Geoinformačné technológie

30. 07. 2006 | 12/1999 | Comments [1]

Geoinformačné technológie. Aj malé podniky vedú účtovníctvo v digitálnej forme, Enterprise-Software umožňuje stredným a veľkým podnikom prehľad ich široko rozvetvených aktivít a dokonca aj tradičné branže komunikujú prostredníctvom e-mailu.

Geoinformačné technológieAj malé podniky vedú účtovníctvo v digitálnej forme, Enterprise-Software umožňuje stredným a veľkým podnikom prehľad ich široko rozvetvených aktivít a dokonca aj tradičné branže komunikujú prostredníctvom e-mailu. Z tohto rýchlo rastúceho medzinárodného segmentu hospodárstva sa vynára v posledných rokoch čoraz výraznejšie jeden sektor: geoinformačné technológie.

ZRELÁ TECHNOLÓGIA. Táto časť informačných technológií, ktorá sa zaoberá popisom a analýzou priestorových informácií, sa vyvinula v šesťdesiatych rokoch z okrajových oblastí vojenského spracovania dát, geodézie a katastrálneho hospodárstva, monitorovania životného prostredia a prospekcie skladových miest. Medzičasom ale táto technológia “dozrela” a prediera sa do veľkého množstva iných, hospodársky orientovaných oblastí použitia. Geoinformatika pritom ťaží z paralelne prebiehajúceho razantného rozvoja informačných technológií všeobecne.

PRIESTOROVÁ SÚVISLOSŤ. Ďalší vývoj satelitnej technológie, predovšetkým vývoj Global-Positioning-System (GPS), dynamický vývoj rýchlosti procesorov a pamäťovej kapacity, zrod malých počítačov do dlane a vznik nových telekomunikačných možností, predovšetkým internetu, opäť pripomenulo mnohým podnikateľom skutočnosť, že 80 % všetkých mysliteľných informácií má priestorovú súvislosť. Kde vzniká potreba, tam narastá ponuka. Upozornení a povzbudení priemernou ročnou mierou rastu v branži geoinformatiky 20 perc. v Európe a 24 perc. v Nemecku, integrujú medzičasom tiež aj celosvetoví globálni hráči informačných technológií, ako Microsoft, Oracle, Informix a SAP, geoinformatiku do svojich softvérových balíkov.

GEOINFORMATIKA PRE KAŽDÉHO. Geoinformatika opustila svet technologických špecialistov. Udialo sa to vďaka tomu, že do sveta Windows boli integrovateľné programy, ktoré umožňujú každému užívateľovi, ovládajúcemu základy práce s počítačom, bez potreby špeciálnych vedomostí preniknúť do “priestorových dimenzií”.

MOŽNOSTI VYUŽITIA. Dnes sa už plánujú obchodné reťazce, nové stanovištia a ich hranice pomocou geoinformatiky, pričom na digitálnych mapách analyzujú informácie ako sú napr. rozmiestenie obyvateľstva, napojenie na dopravné systémy a kúpna sila. Poisťovne, ako napr. Allianz, prepájajú databázy svojich zákazníkov so sociodemografickými zhodnoteniami a môžu svoje tarify, ale taktiež pomoc v prípade poistnej udalosti tvoriť omnoho flexibilnejšie a s omnoho nižšími nákladmi. Banky, ako napr. Deutsche Bank, analyzujú situáciu svojich zákazníkov v hospodárskej súťaži pomocou geoinformatiky, ale tiež prispôsobujú rôznorodé ponuky služieb sociálnej štruktúre okolia jednotlivých pobočiek, v prípade pochybností môžu vziať pod drobnohľad tiež svoju sieť pobočiek.

Komúny zefektívňujú svoje plánovanie, spoluprácu rôznych úradov a prostredníctvom internetu môžu dokonca dosiahnuť úplne novú kvalitu vzťahov k svojim občanom. Podľa názoru väčšiny branžových odborníkov brzdilo ďalší rast geoinformatiky najmä rozptýlené a tým sotva vnímateľné zobrazenie jej riešiteľských potenciálov.

“Až prostredníctvom veľtrhu GEObit sme dostali možnosť zobraziť všetky diely rozsiahleho a ľahko obsluhovateľného riešenia, predstaviť ho na príklade a v kongresovom programe ho objasniť,” jasne formuluje fakty Ulrich Neunfinger, konateľ SICAD Geomatics GmbH. Tým ale rast ešte len dosiahne úplne nové dimenzie. Popri dodávateľoch hardvéru a softvéru budú vývoj zobrazovať predovšetkým dodávatelia spoľahlivých a aktuálnych dát a početní poskytovatelia služieb. Všetkým ostáva spoločné: veľtrh GEObit v Lipsku objavili ako medzinárodné trhovisko a miesto komunikácie.

(js)

Viete, že…

85 perc. všetkých dát má priestorovú súvislosť.

Globálny trh geoinformatiky rastie ročne v priemere o 25 perc.(Dataquest).

Trh GIS v Nemecku rastie ročným tempom 20 až 40 perc.

75 perc. celosvetového obratu v geoinformatike je v USA, avšak Európa sľubuje v najbližších rokoch veľký potenciál rastu.

Obrat GIS na európskom trhu predstavuje hodnotu 1,1 miliardy mariek, na svetovom trhu 5,5 miliardy mariek. Pre rok 2003 sa ráta s obratom 18 miliárd mariek (Daratech).

Aktuálne a budúce užívateľské oblasti geoinformatiky

Telekomunikácie: telekomunikačné informačné systémy a systémy poskytovania informácií, prepojenia CAD-GIS, klasifikácia stanovíšť, marketingové plánovanie.

Komúny a úrady: GIS podporované plánovanie stavieb a krajinné plánovanie, GIS podporovaná geodetická činnosť a katastrálne hospodárstvo.

Cestovný ruch: GIS podporované spravovanie zákazníkov, turistické informačné systémy, plánovanie prostriedkov na reklamu a priamy marketing.

Transport, doprava a logistika: Workflow Management, GIS podporované plánovanie stanovíšť, GIS podporovaná navigácia a satelitná komunikácia, GIS podporovaný manažment vozidlových parkov, optimalizáciacia plánovania jázd, dopravé informácie (na báze GIS).

Obchod a finančné hospodárstvo: GIS podporované analýzy cieľových skupín a Scoring, GIS podporované zisťovanie potrieb a dispozícií, plánovanie prostriedkov na reklamu a priamy marketing, GIS podporované spravovanie zákazníkov

(Zdroj: Prieskum Leipziger Messe GmbH)


Write reviewKomentáre čitateľov

  • Umm, are you really just giinvg this info out for nothing?

    Publish 12. 19. 2011 | Alla