikačnou revolúciou vo vnútornom živote firmy. IDS Scheer Slovakia je jedným z tých, ktorí nielen sami nastúpili túto prevratnú cestu, ale firma má za sebou aj úspešnú aplikáciu CRM riešení u viacerých zákazníkov.

CRM systém pracuje s obrovským množstvom údajov, uchováva všetky informácie, na všetkých stupňoch riadenia a výkonu, a preto je schopný poskytnúť rýchlo a jednoducho potrebné informácie pre kohokoľvek vo firme – umožňuje analyzovať príčiny odmietnutia obchodnej ponuky a získať potrebné informácie na vykonanie opatrení do budúcna. Prostredníctvom CRM je tiež možné krok za krokom sledovať prípravu prezentačných aktivít spoločnosti smerom k zákazníkom, na ktorých sa podieľajú rozličné oddelenia na rozličných úrovniach. Rovnako uľahčuje komunikáciu s dodávateľmi a partnermi pri realizácii seminárov, kongresov a výstav, vytvára podporu pri spracovávaní databázy pozvaných hostí, a súvisiacich činností. Pritom každý údaj je v systéme zadaný len raz, ale poskytuje informácie nielen tomu, kto ho do systému zapísal, ale všetkým oprávneným osobám – predstavuje teda maximálne efektívne riešenie.

Pomocou CRM riešení je možné evidovať a plynulo aktualizovať údaje o zákazníkoch, potencionálnych zákazníkoch, odberateľoch i konkurentoch, je možné sledovať vývoj vlastníckych vzťahov a väzieb medzi spoločnosťami a zadávať neobmedzené množstvo voliteľných triediacich kritérií.

Komunikačné možnosti tohoto systému umožňujú prepojenie s ekonomickým informačným systémom spoločnosti, a tým aj prácu so všetkými ekonomickými údajmi a sledovanými ukazovateľmi firmy. Dávajú tiež priestor sledovať údaje, ktoré nemajú ekonomický charakter, nie je ich preto možné zadávať do EIS, ale pre rozhodovanie, každodennú manažérsku prácu, podporu tímovej spolupráce na obchodnom prípade a zaznamenávanie histórie jeho vývoja, sú jednoducho nevyhnutné.

CRM vytvára podporné mechanizmy na sledovanie a riadení kampaní, definovanie vhodnej štruktúry nákladov, ich sledovanie, oslovenie cieľovej skupiny, definovanie spôsobu získavania spätnej väzby , vyhodnocovanie úspešnosti a naplánovanie ďalších krokov.

V zjednodušenej forme ide vlastne o zdieľanie informácií rôznymi pracovníkmi v rámci spoločnosti na základe prístupových oprávnení. Táto komunikácia slúži tiež na podporu vnútropodnikovej pošty, e-mailu či iných aktivít, zjednodušuje dokumentárny a korešpondenčný manažment a riadenie hromadných korešpondenčných aktivít. Špecialisti IDS Scheer Slovakia vedia pre budúceho užívateľa na mieru “ušiť” riešenie, ktoré vhodným prepojením s jeho doterajšími aplikáciami vytvorí jednoliaty celok Uskutočnené zmeny sa potom automaticky premietnu v ekonomike, manažmente či logistike. Zostáva už len jeden podstatný faktor – ľudský faktor. Zadávané údaje sú totiž úplne v rukách oprávnených zamestnancov a manažérov, práve tak ako neobmedzené možnosti ich využitia…

Pavol TOMAN


Write review