Capgemini: Collaborative Business Experience

10. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

Capgemini: Collaborative Business Experience. Podnikateľskej klíme súčasnosti sú inovácie a efektívna spolupráca kľúčovým zdrojom kompetitívnych výhod. Podobne ako inovácie, aj spolupráca musí byť súčasťou „génov“ firemnej kultúry, ak má byť skutočným prínosom.

Capgemini: Collaborative Business ExperiencePodnikateľskej klíme súčasnosti sú inovácie aefektívna spolupráca kľúčovým zdrojom kompetitívnych výhod. Podobne ako inovácie, aj spolupráca musí byť súčasťou „génov“ firemnej kultúry, ak má byť skutočným prínosom. Poradenská spoločnosť Capgemini, ktorá je priekopníkom v „umení“ spolupráce, prináša nový koncept nazvaný Collaborative Business Experience. V tomto rozhovore generálny riaditeľ slovenskej pobočky Capgemini Ing. Ján Bagin, vysvetľuje, čo táto iniciatíva znamená a čím sa spoločnosť Capgemini na trhu poskytovania služieb významne odlišuje.

- Dnes už nepostačuje iba koncentrovať sa na uvádzanie nových produktov na trh. Spoločnosti musia byť pripravené inovovať spôsob, akým riadia svoje podnikanie – nové služby, podnikateľské modely, aliančné vzťahy, interné procesy a infraštruktúru organizácie. Inovácie sú jedným z nehmotných aktív, ktoré majú priamy dopad na hmotné ukazovatele akým je napríklad cena akcií. Prieskum Capgemini ukázal, že viac ako 35 percent rozhodnutí manažérov o tom, kam umiestniť ďalšie investície, je založených práve na takýchto nehmotných aktívach. Preto spolupráca začína nadobúdať strategickú hodnotu a zdieľanie skúseností avedomostí je čoraz významnejšie. Dvojstranná spolupráca je silným nástrojom – Capgemini však tvrdí, že spolupráca môže byť navyše aj revolučná.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review