Menej energie a viac výkonu

11. 04. 2007 | 4/2007 | Comments [0]

Počas posledných desiatich rokov sa mimoriadne zvýšili nároky dátových centier na napájanie a chladenie.

Menej energie aviac výkonuPočas posledných desiatich rokov sa mimoriadne zvýšili nároky dátových centier na napájanie achladenie. Spôsobujú to najmä neustále sa zvyšujúce požiadavky na rast aplikačného výkonu azároveň technologický nástup výkonnejších systémov svyššou spotrebou avyšším generovaním tepla do priestoru. Väčšie i menšie musia čoraz častejšie riešiťobmedzenia vyplývajúce zmožností napájania achladenia technologických miestností, určených na prevádzku serverov, pričom neustále prichádzajú požiadavky na nové servery zdôvodu nových legislatív, nových požadovaných aplikácií, či jednoducho výmeny starších strojov.

„VYKUROVACIE“ SERVERY

Cena za nákup servera je naozaj len špičkou ľadovca, pretože okrem nákladov na jeho správu, inštalácie či servis, markantnú časť prevádzkových nákladov tvoria náklady na energie. Na ilustráciu: štandardný dvojprocesorový server HP ProLiant DL380G5 saktuálnymi dvojjadrovými procesormi aštandardnou konfiguráciou 4GB pamäte advoma pevnými diskami má pri 60 % záťaži spotrebu asi 350 W. Pri desiatich serveroch je to 3 500 W. Pri cene 3 Sk za 1 KWh je to zhruba 10 Sk za hodinu, za deň 240 Sk aza rok 87600 Sk, čo je vlastne už takmer cena nového serveru. Ato nie je ani polovica nákladov, pretože prakticky takmer celá privedená energia sa mení na teplo, ktoré treba odviesť avzduch ochladiť, čo je energeticky ešte náročnejšie. Nehovoriac onákladoch na nákup zariadení na klimatizáciu. Aké sú možnosti aako adresujú tieto problémy výrobcovia komponentov aserverov?

AKO PROTI TOMU?

Výrobcovia procesorov už nekladú dôraz na čo najvyššiu taktovaciu frekvenciu, ale výrazne vzrástol význam celkového architektonického riešenia aasi hlavný zlom priniesla integrácia viacerých procesorových jadier na jednom procesorovom čipe. Dnes sú vosvete x86 serverov bežne dostupné modely sštvorjadrovými procesormi, ktoré pri spotrebe nižšej, ako mali posledné jednojadrové procesory, poskytujú niekoľkonásobný procesorový výkon!

Ďalším prvkom, ktorý vposlednej generácii serverov umožňuje dosiahnuť nižšiu celkovú spotrebu, je miniaturizácia pevných diskov. Zpôvodných 3,5“(8,89cm) disky prechádzajú na nový štandard 2,5“(6,35cm) a vďaka menším rozmerom majú nižšiu spotrebu aznížené generovanie tepla. Okrem celkového trendu znižovania spotreby jednotlivých komponentov výrobcovia štandardných serverovimplementujú rôzne systémy na zníženie celkovej spotreby servera, napríklad systém nezávislý od operačného systému, ktorý dokáže meniť výkon atým aj spotrebu procesorov. Môže pracovať vdvoch režimoch – statickom adynamickom. Vstatickom možno nastaviť napevno maximálny alebo minimálny výkon procesorov. Maximálny pre servery, kde je potrebný stály vysoký výkon, napríklad databázové, alebo aplikačné servery, aminimálny pre infraštruktúrne servery alebo servery, kde procesorový výkon nie je primárny. Dynamický mód aktuálne upravuje výkon procesora podľa požiadaviek aplikácií atým bez zníženia celkového výkonu servera znižuje jeho spotrebu agenerovanie tepla.

Kľúčové slová: napájanie, chladenie, blade servery, virtualizácia

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review