Elektronický obchod v malých a stredných firmách EÚ

21. 07. 2006 | 1/2005 | Comments [0]

Po sektorových analýzach v roku 2003 vo vybraných krajinách Európskej únie možno povedať, že situácia v oblasti využívania IKT malými a strednými firmami nie je extrémna, či už v negatívnom alebo pozitívnom zmysle slova. V oblasti pripojenia firiem na internet je už situácia vo väčšine sektorov v stave, kde niet výrazne čo zlepšiť.  Jediné sektory, kde boli väčšie rezervy, bol najmä textilný priemysel, za ktorým nasledoval maloobchod a zdravotné služby.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.