E-biznis čiže digitálna revolúcia

30. 07. 2006 | 12/2000 | Comments [0]

E-biznis čiže digitálna revolúcia. Proces, na konci ktorého bude podnikateľský svet vyzerať podstatne ináč, než dnes, je zrejme už v behu. Dnešné bariéry medzi podnikmi, odvetviami, ale aj medzi vnútrofiremnými organizačnými útvarmi sa oslabia alebo padnú, podobne ako rozličné sprostredkujúce články medzi výrobcom a konzumentom.

E-biznis čiže digitálna revolúciaProces, na konci ktorého bude podnikateľský svet vyzerať podstatne ináč, než dnes, je zrejme už v behu. Dnešné bariéry medzi podnikmi, odvetviami, ale aj medzi vnútrofiremnými organizačnými útvarmi sa oslabia alebo padnú, podobne ako rozličné sprostredkujúce články medzi výrobcom a konzumentom. V pozadí je fenomén pracovne nazývaný elektronickým podnikaním (e-biznis).

VIAC AKO E-COMMERCE

Nepleťme si e-biznis s elektronickým obchodovaním (e-commerce), ktorý je iba zložkou uvedeného fenoménu. E-commerce využíva internet predovšetkým ako moderný predajný pult uľahčujúci nakupovanie i platby, čo už samo osebe revolucionizuje obchodné (predovšetkým maloobchodné) operácie. Skupina analytikov britského denníka Financial Times však upozorňuje, že skutočná zmena podnikateľského prostredia v nastane vtedy, keď sa elektronické siete uplatnia v celom riadiacom systéme firiem a ich stratégií, teda nielen vo výkladnej skrini, či na pulte ale aj v ,útrobách” manažmentu.

,,Online obchodné transakcie sa stali najznámejším verejným prejavom elektronického obchodu. Informačná revolúcia však núti spoločnosti prehodnotiť všetky aspekty svojej činnosti. Nástup nových komunikačných a distribučných sietí vedie k spochybneniu starých obchodných zväzkov. Digitálne metódy podnikania majú výrazný dopad aj na organizáciu a riadenie spoločností,” píše Richard Waters, vedúci redaktor špeciálnej prílohy FT venovanej problematike elektronického podnikania.

PRESNE CIELENÉ PONUKY

Internet umožňuje spoločnostiam priamo identifikovať a osloviť konkrétneho zákazníka a prispôsobiť ponuku jeho individuálnym potrebám. V súčasnosti túto vymoženosť využívajú najmä mediálne koncerny pri tzv. personalizácii spravodajstva. Ešte väčší význam z hľadiska e-businessu má využívanie evidencie zákazníkov. Na základe analýzy, kto, kedy a v akej súvislosti si objednal určitý tovar alebo službu môže firma uskutočňovať veľmi cielený a tým aj účinný marketing. Medzi lídrov v tejto sfére patrí najväčšie svetové virtuálne kníhkupectvo Amazon. Tým, že pozná konkrétne záujmy jednotlivého klienta (a jeho sociálnej skupiny), dokáže zároveň s vybavením elektronickej objednávky ponúknuť mu ďalšie knižné tituly zodpovedajúce jeho potrebám a vkusu. Štatistika hovorí, že opakované objednávky jednotlivých zákazníkov – povzbudzované aj takouto formou – predstavujú až 60 perc. predaja na webovskej stránke amazon.com.

VYPADNÚ MEDZIČLÁNKY?

Z hľadiska dnešnej organizácie podnikov až revolučný význam má skutočnosť, že IT prakticky likvidujú význam zemepisnej vzdialenosti a existujúcich organizačných a medzipodnikových bariér. V nemalej miere to ovplyvní aj pozíciu stredných stupňov riadenia, sprostredkovateľských firiem a ďalších medzičlánkov v rámci hodnotového reťazca. Americká poradenská firma Booz Allen & Hamilton tvrdí, že tí, čo sa živia najmä posúvaním informácií od spotrebiteľa k výrobcovi a späť (pričom aj sprostredkovanie tovarových tokov je v podstate sprostredkovaním informácií o ponuke a dopyte), nemajú perspektívu. Ak svoju doterajšiu sprostredkovateľskú náplň nedoplnia poskytovaním pridanej hodnoty, hrozí im vypadnutie z trhu.

Pre ostatné organizácie bude výhodnejšie sústrediť sa na ich hlavnú činnosť a ostatných aktivít sa buď vzdať alebo zabezpečiť si ich u iných firiem (outsourcing) alebo u jednotlivcov pracujúcich pri domácich počítačoch. Takýto druh deľby práce modifikuje mnohé z doterajších kritérií obchodného styku; veľkosť partnerskej firmy, či vzdialenosť od nej prestáva mať rozhodujúci význam. Aj riadenie výroby a využitie existujúcich kapacít sa stane pružnejším. “Rast dopytu nevyvolá potrebu krokov na zvýšenie výrobných a distribučných kapacít, obvyklých za terajších podmienok. Firma jednoducho osloví tretie strany, ktoré potrebnú kapacitu majú,” tvrdia Patrick King, partner americkej poradenskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers a Joe Clift z britského internetovského providera UUNET.

USPORIADANIE PO NOVOM

Individualizácia vzťahov s dodávateľmi a klientmi a prakticky neobmedzený tok informácií bez ohľady na vlastnícke i organizačné členenie výrobných činností vyvolá rozsiahle zmeny v správaní i štruktúre komerčných firiem. “Sila, s akou si bude elektronická technológia vynucovať fundamentálne zmeny je ťažko predstaviteľná. Interaktívne vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi umožnia, aby sa dodávka nových výrobkov a služieb realizovala rýchlejšie, lepšie a pri podstatne nižších nákladoch,” píše sa v ďalšej časti prílohy FT.

Veľkí výrobcovia, ktorí si dlhé roky budovali databázy zákazníkov, dnes prechádzajú do nemilosrdnej ofenzívy, pri ktorej obchádzajú distribučné siete a obracajú sa priamo na spotrebiteľov. Robia to s nemalým nasadením. Autori uvádzajú príklad webovskej stránky Always spoločnosti Procter & Gamble, ktorá popri propagácii ochranných sanitárnych výrobkov ponúka články a informácie, všeobecne zaujímavé pre svoju cieľovú skupinu – mladé ženy.

CESTA DO INTERNETOVSKEJ ÉRY

Podľa P. Kinga a J. Clifta prechod väčšiny spoločností na podmienky e-biznisu bude mať štyri fázy:

1. Vytvorenie webovského sídla s nadväzujúcou vnútrofiremnou integráciou procesov nákupu a odbytu, zákazníckych a marketingových systémov. 2. Prepojenie funkcií webovského sídla na zásobovacie reťazce. 3. Vytváranie spojenectiev, ktoré pretransformujú spôsob fungovania daného odvetvia. 4. Konvergencia určitých operácií, využitie možnosti e-biznisu spájať expertízy z rozličných zdrojov a vytvárať predpoklady pre kombinované balíky služieb. V tejto súvislosti sa pripomína rast sektoru zmluvných výrobcov, ktorí veľkým značkovým spoločnostiam dodávajú prakticky neobmedzený doplnkový sortiment (,,od súčiastok pre počítače až po dezodoranty podpazušia”). Aj za touto tendenciou treba vidieť možnosti vytvárané elektronickými sieťami. Špecializovaný časopis Manufacturing Market Insider odhaduje, že iba elektronická produkcia tohto typu firiem vlani dosiahla 70 miliárd US dolárov pri medziročnom raste okolo 20 percent. ,,Podstatne sa znížili vstupné bariéry. Ktokoľvek s dobrým nápadom si môže kúpiť výrobnú kapacitu, distribučný, či účtovací systém a všetko to zvládnuť s 30 zamestnancami v ústredí firmy. Hranice medzi odvetviami úplne padnú,” predpovedá P. King. Vplyv internetovskej technológie na spoločenský život a v čoraz väčšej miere aj na ekonomiku začína byť taký výrazný, že analytici hovoria o digitálnej revolúcii. Analógia s predchádzajúcimi prevratmi v spôsobe výroby, akým bola napríklad priemyselná revolúcia minulého storočia, zrejme nie je úplne scestná. Širšie sociálne a ekonomické dôsledky naznačených zmien sú zatiaľ neznáme. Pokiaľ ide o konkrétnu situáciu na trhu, zmeny už začínajú byť hmatateľné a pre mnohých jeho účastníkov aj varujúce. Naznačujú to aj autori P. King a J. Clift: ,,E-biznis mení odvetvovú štruktúru: zlučuje odvetvia, ničí odvetvia a je nezadržateľný. Je epochálnou ideou, ktorá sa rýchlo mení na skutočnosť”.

Image gallery


Write review