Zálohovanie a obnova dát

11. 04. 2007 | 4/2007 | Comments [0]

Tradičné zálohovanie, pri ktorom postačovala jedna pásková mechanika, sa čoraz viac posúva do roviny centrálne riadeného plne automatizovaného procesu.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.