Živá voda pre IT

30. 08. 2006 | 2/2006 | Comments [0]

IBM Tivoli Storage Manager (TSM) je softvér na zálohovanie, archiváciu a obnovu OS, ssúborov, databáz a aplikácií.

Živá voda pre ITTakmer každá firma má dnes nejaké informačné technológie. Takmer každá firma potrebuje, aby jej počítače, siete a aplikácie fungovali spoľahlivo, aby podnikanie mohlo hladko fungovať. Takmer každá firma chce maximálne efektívne využiť svoje zdroje a vynaložené investície. Takmer každá firma preferuje plánované náklady pred neplánovanými. Takmer každá firma má cenná dáta, ktoré stojí za to chrániť pred odcudzením či stratou. Takmer každá firma môže profitovať znasadenia IBM Tivoli sofvéru. Takmer každá firma si to môže dovoliť.

MONITOROVANIE A AUTOMATIZÁCIA

Úlohou nástrojov na monitoring je priebežne monitorovať prevádzkové hodnoty informačných technológií a včas reagovať na nežiaduce výchylky. Pri absencii týchto nástrojov slúžiacich na dohľad môže byť prevádzka systému neefektívna zniekoľkých pohľadov. Vprvom rade dochádza častejšie kvýpadkom systému či výraznému obmedzeniu prevádzky. Monitoring pomôže odhaliť problém skôr, ako sa vyvinie na skutočný problém. Dochádzajúce miesto na disku alebo neobvyklý čas odozvy webovej aplikácie sú len dva príklady za všetky. Bez monitoringu by pravdepodobne došlo kúplnému zaplneniu diskov či krastu času odozvy nad neúnosnú medzu. Prevádzka by sa narušila. Užívateľ by bol nespokojný. Administrátor by riešil následky havárie, nie bežný administratívny zásah. IBM môže ponúknuť širokú škálu monitorovacích nástrojov Tivoli pre hardvér aj aplikácie. Nedávno sa kúpou firmy Candle toto portfólio produktov veľmi úspešne doplnilo o produkty Omegamon. Produkty Omegamon vynikajú príjemným užívateľským rozhraním s jednoduchým ovládaním aľahkým nasadením.

SPRÁVA UDALOSTÍ

Každý komponent systému možno samostatne monitorovať a jeho stav centrálne zobrazovať. Novú kvalitu do tohto systému prináša centrálna správa udalostí (prípadne manažment). Vznik novej udalosti vmonitoringu, napríklad prerušený dátový kábel, sa reportuje do centrálnej konzoly na správu udalostí. Nasleduje automatizovaná korekcia alebo zásah špecialistu. Keď je chyba odstránená, reportuje sa opravná udalosť a chybová udalosť po náprave zkonzoly mizne. Vniektorých prípadoch býva jednou udalosťou vyvolaný celý rad ďalších problémov. Výpadok jedného disku môže zapríčiniť výpadok viacerých aplikácií. Porúchaný sieťový prvok môže znamenať výpadky celého systému. Naceste od užívateľa až kaplikácii je veľa sieťových prvkov, káblov, firewallov, routerov, aplikačných serverov, databázových serverov, dátových úložísk a iných komponent. Niekedy býva veľmi zložité izolovať skutočnú príčinu problému. Korelácia udalostí a zobrazenie skutočnej príčiny problému je hlavnou úlohou IBM Tivoli Enterprise Console (ITEC), systému na správu udalostí.

Line of Business

Máme napríklad poruchu na disku. Znamená to, že je narušená prevádzka firmy? Aký proces je ohrozený? Odpoveď poskytuje produkt IBM Tivoli Business Systems Manager. Obchodného riaditeľa firmy celkom isto nezaujíma nejaký pokazený disk. Okamžite však vidí, že proces predaja je narušený. Ak ho zaujíma viac detailov, môže postupovať hlbšie. Zistí, že nejde vystavovanie faktúr, pod tým je nefunkčná účtovná aplikácia vhlbšom detaile nefunkčná databáza a tak ďalej, až sa dostane kporúchanému disku. Tento pokazený disk znamená čosi také ako stratiť hlavu a zásadne ochromí funkciu firmy, kým iný pokazený disk obsahujúci fotografie zpracovného víkendu sa na prevádzke firmy nijako závažne neprejaví.

Reporting, predikcia, analýza

Zaujímavé veličiny z monitoringu sa môžu takisto ukladať na účely analýzy a reportovania. Vybrané údaje sa zmonitoringu ukladajú do dátového skladu (Tivoli Enterprise Data Warehouse). Na základe historických údajov možno analyzovať prevádzku, predikovať budúci vývoj, problémy a nevyhnutné investície. Nazbierané prevádzkové údaje umožnia aj sledovanie dodržiavania externých či interných smerníc a zmlúv o kvalite služieb (Service Level Agreements).

Optimalizácia

Keď vieme merať výkon, zaťaženie, analyzovať úroveň zabezpečenia a dostupnosti, potom môžeme ztýchto údajov aj vyvodiť dôsledky a začať optimalizovať. Servery musia byť také výkonné, aby pokryli špičky. Väčšinu času však zaháľajú. IBM Tivoli prostriedky môžu sledovať tieto špičky a presúvať zdroje medzi systémami podľa potreby. Tri servery môžu pracovať na generovaní finančných reportov koncom mesiaca. Kým vo zvyšnej časti mesiaca by tieto servery zaháľali, môže sa ich výkon automaticky využiť na posilnenie systému plánovania zásob. Ak sa začne predlžovať odeviatej hodine ráno odozva elektronického obchodu, môžu rovnaké tri servery automaticky posilniť túto webovú aplikáciu. Technológie IBM umožňujú aj dynamicky prerozdeľovať pamäť, procesory, disky a iné zdroje. Na aktívnu optimalizáciu je kdispozícii IBM Tivoli Orchestration (detekcia potreby) & Provisioning (realizácia zmeny). IBM Tivoli Workload Scheduler optimalizuje spúšťanie procesov, ich vzájomné nadväznosti a väzby naprieč systémami a platformami. Dokáže reagovať na rôzne stavy. Napríklad keď nastane havária serveru, spustí náhradný proces na inom serveri. Nástroje na analýzu využívania diskových zariadení TotalStorage Produktivity Center môžu zas ušetriť za nákup drahého diskového poľa. Obyčajným presunom dát sa môže významným spôsobom zvýšiť výkon celého systému.

Desktop Management

Úlohou pre desktop management je centrálne spravovať a monitorovať stanice srôznymi systémami a aplikáciami rôznych dodávateľov. Centralizovaná správa staníc vpodaní IBM je riešená tak, aby podporovala všetky bežné operačné systémy a aby bola optimalizovaná pre pomalé a nespoľahlivé linky. Hlavné funkcie desktop managementu sú inštalácie a inventarizácie softvérových a hardvérových staníc. Tieto funkcie poskytuje IBM Tivoli Configuration Manager. Prehľad o spúšťaní programov a využívaní licencií poskytuje License Manager. Zobraziť si pracovnú plochu vzdialeného počítača, distribuovať pracovnú plochu a iné funkcie umožní IBM Tivoli Remote Control. Dôraz sa kladie na zabezpečenie a optimalizáciu prevádzky cez WAN linky.

Centrálna správa uživateľov

Zpohľadu správy systémov znamená príchod nového zamestnanca veľa práce. Treba vytvoriť užívateľovi prístupové účty na všetkých systémoch, kam má nový užívateľ právo pristupovať. Napríklad účet vo Windows, vekonomickom systéme, prístup kpošte, na intranet, do databázy, na linux, atď. Každá firma má veľa týchto účtov. Vniektorých firmách sú to aj desiatky či stovky. Typickým problémom týchto systémov je zanedbanie a nepresnosť. Napríklad za mesiac zistí pracovník, že nemá prístup povedzme do skladového systému, kam z jeho pracovných zaradení prístup potrebuje. Možno ešte horšia je situácia, keď taký užívateľ mení pracovnú pozíciu alebo odchádza. Len máloktorá firma má presnú a aktualizovanú evidenciu o všetkých účtoch (prístupových menách) na serveroch vdatabázach a aplikáciách, ktoré mal pracovník pridelené. Zanedbanie odstránenia takého účtu predstavuje zbytočné dáta vsystéme, ale najmä bezpečnostné riziká. Nie vždy odchádza zamestnanec sdobrými úmyslami. Pri odchode zamestnanca môže automaticky zablokovať prístup zamestnanca kdátumu skončenia pracovného pomeru záznam vpersonálnom systéme.

RIADENIE PRÍSTUPU K INFORMÁCIA

Rozšírenie možností riadenia prístupu kinformáciám poskytuje IBM Tivoli Access Manager. Najviac sa používa pre webové aplikácie, kde zabezpečuje prístup kwebovým stránkam. Okrem tejto úlohy zabezpečuje jednotné prihlásenie – Single-Sign-On. Užívateľovi sa nezobrazujú opakované žiadosti o zadanie mena a hesla. Nevyhnutné je iba prvé zadanie hesla a potom je už užívateľ prihlasovaný krôznym zdrojom automaticky. Access Manager pre operačné systémy rozširuje možnosti týchto prostredí. Napríklad vunixových systémoch možno obmedziť neobmedzeného vládcu systému – užívateľa root a pod.

DOHĽAD NAD DODRŽIAVANÍM BEZPEČNOSTNÝCH PRAVIDIEL

Strážny pes, ktorý stráži užívateľov a administrátorov, či dodržiavajú definované bezpečnostné pravidlá a nariadenia pri práci na PC i na servere sa vIBM volá Tivoli Security Complience Manager. Tento nástroj je schopný zásadným spôsobom zvýšiť bezpečnosť celého počítačového prostredia firmy. Uveďme jeden príklad za všetkých. Počítač ponechaný na stole snezamknutou obrazovkou môže znamenať veľmi veľké bezpečnostné riziko. Jednou zbezpečnostných zásad môže byť maximálny čas na automatické zamknutie obrazovky. Security complience manager môže automaticky upozorniť užívateľa na jeho nedostatok a pri neriešení problému aj jeho manažera. Samozrejme možno nastaviť aj tvrdšie opatrenia. To je však už úloha pre iné Tivoli nástroje.

Analýza bezpečnostných rizík

V komplexnejších prostrediach väčších firiem je veľa miest, kde sa evidujú bezpečnostné údaje: prístup kcitlivým dátam, zamietnuté a povolené priechody cez firewall, IDS (Intruder Detection) systémy, systémové logy evidujúce úspešné a neúspešné prihlásenia a mnoho ďalších údajov. Úlohou IBM Tivoli Risc Manageru je analýzou pozbieraných informácií zistiť reálne bezpečnostné riziká. Uveďme opäť príklad. Neúspešné prihlásenie užívateľa pravdepodobne nie je bezpečnostným problémom. Keď to však tento užívateľ skúša piatimi rozličnými systémami, potom je to svysokou pravdepodobnosťou bezpečnostný útok. Zistiť túto informáciu vkomplexnom prostredí mechanickou analýzou logov je časovo veľmi náročné a väčšinou takmer nereálne.

Zálohovanie a obnova

IBM Tivoli Storage Manager (TSM) je softvér na zálohovanie, archiváciu a obnovu OS, ssúborov, databáz a aplikácií. Pre vývojárov sú kdispozícii otvorené knižnice a vzorový kód vjazyku C++, aby mohli využiť možnosti IBM TSM na zálohu databáz integrovanú vo svojich aplikáciách. TSM umožní zálohovať otvorené súbory, diskový snapshot image aj systémového disku počas behu servera, databázy bez prerušenia prevádzky, incremental backup na úrovni diskového image, súborov aj bytov. Unikátna technológia zálohovania umožní centrálne zálohovať aj cez pomalé linky. Vporovnaní si bežným štandardom je tento softvér pre zálohovanie veľmi úsporný vpožiadavkách na prenosy dát, množstvo pások a diskov na zálohované dáta. Vyznačuje sa vysokým výkonom, vysokou bezpečnosťou a spoľahlivosťou. Možno to znie neuveriteľne, ale denná plná záloha terabytového fileserveru môže trvať len niekoľko minút. Súčasne sa môže zhotovovať viacero kópií záložných dát na niekoľkých rôznych médiách na zvýšenie bezpečnosti proti poškodeniu zálohy. Jedna zo záložnýchkópií sa môže z dôvodu vyššej bezpečnosti zhotovovať alebo odnášať do vzdialenej lokality.

To nás privádza k nástrojom na obnovu po totálnej havárii – Disaster Recovery Managemer. Obnoviť systémový disk Windows po totálnej havárii do stavu pred poruchou je úlohou na jednotky minút. IBM Tivoli produkty sú stavebnicou, ktorá je zaujímavá pre malé firmy aj pre celosvetové giganty srôznorodým technickým vybavením. Komponenty tejto stavebnice možno používať samostatne aj efektívne integrovať do funkčného celku. Prinášajú kvalitu a bezpečnosť prevádzky, spokojnosť užívateľov, zamestnancov aj zákazníkov. Maximalizujú využitie existujúcich investícií. Podporujú riadenie a plánovanie nových investícií. Znižujú náklady na prevádzku a údržbu.

viac na www.ibm.sk

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review