Ako správne vybrať zálohovací softvér pre vaše prostredie?

04. 09. 2006 | 2/2006 | Comments [0]

Ako zalohovať. Medzi často kladené otázky už menej patrí ako, ale skôr na aké média zálohovať.

Ako správne vybrať zálohovací softvér pre vaše prostredie? Keď si kliknete na stránku www.hp.com/go/storage avčasti „networked storage“ otvoríte záložku „storage software“, zobrazí sa vám kompletná rodina softvérových produktov, ktoré spoločnosť HP ponúka pre rôzne typy riešení azákazníkov. Od veľmi špecifického softvéru, určeného iba pre niektoré typy diskových polí, na stránke nájdete aj rodinu produktov, ktoré majú veľmi univerzálne použitie asú určené pre široké spektrum podnikových zákazníkov. Medzi takéto nástroje patria najmä produkty na zálohovanie aobnovu podnikových dát. Tento článok vám pomôže zorientovať sa vaktuálnej ponuke, takže si budete vedieť vybrať správny produkt do vášho prostredia.

Ešte predtým, ako sa pozrieme na konkrétne produkty, zosumarizujme si niekoľko aktuálnych trendov, ktoré sa dnes uplatňujú pri zálohovaní vpodnikovej sfére. Medzi často kladené otázky už menej patrí ako, ale skôr na aké média zálohovať. Cena diskov stále klesá, takže sa ukazuje čoraz viac opodstatnené využívať na zálohovanie pevné disky, ktoré sú vo väčšine prípadov rýchlejšie, avšak na rozdiel od páskových médií im chýbajú niektoré dôležité vlastnosti. Je to je najmä rýchlosť pri sekvenčných operáciách amechanická odolnosť. Ak budete do trezoru raz týždenne ukladať namiesto diskov pásky, isto budete mať menej obáv zpoškodenia média. SPRÁVNY VÝBER MÉDIA – NIČ JEDNODUCHŠIE

Takže ktoré médium má dnes väčšiu perspektívu uplatniť sa? Odpoveď je veľmi jednoduchá – obe, ato zcelkom prozaického dôvodu. Obe technológie majú totiž odlišný spôsob použitia. Pevne disky sa používajú na tzv. rýchle zálohovanie aich hlavná výhoda spočíva vo veľmi rýchlej obnove najmä väčšieho množstva malých súborov. Disky slúžia ako prvý stupeň vzálohovacom procese atúto pozíciu si zrejme ešte chvíľu udržia.

Pásky sú určené pre zákazníkov, ktorí stále preferujú toto tradičné médium na zálohovanie, resp. pre tých, ktorí ich chcú využívať ako druhý stupeň zálohovania. Nie všetci si totiž môžu dovoliť nakúpiť veľa diskového priestoru, do ktorého budú zálohovať. Vliteratúre sa budete čoraz častejšie stretávať so skratkami D2D (Disk to Disk), D2T (Disk to Tape), alebo D2D2T (Disk to Disk to Tape) ariešiť otázku, či vo vašom prostredí bude postačovať zálohovanie na disky, pásky, alebo si zvolíte kombináciu oboch technológií. Ana záver tohto teoretického okienka ešte jedna dôležitá poznámka. Nezamieňajte si zálohovanie sarchiváciou! To je totiž celkom iná etapa životného cyklu dát.

TRIKRÁT O ZÁLOHOVANÍ

Dnes by som vám rád predstavil tri produkty, ktoré sú určené na zálohovanie dát. Znich jeden – Data Protection Storage Server – je kombináciou hardvéru asoftvéru, zvyšné dva – Data Protector Express aData Protector – sú „čistokrvné“ softvérové nástroje.

Rodina tzv. Data Protection Storage Serverov je postavená na štandardných HP ProLiant serveroch, ktoré sú primárne určené pre súborové atlačové služby. Ide o štandardné NAS (Network Attached Storage) zariadenia spredinštalovaným operačným systémom Windows Storage Server 2003, vktorého rámci sa nachádza aj najnovší produkt firmy Microsoft – Data Protection Manager (DPM). Určený je na zálohovanie aobnovu užívateľských súborov vdoméne „Active Directory“. DPM využíva „Volume Shadow Copy Services“, pričom zálohuje súbory prostredníctvom snapshotov vpreddefinovaných intervaloch. Ďalej umožňuje synchronizáciu medzi jednotlivými snapshotmi, ktorých môže byť až 64. Vďaka DPM si koncový používateľ môže kedykoľvek obnoviť súbor, ktorý si omylom vymazal, alebo nechtiac modifikoval. Vporovnaní smanuálnym spôsobom DPM môže vznačnej miere zredukovať celkové náklady na zálohovanie, pričom ho možno integrovať do celopodnikovej zálohovacej stratégie. Navyše vprípade vytvárania zálohovacej stratégie nasadením DPM odpadá nevyhnutnosť rátať so zálohovacím oknom pre súborové servery. Ačo je asi pre mnohých tiež dôležité – DPM je kdispozícii zadarmo vrámci dodávky Data Protection Storage Servera, vrátane plnej jednoročnej softvérovej podpory. Druhým spomínaným produktom je HP StorageWorks Data Protection Express (DPX). Je to veľmi jednoduchý nástroj na zálohovanie, preto je určený najmä pre menších podnikových zákazníkov. Patríte medzi nich aj vy? Ak máte do desať serverov vkombinácií OS Windows, Linux aNetware adisponujete objemom dát do 1 TB, tento produkt je vhodný práve pre vás. DPX je totiž určený pre tých podnikových zákazníkov, ktorí nemajú špecializovaných administrátorov, starajúcich sa iba ozálohovací proces. DPX možno rozšíriť aj ozálohovanie otvorených databáz SQL, resp. Exchange azálohovať možno tak na pásky, disky, ako aj CD, resp. DVD médiá. Zaujímavosťou je možnosť zálohovania D2D2Any a„Bare Metal Disaster Recovery“, čiže obnova úplne čistého servera bez operačného systému. Ďalšou prednosťou tohto softvéru je podpora „multi-streamingu“, t. j. schopnosť spájať menšie dátové toky do jedného väčšieho, čo má výhodu najmä pri využití rýchlejšej zálohovacej mechaniky (napr. HP Ultrium 460 alebo HP Ultrium 960). Veľmi ma prekvapilo, keď som vrámci DPX objavil aj také vlastnosti, akými sú kopírovanie médií, či preddefinované schémy na rotáciu médií. Vprípade, že sa vprostredí nachádza viac média serverov (serverov, ku ktorým je pripojené zálohovacie zariadenie), dajú sa využívať aj vlastnosti, ako sú „load-balancing“, resp. „fail-over“ (prepnutie zálohovania na iný server). Data Protector Express sa dodáva vrôznych edíciách, pričom „Single Server Edition (SSE)“ nájdete od februára 2006 pribalenú zadarmo ku každej páskovej mechanike HP aProLiant serveru. Rozdiel medzi verziami je len vtom, že vprípade SSE, dodaného smechanikou, je povolené zálohovanie jedného servera na páskovú mechaniku avprípade SSE dodaného sHP Proliant serverom môžete zálohovať tento server na diskový priestor. Obidve verzie SSE možno rozšíriť na plnú verziu DPX, sktorou už môžete zálohovať viac serverov aklientskych staníc. Posledným zrodiny zálohovacích softvérov HP je zo spomínaných produktov najstarší. Vportfóliu HP sa objavuje už takmer desať rokov amožno ste ho predtým poznali pod názvom Omniback. Áno, reč je oHP OpenView Data Protectore, ktorý sa dnes dodáva už vo verzii 5.5. Tento softvérový balík, samozrejme, pokrýva všetky oblasti, oktorých som doteraz hovoril vprípade DPM aDPX. Ztohto dôvodu nebudem opätovne vymenúvať všetky uvedené vlastnosti, ale spomeniem už len niektoré odlišnosti. Vprvom rade je to širšia podpora zariadení, operačných systémov aaplikácií, ktoré chcete zálohovať von-line režime. Ďalej je to užšia previazanosť sdiskovými poľami (nielen) od HP, kde môžete využívať nadstavbové nástroje jednotlivých diskových polí. Takýmto spôsobom vám napríklad vieme ponúknuť riešenie, kde obnovíme prevádzku vášho mailového servera vpriebehu minút. Aje jedno, či databáza má 100 GB, alebo 3 TB. Na rozdiel od konkurenčných riešení vás môže prekvapiť veľmi jednoduchá apríjemná licenčná politika. NAJLEPŠIE NA ZÁVER

Na záver som si nechal to najlepšie. Podobne, ako vprípade softvéru Data Protector Express, aj kData Protectoru vo verzii „Single Server Edition“ sa môžete dostať zadarmo. Ako? Stačí, keď si kúpite niektorú páskovú mechaniku HP slogom LTO amáte to „vo vrecku.“ V rámci tejto licencie odzálohujete jeden Windows server aklientské stanice. SSE verziu možno upgradovať na tzv. „Starter Pack“, vrámci ktorého už potom môžete zálohovať neobmedzený počet serverov aklientskych staníc adopĺňať jednotlivé moduly, ktorými ešte viac zvýšite dostupnosť vášho prostredia.

Data Protector Express aData Protector sú nástroje, ktoré si môžete otestovať počas 60 dní zadarmo. Stačí, keď navštívite stránku spomenutú vúvode, nájdete príslušný softvérový balík akliknete na položku „download“. Po krátkej registrácii už môžete testovať. Vprípade Data Protectora je kdispozícii aj beta verzia 6.0, ktorú si môžete tiež otestovať. Prináša niekoľko zlepšení, ktoré značným spôsobom dokážu skrátiť zálohovací proces apožiadavky na priestor, kam budete zálohovať.

Vprípade DPX aDP získavate od HP zadarmo aj ročnú podporu pre váš produkt. Odporúčal by som rozšíriť si ju oďalšie dva roky prostredníctvom niektorého zpreddefinovaných servisných balíkov, tzv. Care Packov. Čo tým získate? Podporu priamo zo servisného centra HP azadarmo všetky nové verzie DP, ktoré budú uvoľnené vtomto období. Podpora začína platiť dňom zakúpenia produktu, nezabudnite si ju preto zaregistrovať na našej stránke www.itrc.hp.com.

Martin Kahan

martin.kahan@hp.com

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review