Manažment poznatkov ako súčasť modelu elektronického podnikania

30. 07. 2006 | 12/2000 | Comments [0]

Manažment poznatkov ako súčasť modelu elektronického podnikania. Manažment poznatkov (Knowledge Management - KM) je jedným z kľúčových prvkov iniciatívy spoločnosti Compaq v oblasti elektronického podnikania (eBusiness).

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.