Siete IPTV

21. 05. 2006 | 6/2006 | Comments [0]

Internetová televízia. Siete IP umožňujú prevádzkovateľom sietí poskytovať služby internetovej televízie (IPTV) a mnoho ďalších, založených na komunikačných etí novej generácie.

Internetová televízia: očakávania aperspektívy

Prevádzkovatelia všetkých druhov elektronických komunikačných sietí aslužieb reagujú na všetky nové konkurenčné výzvy apríležitosti podporujúce rast trhu voblasti šírenia televíznych programov. Zo všetkých síl sa snažia, aby sa stali poskytovateľmi úplných digitálnych služieb pre svojich zákazníkov. Aby dosiahli tento cieľ inovujú svoje siete na infraštruktúru IP. Siete IP umožňujú prevádzkovateľom sietí poskytovať služby internetovej televízie (IPTV) amnoho ďalších, založených na komunikačných schopnostiach sietí novej generácie. Najmä prevádzkovatelia telekomunikačných sietí sa snažia rozvíjať siete IPTV s cieľomprispôsobiť sa moderným telekomunikačným službám (hlas, video, dáta), ktoré začína ponúkať konkurencia. Doplnením služby IPTV do svojho portfólia sa snažia získať späť zákazníkov, ktorí prešli kposkytovateľom káblovej televízie, družicovej televízie alebo internetových služieb.

Prednosti novej služby

Služba IPTV je pružná, je dôležitá aumožňuje prenos niekoľkých služieb v jednej sieťovej architektúre. Dokáže združovať adopĺňať služby pre každého zákazníka zvlášť azasielať mu jeden účet. Siete IPTV svhodnými funkciami riadenia služby umožnia poskytovateľom služby konfigurovať služby podľa priania zákazníka, napríklad poskytovať mu služby s rozličnými rýchlosťami dát, nastavením kanálov arežimom distribúcie: vo formáte televízie svysokou rozlíšiteľnosťou HDTV, digitálnej televízie, súčasne vysielanej televízie, videa na požiadanie (VOD), personálneho video záznamu (PVR).Pružnosť siete IPTV tiež umožní využiť skúsenosti zákazníkov, aby táto nová služba mala jednoduché zriadenie ainštaláciu, výnimočnú spoľahlivosť akvalitu služby. Splnenie týchto požiadaviek musia siete zabezpečiť: * riadením služby vcelej sieti, * podporou používaných zariadení vdomácnosti, * integráciou služieb so sieťou vdomácnosti ajej koncovými zariadeniami,* bezpečnosťou.

Päť dôležitých oblastí

Poskytovatelia úplných digitálnych služieb musia ovládať metódy hodnotenia tak, aby posúdili či splnili požiadavky jednotlivých zákazníkov. Podľa prieskumu McKinsey Group, poskytovatelia musia zamerať svoje úsilie na päť oblastí:

-diferencovaný obsah, musí sa doručiť pre zákazníkov vtakej forme, ktorá nebola predtým možná, napríklad medzinárodné alebo viacjazyčné kanály, nové formáty HDTV, exkluzívne športové udalosti alebo filmy.

- interaktivita, môže sa vyskytovať vo forme hier, virtuálneho obchodného domu alebo multimediálnou komunikáciou medzi ľuďmi, ľuďmi azariadeniami alebomedzi zariadeniami.

-interoperabilita, sa dosiahne viacmódovým prístupom khlasovým, video adátovým tokom IPTV na účastníckej alebo sieťovej strane. Schopnosť dosiahnuť osobný averejný obsah niekoľkými druhmi koncových zariadení arozličnými pevnými arádiovými sieťami sa považuje za najdôležitejšiu.

- inovačný hardvér, obsahuje sieťové brány (priechody) v domácnosti aovládacie skrinky (set-top boxy), ktoré sú integrované azabezpečujú vzájomnú spoluprácu sTV, hernými konzolami, PC, zariadeniami na ukladanie dát, telefónmi auzlami zariadení, ktoré vsúčasnosti ešte neexistujú. Nové periférne zariadenia, klávesnice, fotoaparáty a ďalšie sa pripoja kIPTV aspoja sa so zariadeniami siete vdomácnosti aprehliadacími zariadeniami. Diaľkové ovládanie, ktoré dokáže podľa potreby vzájomne prepojiť niekoľko požadovaných zariadení,ponúkne zdokonalené využitie nového obsahu aslužieb a pridanú hodnotu kskúsenosti sIPTV.

-personalizovaný obsah, jeho ponuka bude rásť svyspelosťou IPTV, v rozsahu od personalizovaných kanálov aslužieb pre každého používateľa vdomácnosti až po reklamu určenú pre každého používateľa zvlášť. Tiež bude rásť požiadavka pre obsah ajeho spotrebu na takzvanom mikro trhu s osobnými audio a video záznamami alebo nepohyblivými obrázkami určenými pre špecifické záujmové skupiny. Prvé príklady tohto trendu predstavujú služby „video blog“ a„PodCast. “Presný termín kedy sa začnú tieto služby ponúkať závisí na skutočnosti kedy sa zistí, že aplikácie sú pre určitých záujemcov zaujímavé abudú ochotní za ne platiť. Vsúčasnosti je dôležitejšie nájsť potreby IPTV ato tak, aby zabezpečovali lepšie služby ako sú existujúce služby TV. Poskytovatelia si tiež začínajú uvedomovať, že interaktívne služby aslužby na požiadanie sú prostriedkom na diferenciáciu aspôsobom na zvýšenie lojality zákazníkov.

Akú stratégiu

Pokiaľ balíčky služieb „triple play“ sú silnou zbraňou varzenáli poskytovateľov úplných digitálnych služieb, rovnako sa môžu stať aj ich slabinou. Poskytovatelia, ktorí nezaistia kvalitu niektorej služby vbalíčku zaznamenajú až o60 % vyššiu fluktuáciu nespokojných účastníkov. Jednoducho povedané, ak služba IPTV nie je spoľahlivá, úbytok používateľov je extrémne vysoký. Iný činiteľ ovplyvňujúci prijatie IPTV používateľmi je cena ovládacích skriniek. Ich cena sa odvíja od zložitosti hardvéru, softvéru a aplikácií. Roztriedenie špičkových dodávateľov, akceptovanie prístupového systému, ovládacie skrinky amiddleware sú pre otvorenú architektúru siete najdôležitejšie apomáhajú vytvoriť vhodnú základňu pre budúcu inováciu. Cena za obsah acitlivo navrhnuté zmluvné podmienky, ktoré poskytovateľ služby ponúkne svojmu zákazníkovi má významný vplyv na profitujúcu službu.

Očakávanie

Na účastníckej strane je návrh prístupovej siete komplikovaný sieťovým priechodom v domácnosti amnožstvom koncových zariadení využívaných vsieti vdomácnosti, do ktorej sú pripojené. Vdomácnosti sa komunikačná technológia musí prispôsobiť prostrediu domácností anie naopak. Za domáce prostredie sa dajú považovať aj víkendové obydlia, rekreačné lode, pojazdné obydlia, pretože používateľ sa bude dožadovať prístupu kinformáciám, zábave akomunikácii sdomácnosťou, aj keď sa nachádza mimo nej. Mobilní účastníci by minimálne mali mať možnosťprístupu k uloženým dátam na svojich sieťových priechodoch vdomácnosti, ak nie kiným zariadeniam zprostredia účastníka.Kritická podmienka na dosiahnutie týchto možností závisí na schopnosti poskytovateľa IPTV integrovať svoje prístupové siete aslužby IPTV so sieťami vdomácnostiach azvýšiť možnosti pripojenia koncových zariadení. Podľa prieskumu TDG Research, sa vUSA obyčajne vsieti vdomácnosti nachádza 5 zariadení. Pre 50 miliónov domácností vroku 2010 to predstavuje 250 miliónov zariadení. Celkovo sa predpokladá, že počet sietí vdomácnosti vroku 2010 dosiahne hodnotu 162 miliónov, čomu zodpovedá počet zariadení viac ako 973 miliónov. Aby sieť IPTV mohla prosperovať, musia poskytovatelia garantovať kvalitu služby vcelej sieti. To je vsúčasnosti ťažká úloha spôsobená množstvom premenných nachádzajúcich sa vsieťach vdomácnosti amnožstvom zariadení nachádzajúcich sa vnich.

Spolupráca medzi odvetviami

Telekomunikačný amediálny sektor predpokladajú, že začali obdobie dlhej aplodnej spolupráce. Spolupráca by mala viesť ktrvalému zlúčeniu existujúcich samostatných trhov do samostatného odvetvia označovaného skratkou ICE a vytvoriť trh informácie, komunikácie azábavy. Súčasná najpreferovanejšia aplikácia nového zlúčeného trhu je IPTV. Je označovaná ako „killer“ aplikácia pre služby „triple play“ a má prevádzkovateľov telekomunikačných sietí ušetriť od pozície dílerov tovaru. Analytici predpokladajú, že IPTV na celom trhu narastie zo súčasnej hodnoty 10 miliárd USD na 40 miliárd USD vroku 2009 a dosiahne 53,7 miliónov účastníkov. 5 z10 najväčších poskytovateľov IPTV má dnes menej ako 50000 účastníkov, ich počet je však aj tak ohromujúci. Či IPTV bude rásť podľa predpokladov, záleží len na hodnote služby, geografických podmienkach a pochopení prevádzkovateľov telekomunikačných sietíako splniť očakávania účastníkov avybudovať vlastnú miestnu infraštruktúru na podporu rozvoja tejto služby.Jedno stránka veci je určite IPTV, druhú stránku tvorí efektívne správanie prevádzkovateľov telekomunikačných sietí na spotrebiteľskom trhu ICE.

Prevádzkovateľom je známe, že výdavky na IPTV budú rásť vbudúcich 4 rokoch neuveriteľne rýchlo, podľa prieskumu Infonetics až o1377 %. Aké je očakávanie zákazníkov zIPTV ? Ak má byť služba IPTV zaujímavá pre zákazníka, nie je to strana siete IP, ale určite spôsob interakcie, ovládanie apohodlné použitie. IPTV môže úplne zmeniť spôsob využívania informácií, komunikácie amediálnych služieb vdomácnostiach. Mení súčasný model prijímania televízneho programu, od pasívneho modelu kaktívnemu. Prechádza sa na model obojsmernej komunikácie, kde predstavy každého účastníka sú jedinečné. Účastník sa môže rozhodnúť prijímať len kanály aprogramy ktoré sú zaujímavé abude platiť len za obsah, ktorý odoberie. Môže odoberať aj iné služby ako sú televízne programy, napríklad rýchle správy od priateľa onajnovších obľúbených programoch, samozrejme, že obidvaja ich sledujú vo svojich domácnostiach. Jedinečné interaktívne skúsenosti konečne predstavujú prieraznú techniku, ale stačí to na masívne prijatie zákazníkmi ?Definitívna odpoveď prevádzkovateľov je áno, ale so správnym obsahom. Pre úspech IPTV to znamená, že prevádzkovatelia nemôžu ponúkať len obsah už dostupný poskytovateľmi tradičných platených TV, ale najmä ponuky sbohatým obsahom miestneho alebo personalizovaného významu, informácií askúseností snakupovaním, ako aj cielenú reklamu.

(mk)


Write review