Implementácia: Ako sa zmocniť obsahu

29. 08. 2006 | 2/2006 | Comments [0]

Implementácia: Ako sa zmocniť obsahu. Manažment životného cyklu obsahu nie je izolovanou iniciatívou, ale je pevne vsadený do podnikovej kultúry. A to má dôsledky na implementáciu.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.