Multimediálne zbernice základom komunikačných sietí v domácnosti

29. 07. 2006 | 12/2004 | Comments [0]

Technológia požadovaná na prenos mediálnych dát už dokázala svoje schopnosti v oblasti výpočtovej techniky: káblové rozvody miestnych počítačových sietí známych pod technickým termínom Ethernet, prepájajú milióny kancelárskych počítačov, zatiaľ čo rádiové LAN vytvárajú jednoducho prepojenia pomocou vzduchového komunikačného prostredia medzi prenosnými a ručnými počítačmi, stabilnými pracovnými miestami a internetom.

Multimediálne zbernice základom komunikačných sietí v domácnostiTechnológia požadovaná na prenos mediálnych dát už dokázala svoje schopnosti v oblasti výpočtovej techniky: káblové rozvody miestnych počítačových sietí známych pod technickým termínom Ethernet, prepájajú milióny kancelárskych počítačov, zatiaľ čo rádiové LAN vytvárajú jednoducho prepojenia pomocou vzduchového komunikačného prostredia medzi prenosnými a ručnými počítačmi, stabilnými pracovnými miestami a internetom. Rozhrania na komunikáciu v takýchto sieťach sa môžu nachádzať v systémoch domácich kín, prehrávačoch DVD, videorekordéroch so záznamom na pevný disk, multimediálnych televíznych prijímačoch a špeciálnych prijímačoch médií, ktoré môžu dekódovať virtuálne všetko, čo iné jednotky zariadenia na sieti môžu ponúkať a prenášať ku klasickým televíznym prijímačom alebo systémom HiFi. Tým sa podarilo odstrániť posledné bariéry medzi spotrebnou elektronikou a informačnými technológiami. V budúcnosti, napríklad PC umiestnený v kancelárii nachádzajúcej sa v domácnosti, ktorého pevný disk najčastejšie obsahuje užívateľské programové súbory (napríklad Word, PowerPoint a Excel) a súčasne aj rozsiahly hudobný archív, bude môcť pracovať ako server, prenášajúci svoj vlastný repertoár hudby do siete kompatibilných prehrávačov umiestnených v obývačke alebo spálni.

SIEŤOVÉ RIEŠENIA

Na realizáciu tejto koncepcie je teraz dostupný celý sortiment rozličných sieťových riešení. Rádiové spoje rádiových sietí LAN (WLAN), ktoré z pohľadu svojich rozličných vlastností výmeny médií sa teraz tiež uvádzajú pod označením wireless fidelity alebo v skratke WiFi, sú rovnako pripravené na využívanie. Menej prozaickejšia terminológia uvádza technickú normu IEEE 802.11b, ako najlacnejšiu a najrozšírenejšiu používanú rádiovú verziu. Pri frekvencii 2,4 GHz, zariadenia na ktoré sa táto norma aplikuje môžu prenášať údaje s rýchlosťou do 11 Mbit/s na vzdialenosť 40 metrov. Tieto hodnoty sú len teoretické. Prenosové rýchlosti sa znížia na zlomok uvedených hodnôt, ak rádiový signál prechádza cez betónové steny alebo sa prijíma na niekoľkých miestach. To znamená, že táto populárna verzia rádiovej siete je vhodná pre hudobné nahrávky vo formáte MP3 alebo extrémne komprimované video sekvencie z internetu, ale je príliš pomalá pre obraz a zvuk s kvalitou DVD. Niektorí výrobcovia už prešli na novšiu výkonnejšiu verziu rádiovej siete LAN. Verzia IEEE 802.11g umožňuje prenášať údaje s rýchlosťou do 54 Mbit/s, tiež pri frekvencii 2,4 GHz. Rovnakú šírku pásma využívajú zariadenia navrhnuté podľa normy IEEE 802.11a, ktoré pracujú s nosnou frekvenciou 5 GHz. Hoci maximálne prenosové rýchlosti týchto dvoch noriem pre rádiové siete sú tiež len teoretické hodnoty, pri najnepriaznivejších podmienkach majú stále dostatočnú rezervu na výmenu filmových sekvencií a viackanálového zvuku vynikajúcej kvality. Na záver je vhodné uviesť, že videoprehrávač DVD nepracuje s rýchlosťou vyššou ako 9,6 Mbit/s.

KÁBEL AKO ALTERNATÍVA

Káblové rozvody siete Ethernet predstavujú spoľahlivú alternatívu pre prenosy s vysokými rýchlosťami a samostatný prenos multimédií medzi niekoľkými spolupracujúcimi zariadeniami. Dnešné normy platné pre technológiu Ethernet (IEEE 802.3xx) umožňujú prepojenie spolupracujúcich zariadení s rýchlosťou do 100 Mbit/s, ale najnovší sieťový hardvér môže na medených kábloch dosiahnuť rýchlosť do 10 Gbit/s. Mnohé výrobky spotrebnej elektroniky kompatibilné s rozhraniami miestnych sietí schopné poskytovať prepojenie po rozvodoch siete Ethernet, sú často doplnené vysielačmi a prijímačmi s komunikačnými vlastnosťami zhodnými s niektorou z noriem pre rádiové LAN. Prirodzene výmena dát medzi rozličnými spolupracujúcimi zariadeniami spotrebnej elektroniky a ich schopnosť komunikovať s počítačmi nevznikli po zavedení rádiových LAN a mediálnych služieb siete Ethernet. Napríklad, amatérski filmári už predtým boli schopní využívať digitálne kábelové rozhranie iLink, ako spoľahlivú metódu kopírovania svojich vlastných pracovných výsledkov do počítača, kde následne mohli vykonávať úpravy a dodatočné spracovanie a potom ich kopírovať do prehrávača DVD. Najmodernejšie stolné výkonné jednotky pevných diskov sa pripájajú k počítaču pomocou rozhrania USB (dvojvodičová dátová zbernica), umožňujúceho kopírovať hudobné nahrávky dostatočne rýchlo. Úplný obsah CD sa prenesie pomocou digitálneho prepojenia počas niekoľkých sekúnd.

NOVÉ NORMY

Najnovšia generácia mobilných telefónov umožňuje zhotovovať digitálne fotografie a používa rozhranie rádiovej siete Bluetooth na ich prenos do počítača alebo ovládacej skrinky s vhodným prijímačom, kde sa môžu zobraziť vo forme diapozitívov. Fotografie z týchto zariadení sa môžu vysielať a prehliadať na televíznom prijímači. Na inštalovaných domácich kinách sa obrázky zvyčajne prenášajú digitálne k veľkoplošnej obrazovke alebo projektoru, tým sa dosiahne, že nenastane úbytok v kvalite obrazu. Vo zvýšenej miere sa vyskytuje v počítačoch digitálne video rozhranie DVI (Digital Video Interface), návrh harmonizovanej normy sa už spracováva. Na viacerých európskych výstavách spotrebnej elektroniky koncom minulého roka boli tiež predstavené prvé prehrávače DVD, projektory a ploché obrazovky s digitálnymi rozhraniami, ktorých parametre sú zhodné s normou HDMI (High Definition Multimedia Interface) s prenosovou rýchlosťou potrebnou na výmenu video signálov a viackanálového zvuku s veľmi vysokou kvalitou. Veľké objemy dát, ktoré sa načítavajú z nových zvukových médií audio prehrávačmi SACD a DVD sa môžu teraz prenášať v digitálnej forme k vhodným viackanálovým zosilňovačom. To je možné dosiahnuť pomocou zabudovaného rozhrania iLink.

Tým sa odstránilo posledné slabé miesto v prepojení systémov digitálnych médií. Napríklad na výstave IFA 2003 bolo možné sledovať všetky hľadiská tohto veľkolepého rozvoja, vedúceho k jednoduchému ovládaniu a zdokonaleniu kvality obrazu a zvuku a umožňujúceho nahliadnuť do budúcnosti spotrebnej elektroniky. Najnovšie moderné televízne prijímače boli na výstave predvedené nie len na prenos zvuku a obrazu z počítača, ale najmä na prevádzku v komunikačných sieťach v domácnosti. Na zmenu jasu, zabezpečenie inštalácií a každého možného elektrického zariadenia v domácnosti sa tiež môže využívať sieť Ethernet alebo rádiová LAN. Ovládanie sa dá dosiahnuť jednoduchšie pomocou diaľkového ovládania, ktoré využíva jednoduchú grafiku v prehliadači internetu zobrazenú na televíznej obrazovke. Aj keď to stále vyzerá príliš futuristicky, je to už realita. (js)


Write review