Data Warehousing - pre lepšie podnikateľské rozhodnutia

29. 07. 2006 | 12/2002 | Comments [0]

Data Warehousing - pre lepšie podnikateľské rozhodnutia. V súčasnom konkurenčnom globálnom podnikateľskom prostredí je porozumenie a riadenie podnikových informácií rozhodujúcim faktorom na uskutočňovanie včasných rozhodnutí a reagovanie na meniace sa podnikateľské podmienky.

Data Warehousing – pre lepšie podnikateľské rozhodnutiaV súčasnom konkurenčnom globálnom podnikateľskom prostredí je porozumenie a riadenie podnikových informácií rozhodujúcim faktorom na uskutočňovanie včasných rozhodnutí a reagovanie na meniace sa podnikateľské podmienky. Mnohé spoločnosti realizujú podnikateľskú výhodu tým, že využívajú jedno z ich kľúčových aktív – obchodné informácie. Existuje obrovské množstvo dát generovaných každodennými podnikateľskými operatívnymi aplikáciami. Okrem toho je možné získať cenné údaje z externých zdrojov, ako napríklad od organizácií pre výskum trhu, z nezávislých štúdií a od laboratórií testujúcich kvalitu. Štúdie naznačujú, že množstvo informácií v danej organizácií sa každých päť rokov zdvojnásobuje. Data Warehousing sa objavil ako stále populárnejší a účinný koncept využívania informačných technológií na premenu obrovského množstva dát na zmysluplné informácie uľahčujúce podnikateľské rozhodovanie.

ČO JE DATA WAREHOUSING

Podľa Billa Inmona, ktorý je známy ako otec konceptu data warehousing, je data warehouse subjektovo orientovaným, integrovaným, v čase sa meniacim a stálym súborom dát na podporu manažérskych rozhodnutí.

  • Subjektovo orientovaný znamená, že všetky relevantné údaje o niektorom subjekte sú zozbierané a uložené ako jediný súbor v užitočnom formáte;
  • Integrovaný znamená, že údaje sú uložené v globálne akceptovanej forme s konzistentnými konvenciami označovania, merania, dekódovacími štruktúrami a fyzikálnymi atribútmi napriek tomu, že príslušné operačné systémy ukladajú dáta odlišným spôsobom;
  • Stály znamená, že data warehouse je prístupný iba na čítanie: dáta sú uložené v data warehouse, ktorý poskytuje prístup k týmto dátam;
  • Dáta meniace sa v čase znamená dlhodobé údaje – od päť do desať rokov, na rozdiel od 30 až 60 dňovej doby operatívnych dát.

Data warehousing je konceptom. Ide o súbor hardvérových a softvérových komponentov, ktoré je možné používať na lepšie analyzovanie objemného množstva dát akumulovaného spoločnosťami, s cieľom uskutočniť lepšie podnikateľské rozhodnutia. Data Warehousing, to nie sú len dáta uložené v data warehouse, ale tiež architektúra a nástroje na zbieranie, výber, analyzovanie a prezentovanie informácií.

DATA MARTS

Data marts sú dátové sklady pracovných skupín alebo oddelení, ktoré sú menšej veľkosti, obyčajne 10 – 50 GB. Data mart obsahuje informatívne údaje, ktoré sú rozdelené podľa oddelení a prispôsobené potrebám danej pracovnej úlohy. Data marty sú lacnejšie a ich implementácia vyžaduje menej času, s rýchlou návratnosťou investícií. Sú škálovateľné až po úplný data warehouse a v určitých časoch sú sumarizovanými podmnožinami detailnejších existujúcich dátových skladov.

DATA MINING

Data mining predpovedá budúce trendy a správanie a umožňuje podnikom uskutočňovať proaktívne rozhodnutia založené na vedomostiach. Data mining je procesom analyzovania podnikateľských údajov v data warehouse s cieľom nájsť neznáme vzory alebo pravidlá informácií, ktoré môžete využiť pri plánovaní podnikateľských operácií. Data mining môže napríklad nájsť súvislosti vo vašich dátach a zodpovedať otázky, ako napríklad: ? aká položka zakúpená v danej transakcii spôsobí nákup ďalších súvisiacich tovarov? ? ako sa menia nákupné vzory v závislosti od umiestnenia predajne? ? za ktoré tovary je tendencia platiť kreditnou kartou, hotovosťou alebo šekom? ? ako by bolo možné popísať typického zákazníka, ktorý si pravdepodobne kúpi dané tovary? ?kúpil rovnaký zákazník súvisiace tovary v inom čase?

VÝHODY DW

Dobre navrhnutý a implementovaný data warehouse je možné použiť na: ? porozumenie obchodných trendov a uskutočňovanie lepších rozhodnutí a predpovedí, ? uvádzanie lepších produktov na trh v správnejšom čase, ? analyzovanie každodenných predajných informácií a uskutočňovanie rýchlych rozhodnutí, ktoré môžu výrazne ovplyvniť výkon vašej spoločnosti.

Data Warehousing poskytuje prostriedok na zmenu surových údajov na informácie pre efektívne podnikateľské rozhodnutia – s dôrazom na informácie a nie dáta. Data warehouse je centrálnou a najdôležitejšou súčasťou dát na podporu rozhodovania. Dobrý data warehouse poskytuje SPRÁVNE údaje SPRÁVNYM ľuďom a v SPRÁVNOM čase: PRÁVE TERAZ! Kým data warehouse organizuje údaje pre podnikateľskú analýzu, internet sa stal štandardom pre zdieľanie informácie. Preto je budúcnosťou data warehousing jeho prístupnosť cez internet. Úspešná implementácia data warehous vyžaduje vysoko výkonnú a škálovateľnú kombináciu hardvéru a softvéru, ktorú je možné jednoducho integrovať s existujúcimi systémami tak, aby zákazníci mohli využívať data warehouse na zlepšenie rozhodovacích procesov – a získanie konkurenčnej výhody.

ANJANEYULU MAREMPUDI


Write review