Virtuálna infraštruktúra - úspory na IT vyše 40 percent

04. 09. 2006 | 2/2006 | Comments [0]

Siemens Business Services so svojimi partnermi – spoločnosťami Hewlett-Packard a VMware – ponúka účinné, efektívne, rýchle, prispôsobivé a kvalitné riešenie v podobe virtuálnej infraštruktúry, ktorá zmení celé vaše podnikanie.  

Virtuálna infraštruktúra – úspory na IT vyše 40 percent Máte už toľko serverov a ďalších informačných technológií, že pomaly strácate prehľad? Zaberajú vám škatule od softvérových programov veľa miesta? Dostávate stále nové požiadavky na ďalší hardvér asoftvér, hoci ten, ktorý máte kdispozícii, sa využíva len minimálne? Bolí vás hlava zo zrýchľujúceho sa kolotoča rastúcich nárokov, zložitého a nákladného manažmentu, náročného testovania aopravovania, nízkej využiteľnosti, zktorého nevidieť východisko, hoci vám spôsobuje ťažkosti pri plnení obchodných cieľov? Prenechajte svoje problémy iným! Siemens Business Services so svojimi partnermi – spoločnosťami Hewlett-Packard aVMware – ponúka účinné, efektívne, rýchle, prispôsobivé a kvalitné riešenie v podobe virtuálnej infraštruktúry, ktorá zmení celé vaše podnikanie.

Treba povedať, že vo svete serverov sa naďalej veľmi často používa prístup, určujúci konkrétny server na jeden primárny účel. V praxi to potom vyzerá tak, že na jednom hardvéri je jeden operačný systém, na ktorom je jedna aplikácia. Najbežnejšou príčinou je ohraničenie potenciálnych problémov poskytovanej služby. Často si však jednoúčelové vybavenie serverov vyžaduje priamo dodávateľ aplikácie. Takéto nasadzovanie serverov vedie kneefektívnemu využívaniu hardvérových prostriedkov, lebo každá nová požiadavka používateľa si vyžaduje nové nákupy hardvéru a softvéru. Napríklad podľa niektorých analýz sa servery využívajú maximálne na 10 až 15 percent a obdobné je to aj v prípade diskových polí, ktorých kapacita sa využíva len na 10 až 30 percent.

Prideľovať tam, kde sú najpotrebnejšie

To všetko sa dnes už dá zmeniť. Stačí, ak na jednom fyzickom serveri necháme súčasne „bežať“ viaceré inštalácie operačných systémov a aplikácií. Podmienkou je, že musia byť uzavreté vo svojom virtuálnom svete. Aby sa tak mohlo stať, je potrebná virtualizačná vrstva, ktorá komunikuje s virtuálnym hardvérom a prezentuje jednotlivým operačným systémom a aplikáciám virtuálny hardvér. Tento prístup potom možno rozšíriť z jedného servera na všetky, ktoré máme, čím vznikne plný virtuálny server využívajúci výkon akapacitu fyzických serverov, pričom jeho prerozdelenie možno flexibilne adynamicky meniť. Virtualizácia tak abstrahuje operačné systémy ajednotlivé aplikácie od konkrétnej hardvérovej implementácie aumožňuje efektívne využívať, zdieľať aprideľovať hardvérové prostriedky práve tam, kde sú vdanej chvíli najpotrebnejšie. V praxi to bude znamenať, že používateľ nebude vedieť a nebude ho to ani zaujímať, kde má svoj konkrétny server či diskové pole, lebo komplexné virtuálne prostredie bude oddelené od fyzickej implementácie. Jediné, čo používateľ bude vedieť je, že jeho požiadavka na hardvér a softvér bude plne zabezpečená. Štvrtinová úspora Premeňme si však tieto výhody na čísla. Podľa analytickej spoločnosti Gartner virtualizácia hardvéru pomôže zlepšiť využitie serveru tak, že zredukuje počet požadovaných systémov viac ako o 40 percent. Preto spoločnosti, ktoré nevyužívajú virtualizačné technológie, budú podľa analytikov už o dva roky vynakladať až o 25 percent ročne viac na hardvér a softvér. Popritom budú mať vyššie mzdové náklady a väčšie potrebné prevádzkové priestory. Preto Gartner predpokladá, že v tomto roku pribudne na celosvetový trh až 2,1 milióna virtuálnych serverov, čo bude znamenať, že ich počet po prvý raz prekročí 20 percent zo všetkých nových serverov. To len dokazuje, že virtualizácia je jednou znajvýznamnejších technológií tohto desaťročia.

Vysokovýkonné počítačové spracovanie vytvorené aj prispením konsolidácie infraštruktúry pomocou virtualizácie, výrazným spôsobom nielen zlepšuje využívanie výpočtových zdrojov, zvyšuje celkovú efektivitu informačných technológií a dosahuje úspory nákladov, ale je aj jedným z najvýznamnejších nástrojov, ktoré pomáhajú zákazníkom maximalizovať ich produktivitu a dosahovať zisky. Potvrdzujú to aj mnohé skúsenosti na Slovensku.

Chemes stavil na SBS

Jedným z príkladov je spoločnosť Chemes, a. s., v Humennom, ktorá okrem iného poskytuje IT služby pre časť firiem sídliacich vpriemyselných parkoch Chemes aGutmanovo. Natento účel má kdispozícii vyše 20 serverov (HP ProLiant, HP NetServer) soperačnými systémami Windows, Netware alebo Linux. Požiadavky, prichádzajúce od používateľov sa pomerne dynamicky menia,preto investovať do nákupu nového hardvéru by zrejme nebol optimálny postup. „Chceli sme preto nástroj, ktorý by nám poskytol »server« vtedy, keď ho potrebujeme avtakej konfigurácii, aká je momentálne potrebná,” – uviedol Ing. Štefan Gačko, vedúci odboru IT spoločnosti Chemes, a. s. Chemes, a. s., sa obrátil na spoločnosť HT Computers, ktorá sa po akvizícii stala súčasťou Siemens Business Services. Prečo práve HT Computers a SBS? „Odpoveď na túto otázku je jednoduchá,“ – vysvetlil Ing. Gačko. – „Pri výbere spoločnosti sme zohľadňovali dve hlavné kritériá. Prvým bola schopnosť dodávateľa uskutočniť naše požiadavky adruhým, samozrejme, cena. Zo všetkých spoločností SBS spĺňala tieto kritériá najlepšie.“ Určitú úlohu zohrala aj skutočnosť, že pracovníkov SBS vChemese poznajú aj ziných projektov. Minulý rok vspolupráci sSBS (vtedy ešte HTC) úspešne nasadili systém na centrálne ukladanie azálohovanie dát, ktorého základ tvorí HP StorageWorks EVA 3000. „Profesionálny prístup pracovníkov SBS pri tomto projekte bol pre nás indikátorom, že spolupráca môže byť aj vtomto prípade pre nás prínosom,” – dodal Ing. Gačko. Virtuálne riešenie

Podľa Ľuboša Bajteka, Senior IC Consultanta SBS, sa základom virtuálnej infraštruktúry vChemese, a. s., stala infraštruktúra HP Blade serverov, pripojená do existujúcej SAN siete, scentrálnym skladom dát na diskovom poli HP EVA 3000, ktoré sa rozšírilo onovú diskovú kapacitu alicenčne omožnosť vytvárať tzv. snapshoty. Samotná virtualizácia sa uskutočnila na platforme produktov spoločnosti VMware – dvoch Virtual Infrastructure Node for 2CPU (ESX Server 2, Virtual SMP, VirtualCenter Agent, VMotion) ariadiacom nástroji virtuálneho prostredia VirtualCenter Management Server. Virtuálna infraštruktúra vybudovaná vspoločnosti Chemes, a. s., zabezpečuje vysokú dostupnosť všetkých, ajtých najmenších, serverov vo virtuálnom prostredí. Technológia VMotion umožňuje preniesť virtuálny server zjedného fyzického servera na druhý bez prerušenia alebo obmedzenia jeho prevádzky, čo je vo svete Intel serverov jedinečná funkcionalita, ktorá sa vsúčasnosti nedá zabezpečiť iným spôsobom. Takto vybudovaná IT infraštruktúra nie je zhľadiska kapacity ani výkonu veľká, ale rieši dva zásadné problémy – zvýšenie kapacity pre IT na potrebnú úroveň plus veľké možnosti na outsourcing a ponuku služieb. Preto zhľadiska požiadaviek spoločnosti Chemes, a. s., je to veľký krok vpred, umožňujúci rozvoj aposkytovanie kvalitných IT služieb všetkým klientom.

Šetrí investície i čas

„Napriek tomu, že novú virtuálnu infraštruktúru využívame relatívne krátko, už teraz sú viditeľné jej najväčšie prínosy. Jedným z nich je možnosť šetrenia investícií,“ – povedal Ing. Gačko auviedol konrétny prípad. Potrebovali upgradovať Windows server, na ktorom majú aplikačný softvér pre mzdy apersonalistiku spolu sdatabázovým systémom Oracle. Podľa postupu, ktorý používali predtým, by zadefinovali požiadavky na hardvér (počet procesorov, veľkosť RAM aďalšie parametre) a na základe toho by nakúpili potrebné. Pri virtuálnej infraštruktúre postupovali opačne. Vytvorenie servera sOS Windows 2003 Server bolo otázkou niekoľkých desiatok minút. Po inštalácii Oraclu aaplikačného softvéru nastala fáza ladenia, počas ktorej bez problémov zistili, že virtuálny server síce bude na svoju prevádzku potrebovať dva procesory, ale menej operačnej pamäte ako pôvodne predpokladali. Takýmto spôsobom vpriebehu jedného mesiaca premigrovali do nového virtuálneho prostredia päť rôznych serverov, ktoré pôvodne plánovali nahradiť novým hardvérom. Druhým veľkým prínosom je šetrenie času. Ak niekedy potrebovali na testovacie účely pripraviť server ainfraštruktúru, zabralo to jeden až dva dni. Teraz sa dá vytvoriť testovacie prostredia svirtuálnou LAN avirtuálnymi servermi za menej ako jednu hodinu. „V súčasnosti dokážeme splniť požiadavku na nový server prakticky okamžite. Chcel by som preto na záver skonštatovať, že riešenie virtualizácie, navrhnuté arealizované spoločnosťou SBS, prinieslo také výsledky, aké sme od tohto projektu očakávali na začiatku,“ – zdôraznil Ing. Štefan Gačko, vedúci odboru IT spoločnosti Chemes, a. s. Ľuboš Bajtek

lubos.bajtek@siemens.com

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review