Elektronické bankovníctvo vstupuje do novej fázy

30. 07. 2006 | 12/2001 | Comments [0]

Elektronické bankovníctvo vstupuje do novej fázy. S pokračujúcou konvergenciou tradičného bankovníctva a internetovej ekonomiky má elektronické bankovníctvo predpoklad pre podstatný rast. Väčšina zákazníkov bude mať prístup k službám elektronického bankovníctva prostredníctvom PC.

Elektronické bankovníctvo vstupuje do novej fázyS pokračujúcou konvergenciou tradičného bankovníctva a internetovej ekonomiky má elektronické bankovníctvo predpoklad pre podstatný rast. Spoločnosť Datamonitor, ktorá vykonáva odvetvové analýzy, odhaduje, že od roku 2004 bude mať v Európe 29,5 milióna zákazníkov retailového bankovníctva prístup k bankovým službám prostredníctvom bezdrôtových ako aj drôtových elektronických zariadení ako sú osobné počítače (PC), interaktívne TV, mobilné telefóny alebo PDA (personal digital assistants). Väčšina zákazníkov bude mať prístup k službám elektronického bankovníctva prostredníctvom PC. Podľa odhadu Datamonitor počet zákazníkov využívajúcich PC k internetovému bankovníctvu vzrastie z 4,5 milióna v roku 1999 na viac ako 21 miliónov v roku 2004. Zatiaľ čo PC bude mať pravdepodobne vedúce postavenie medzi primárnymi zariadeniami pre elektronické bankovníctvo, m – bankovníctvo (bankovníctvo prostredníctvom mobilných telefónov alebo PDA) bude s ročnou mierou rastu 198 percent odo dnes do roku 2004 predstavovať v elektronickom bankovníctve oblasť s najväčším rastom.

M-BANKOVNÍCTVO

Účty m-bankovníctva v súčasnosti predstavujú okolo 14 percent z celkového počtu účtov internetového bankovníctva v západnej Európe, tvrdí International Data Corporation (IDC). IDC odhaduje, že do konca tohto roka bude v Európe 1,8 milióna účtov v m-bankovníctve pričom vedúce postavenie budú mat Nemecko, Škandinávia a Veľká Británia.

Väčšina služieb pre m-bankovníctvo sa aktuálne poskytuje prostredníctvom technológie WAP (Wireless application protocol). Technológia WAP ponúka viacero výhod pre m-bankovníctvo zahrňujúc pohodlné, interaktívne služby založené na prehliadacích programoch. Odkedy súčasný užívatelia mobilných telefónov prechádzajú k vylepšenej WAP technológii a zvýšená funkčnosť WAP telefónov pritiahla nových užívateľov, by mal v roku 2004 počet užívateľov mobilných telefónov s WAP dosiahnuť 14 miliónov, tvrdí spoločnosť Datamonitor.

Mobilné elektronické zariadenia zahrňujúce WAP majú oproti pôvodným mnohé výhody, napríklad: súkromie – odkedy je mobilný telefón určený pre jednu osobu, ktorá ho nosí so sebou, pohodlie riadenia transakcií kedykoľvek a kdekoľvek sa nepomerne zvýšilo. Vysoká základňa mobilných telefónov v Európe a fakt, že užívatelia mobilných telefónov kladú veľký dôraz na pohodlie, dávajú predpoklady pre rýchlu adaptáciu m-bankovníctva v Európe.

PRIORITA BÁNK

Podľa IDC, západoeurópske banky považujú m-bankovníctvo za svoju hlavnú prioritu a začínajú do tejto oblasti investovať. IDC odhaduje, že západoeurópske banky preinvestujú 43 miliónov USD do informačných technológii pre m-bankovníctvo. Faktom ostáva, že m-bankovníctvo bude najrýchlejšie rastúcim sektorom v celkových IT investíciách do elektronického bankovníctva s ročnou mierou rastu 129 percent v rokoch 1999 – 2003.

Hnacie sily pre rozvoj služieb m-bankovníctva a elektronického bankovníctva sú nasledovné:

Konkurencia: Banky musia ponúkať služby elektronického bankovíctva, aby udržali krok s konkurenciou a aby si udržali svojich doterajších zákazníkov. Avšak, internet je tiež finančne nenáročným spôsobom na založenie nových distribučných kanálov a prezentovanie sa na nových trhoch. Internet taktiež umožnil vznik niektorých “virtuálnych bánk” ako sú britská EGG, za ktorou stojí spoločnosť Prudential.

Služby zákazníkom: Elektronické bankovníctvo zberom a riadením informácií o zákazníkoch a ich preferenciách je pre banky príležitosťou na zlepšenie služieb zákazníkom. Banky môžu tieto informácie využiť na zlepšenie svojich služieb a určenie zákazníkov pre nové produkty a služby s možnosťou individuálneho prístupu.

Potenciál pre zvýšenie príjmov: Elektronické bankovníctvo je pre banky tiež šancou na vylepšenie ich postavenia a vzájomných vzťahov so zákazníkmi. Napríklad bankové web-portály môžu ponúkať nákup služieb súvisiacich s pracovnými cestami alebo poistenie, čím generujú ďalšie príjmy.

Kľúčovým problémom pre vznik nových služieb elektronického bankovníctva a m – bankovníctva ostáva prekonanie nedôvery spotrebiteľov k novej technológii. Avšak finančné inštitúcie majú jedinečnú pozíciu na prekonanie tohto problému nakoľko svoje podnikanie vybudovali na dôvere zákazníkov.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

Existujú dve hlavné bariéry v adaptácii služieb m – bankovníctva: a to vnímaný nedostatok bezpečnosti a ochrany dát.

M-bankovníctvo prostredníctvom otvorených sietí vyžaduje: ? Ochranu dát, takže nikto nemá prístup k osobným údajom. ? Autorizáciu, alebo overenie identity osoby vyžadujúcej informácie alebo transakcie. ? Integritu, alebo uistenie sa, že dáta nie sú zmenené počas presunu. ? Zákonnosť, alebo poskytovanie úrovne integrity a autorizácie, ktorá nebude v rozpore s platnou legislatívou.

GLOBÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA

S cieľom umožniť rast elektronického obchodu a m – bankovníctva a tiež že anonymita spojená s internetom bola veľkou bariérou globálneho obchodu, približne 40 celosvetovo vedúcich finančných inštitúcií sa spojilo a spoločne vytvorilo “Indentrus”, globálnu infraštruktúru pre elektronické bankovníctvo s právnou štruktúrou a operačnými pravidlami, prekonávajúce geopolitické hranice.

Indentrus:

  • Umožňuje finančným inštitúciám rozšíriť plný rozsah operácií na internete a stať sa dôveryhodnou treťou stranou transakcií v elektronickom obchode. * Stavia finančné inštitúcie do pozície, aby vyvíjali nové odvetvia podnikania, pre ktoré by bol internet preferovaným prostriedkom transakcií. * Ponúka podnikom a finančným inštitúciám spôsob aktívne riadiť riziko spojené s elektronickým obchodom.

Banky investovali značné množstvo času a zdrojov na vybudovanie dôvery zákazníkov. Poslednou vecou, ktorú by chceli, je narušiť túto dôveru porušením bezpečnosti. Indentrus v spojení s kódovacou technológiou a bezpečnou autorizáciou systému k overeniu užívateľa budú kľúčovými faktormi pre úspech bánk v rozširovaní ich ponúk elektronického bankovníctva a m-bankovníctva.

JOZEF ŠUPŠÁK

Image gallery


Write review