XML sa stáva realitou, dôležité je si vybrať optimálny databázový server

04. 09. 2006 | 2/2006 | Comments [0]

XML. Z pohľadu použitia formátov dokumentov na báze XML sa stáva efektívnym vyžitie XML technológií, ktoré sú rozhodujúce pre chod spoločností.

XML sa stáva realitou, dôležité je si vybrať optimálny databázový serverKto chce dnes uspieť na trhu, musí byť flexibilný, reagovať včas na potreby zákazníkov. Preto aj užívatelia IT technológií požadujú od dodávateľov, aby ponúkali také riešenia a technológie, ktoré tieto atribúty v plnej miere spĺňajú. Týka sa to aj oblasti výmeny dát. Na efektívnu výmenu dát medzi subjektmi, ktoré poskytujú služby, trebna efektívne pracovať už aj sXML dátami

Z pohľadu použitia formátov dokumentov na báze XML sa stáva efektívnym vyžitie XML technológií, ktoré sú rozhodujúce pre chod spoločností. XML sa stáva dôležitým zviacerých dôvodov. Vprostredí architektúry orientovanej na služby (SOA), sa využíva koncept, kde XML správy sú komunikačným jazykom pri komunikácii medzi aplikáciami aslužbami. Užívatelia môžu napríklad uskutočňovať transakcie navzájom na základe objednávky vpodobe XML správy, ktorú prijali cez webové rozhranie. Táto správa môže byť prijatá auložená vpodobe XML správy spolu sjej digitálnym podpisom, a to tak dlho, ako je potrebné archivovať takúto informáciu.

PRE ROZLIČNÉ TECHNOLÓGIE A PLATFORMY

Väčšina užívateľov môže už dnes jednoducho pristupovať ksvojim dátam, aj keď využívajú rôzne databázové technológie, rôzne platformy arôzne formáty dát. Využívaním jednotného dátového formátu vpodobe XML možno prostredníctvom služieb načítať dáta odtiaľ, kde sú uložené, preformátovať ich do štandardizovaného formátu auložiť ich vpodobe XML, a to využívaním flexibilného aštandardného prístupu kdátam.

Podľa čoho by sa mal orientovať užívateľ, ak sa rozhoduje pre výber dodávateľa databázového servera? Možnosť uloženia obchodných dokumentov ako sú excelovské súbory aich asociácia srelačnými dátami ztransakčných systémov by mala byť kľúčovou funkcionalitou vyspelých riešení.pracujúcich s XML. Microsoft Office, Adobe Acrobat aďalšie kancelárske produkty totiž prechádzajú kukladaniu dokumentov do podobyXML formátu. Microsoft Excel dokumenty, často používané ako finančné reporty, možno ukladať aj vXML formáte do databáz amôžu byť previazané srelačnými dátami zERP systému. Takéto uloženie je vhodnejšie ako často používané uloženie na file servery alebo lokálne disky aj z pohľadu bezpečnosti adostupnosti dát.

DVA SPÔSOBY UKLADANIA

Súčasné existujúce databázové systémy dokážu ukladať XML dokumenty dvoma spôsobmi. Prvým je ukladanie XML dokumentov vpodobe tzv. binary large objektov (CLOB alebo BLOB). Vtomto prípade sú dáta uložené vjednom celku ako kontinuálny reťazec znakov. Takéto uloženie sa však stáva problematickým zpohľadu výkonnosti a rýchlosti pri prístupe kurčitej hodnote vrámci dokumentu alebo pri potrebe zmeny časti dokumentu. Celý záznam sa musí načítať celý amusí byť parsovaný, aby bolo možné dostať sa kurčitej hodnote alebo časti dokumentu. Tento prístup možno vylepšiť zpohľadu vyhľadávania vytvorením indexu na hodnoty vdokumente, ale stále zostáva problém pri zmene alebo aktualizácii dokumentu.

Druhou používanou metódou býva dekompozícia alebo parsovanie dokumentu amapovanie hodnôt XML dokumentu do stĺpcov relačných tabuliek. Výhodou je možnosť rýchlej zmeny alebo aktualizácie dokumentu. Týmto sa však stráca samotná štruktúra dokumentu ačastí ako sú príslušný digitálny podpis dokumentu. Takéto riešenie je vhodné vtedy, ak ďalej už nebudeme potrebovať dokument vpôvodnej podobe.

Výhoda ukladania v čistej forme

Niektoré XML dátové servery dostupné na našom trhu ukladajú XML dokumenty včistej forme, vpredparsovanej stromovej štruktúre sprídavnými anotáciami. Samozrejme, že na trhu existuje vsúčasnosti množstvo XML databáz, ktoré pracujú rovnakým, alebo podobným spôsobom. Žiadny zdatabázových systémov dostupných dnes na trhu, až na DB2 Viper, však nie je hybridným systémom, ktorý ukladá pre XML aj relačné dáta vjednom databázovom serveri. VDB2 Viper sa dáta ukladajú do uzlov vhierarchickom modeli, kde každý uzol je prepojený so svojím rodičovským uzlom asuzlom svojho potomka. Takého čisté uloženie vXML úložisku je najefektívnejšou metódou pre prístup kdátam, a zároveň zaručuje vysokú výkonnosť pri práci sXML dokumentmi. Khybridným tabuľkám sa pristupuje prostredníctvom štandardu SQL/XML. Takto možno napríklad prostredníctvom jednoduchého select príkazu načítať XML dokument alebo jeho časť. Navyše je podporovaný nový štandard pre prácu sXML ktorý sa nazýva XQuery.

XML znamená eXtensible Markup Language , v preklade rozšíriteľný značkovací jazyk. Bol vyvinutý konzorciom W3C (World Wide Web Consortium) ako pokračovanie jazyka SGML a HTML. XML bol vyvinutý s cieľom uchovávať a spracúvať dokumenty. Pomocou XML značiek môžeme v dokumente označiť, že toto je názov, toto autor atď. Teda XML dokumenty obsahujú oveľa viac informácií, ako keby sa používalo len prezentačné označovanie. Informačnú bohatosť XML dokumentov možno využiť vo viacerých oblastiach. Vari najväčším prínosom bude vyhľadávanie, pretože dnešné staršie internetové prehliadače podporujú len fultextové vyhľadávanie. Pričom, ak by sme použili XML, zadali slovo, ktoré chceme hľadať a definovali pritom, že toto slovo sa má nachádzať v názve dokumentu, bude prehľadávanie oveľa presnejšie a výsledok relevantnejší našej požiadavke.

Ďalšou výhodou použitia XML je jeho pomerne ľahká konverzia do iných formátov. Aj keď XML v sebe neobsahuje žiadne značky na to, ako budú jednotlivé časti dokumentu zobrazené napr. na obrazovke, je to možné vďaka hneď niekoľkým tzv. štýlovým jazykom (XSL – eXtensible Stylesheet Language). Jeden XML dokument môže mať definovaných niekoľko takýchto formátov. V čom je teda sila XML a kde všade ho môžeme použiť? Sila XML je najmä v jeho hierarchickej štruktúre a pomerne jednoduchom spôsobe kódovania. Umožňuje popisovať – označovať ľubovoľné dáta a prenášať ich medzi rôznymi aplikáciami a platformami. Hlavnou ideou XML je oddelenie obsahu a dizajnu dát. Spojovacím mostom je XSL, ktorý umožňuje vytvárať množstvo výstupných formátov.

Miroslav Petrek

miroslav.petrek@sk.ibm.com

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review