Manažment vedomostí

30. 07. 2006 | 12/1999 | Comments [0]

Manažment vedomostí. Revolúcia v oblasti informačných technológií prevratne zmenila spôsob ako pracujeme a navzájom komunikujeme.

Manažment vedomostí

Revolúcia v oblasti informačných technológií prevratne zmenila spôsob ako pracujeme a navzájom komunikujeme. Taktiež vytvorila z vedomostí a nápadov dominantnú obchodnícku hodnotu. Joe de Perlaky, generálny manažér spoločnosti Xerox pre strednú a východnú Európu, opisuje dôsledky, ktoré bude mať informačná revolúcia na Slovensku.

Druhá polovica tohto storočia sa nesie v znamení veľkých pokrokov v oblasti obchodných technológií. Dnes môžeme faxovať, skenovať, kopírovať a tlačiť prostredníctvom jediného tlačidla a globálne komunikovať pomocou virtuálneho sveta Internetu.

Ešte pred 30 rokmi neexistoval jediný kancelársky počítač. Pred 10 rokmi boli informácie v tejto krajine veľmi prísne kontrolované. V súčasnosti by ste len ťažko hľadali kanceláriu, v ktorej nie je počítač, ba dokonca integrovaná počítačová sieť. Tieto zmeny však nezasiahli len technologickú oblasť, celkom zmenili aj spôsob akým pracujeme a navzájom komunikujeme.

Na celom svete sa základné kvalitatívne parametre firmy – pôda, pracovná sila a finančný kapitál zmenili a boli nahradené novými ukazovateľmi – novými technológiami (v súčasnosti hlavná hybná sila úspechu v podnikaní) a vedomosťami, ktoré sú reprezentované zamestnancami. Svetová banka odhaduje, že 64 percent svetového bohatstva existuje v podobe “ľudského kapitálu”. Je to spôsobené tým, že znalosti priemyselných a napríklad poľnohospodárskych problémov sú nahradzované znalosťami v takých rôznych odvetviach akými sú vývoj softvéru, konzultačné služby, marketing alebo zdravotnícka starostlivosť. Vedomosti neznamenajú len čisté dáta alebo informácie. Veľmi dôležitá je predovšetkým aplikácia a práca s tým, čo firma vie – na najvyššej úrovni, ale aj na úrovni jednotlivých oddelení ba dokonca aj na úrovni jednotlivých pracovníkov. Vedomosti sú zaznamenané vo viacerých formách – samozrejme vo všetkých databázach a priečinkoch, ale aj v mysliach jednotlivých ľudí a v procesoch a vzťahoch, ktoré existujú medzi nimi. Vedomosti umožňujú človeku konať a sú potrebné pri každej aktivite organizácie vo všetkých fázach jej vývoja: pri kreativite, produkcii, obchodnom potenciáli a v neposlednom rade pri ziskovosti.

Dôležitosť vedomostí a nápadov rastie úmerne s rastom fyzickej produkcie – znamená to, že čo firma vie, sa stáva dôležitejším ako to, čo fyzicky produkuje. Kedže vedomosť nemá fyzickú váhu, časové a vzdialenostné limitácie prakticky zanikajú. Rýchlosť práce sa tým zvyšuje a obchodný potenciál sa rozširuje na celý svet.

Ale ako ukázal výskum realizovaný v roku 1996 švajčiarskym inštitútom pre ekonomický a sociálny výskum Gottlieb Duttweiler Foundation, je aj v tejto oblasti ešte mnoho rezerv: “Keď sa spýtali vedúcich pracovníkov aké množstvo vedomostí reálne ich firma využíva, odpovedali, že iba okolo 20 percent. Keby toto číslo predstavovalo využitie produkčného potenciálu firmy, asi by uspokojilo len tých najmenej náročných vedúcich pracovníkov.”

Podrobnejší výskum realizovala The Document Company Xerox v roku 1997. Výskumnú vzorku tvorilo 100 manažérov z 8 krajín. Len 25 percent spoločností malo rozpočet na rozvoj vedomostného potenciálu väčší ako 1 milión USD na rok. 27 percent z opýtaných spoločností malo viac ako 11 ľudí špecializovaných na rozvoj vedomostného potenciálu. Väčšina z opýtaných odpovedala, že ich hlavným záujmom je zrealizovať spoločné využívanie informácií a 32 percent uviedla, že ich záujmom je interovať technológiu tak, aby poskytla možnosti na zdieľanie vedomostí a ich využívanie.

Vyhľadávanie, zhromažďovanie a predovšetkým zdieľanie vedomostí a ich následné využitie je čoraz dôležitejším faktorom pri hodnotení úspechu či neúspechu firmy na celom svete. Dôsledky týchto faktov sú obrovské. Zamestnanci – hlavný zdroj vedomostí firmy – sa stávajú omnoho efektívnejšími a vplyvnejšími, zrýchľuje sa proces rozhodovania a je založený na presnejších infromáciách a vznikajú nové zdroje príjmov v prípade, že spoločnosť nájde obchodnú hodnotu toho, čo vie.

Stále viac a viac spoločností zavádza procesy aktívneho zdieľania vedomostí. V júni 1997 The Delphi Group kontaktovala viac ako 500 profesionálov z celej Európy a USA, ktorí mali skúsenosti a záujem o elektronické dokumentačné technológie. Úvodný prieskum ukázal, že manažment vedomostí sa len začínal stávať súčasťou firiem. Rýchlosť jeho implementácie však bola pozoruhodná: viac ako 28 percent opýtaných potvrdilo, že majú snahu získať určitú znalosť o manažmente vedomostí.

Do apríla 1998 Delphi zistila, že 51 percent opýtaných potvrdilo záujem dozvedieť sa viac o manažmente vedomostí – to bol viac ako 100 percentný nárast v období 9 mesiacov.

Výsledok je teda zrejmý. Ak chcú spoločnosti na Slovensku v budúcom tisícročí prosperovať, musia venovať pozornosť týmto novým globálnym trendom.

Prvý krok, ktorý musia urobiť, je zároveň aj najzásadnejší a najjednoduchší: zastarané pravidlo “ja vediem, ty ideš za mnou”, musí byť zrušené. So súčasnou dôležitosťou a hodnotou informácií je tento jednoduchý spôsob vedenia presným receptom na neúspech. Je to otázka jednoduchej matematiky – všeobecná vedomosť je širšia ako rovnaká vedomosť jednotlivca. Toto je dôvod prečo sa zdieľanie vedomostí a tímová spolupráca stali hnacím motorom rastu a rozvoja modernej firmy. Ale stále je veľa spoločností, ktoré nie sú dostatočne flexibilné v oblasti zavádzania procesov riadenia vedomostí. Nie je to ináč anina Slovensku, kde, vzhľadom na predchádzajúci politický systém, zavádzanie nových procesov do firiem je oneskorené. Toto však môže byť chápané ako určitý potenciál práve tak ako prekážka, keďže spoločnosti sú si už vedomé potreby zmien. Prechod na procesy riadenia vedomostí nie je jednoduchý. V prieskume uskutočnenom spoločnosťou Xerox v roku 1997 štyridšaťdva percent opýtaných manažérov odpovedalo, že ich hlavnými prekážkami pri práci boli neochota firmy uskutočniť zmeny ako aj kultúrne bariéry, ktoré stáli v ceste zdieľaniu informácií. Je tiež pozoruhodné, že tí, ktorí boli najspokojnejší so svojimi výsledkami, opísali sami seba ako ľudí zavádzajúcich zmenu a nie manažérov – pretože skutočne sa zmeniť znamená úplne zmeniť svoj prístup k mnohým veciam.

Vedomosti sa stávajú základom vysokých výkonov v rýchlo sa rozvíjajúcom veku informácií a ich kvalitný manažment je nesporne dôležitý pre ekonomiku budúceho tisícročia.

Firma: XEROX


Write review